Mikroekonomia - definicje i twierdzenia - Gałęziowa krzywa popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - definicje i twierdzenia -  Gałęziowa krzywa popytu - strona 1 Mikroekonomia - definicje i twierdzenia -  Gałęziowa krzywa popytu - strona 2 Mikroekonomia - definicje i twierdzenia -  Gałęziowa krzywa popytu - strona 3

Fragment notatki:

(AF)-linia budżetowa
(DD)- Gałęziowa krzywa popytu.
(DD)-krzywa popytu
(LAC)- krzywa długookresowych kosztów przeciętnych.
(LMC)- krzywa długookresowych kosztów krańcowych.
(LTC)- krzywa długookresowych kosztów całkowitych.
(MC)-koszt krańcowy
(MR)-utarg krańcowy
(MU)-użyteczność krańcowa
(P)-cena
(Q)-ilość
(SAFC)- krótkookresowe przeciętne koszty stałe.
(SATC)- krótkookresowe przeciętne koszty całkowite.
(SAVC)- krótkookresowe przeciętne koszty zmienne.
(SFC)- krótkookresowe koszty stałe.
(SMC)- krótkookresowe koszty krańcowe.
(SS)-krzywa podaży
(STC)- krótkookresowe koszty całkowite.
(SVC)-krótkookresowe koszty zmienne.
(U)-krzywa obojętności
(WCD)-wskażnik cen detalicznych.
Aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek- gotówka w banku, zapasy magazynowe, wartość fabryki, Amortyzacja jest to utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku,będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji.
Analiza kosztów i korzyści jest procedurą ułatwiającą podejmowania długofalowych decyzji ( budowa fabryki, podjęcie studiów)
Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów.
Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku.
Cena bieżąca- z bieżącego roku
Cena minimalna to cena urzędowa to cena urzędowa wyższa od ceny czyszczącej rynek PPo
Cena przeciętna- (dobra w koszyku) ważona
Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek . Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania są równe ilości oferowanej.
Cena rynkowa - wartość towaru w wyrażeniach pieniężnych (musi być popyt i podaż)
Cena składnika aktywów to suma za którą dany zasób może być bezpośrednio nabyty.
Cena stała- wartość realna
Ceny bieżące- wartość nominalna
Ceny maksymalne to ceny urzędowe mniejsze jak czyszczące P

(…)

normalnymi. Mają one dodatnią elastyczność dochodową. Dobra nie zaliczane do luksusowych nazywamy dobrami pierwszej potrzeby. Mają one elastyczność dochodową mniejszą od 1. Dobrami pierwszej potrzeby są wszystkie dobra niższego rzędu oraz część dóbr normalnych, z wyjątkiem luksusowych.
Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową popytu. Wzrost dochodu zmniejsza rozmiar zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców. Dobra wyższego rzędu (luksusowe) mają elastyczność dochodową większą od 1. Wzrost dochodu zwiększa rozmiar popytu na te dobra i ich udział w budżetach nabywców.
Dobra niższego rzędu mają ujemną elastyczność dochodową.
Dobra niższego rzędu to takie dobro, na które popyt maleje przy wzroście dochodu.
Dobra normalne (zwykłe) charakteryzują się dodatnią…
… jednostkowo elastyczny =1 (naturalny względem ceny)- popyt proporcjonalny(dobra normalne)
Popyt jest nieelastyczny, gdy jego elastyczność przyjmuje wartości między -1 i 0.Obniżka ceny zmniejsza sumę wydatków na zakup danego dobra.
Popyt jest nieelastyczny. gdy jego elastyczność przyjmuje wartość między -1i0
Popyt nazywamy elastycznym, gdy jego elastyczność cenowa jest mniejsza od -1.
Popyt nazywamy…
… możliwości) związany z posiadaniem kapitału.
Wzrost ceny dobra substytucyjnego ( lub spadek ceny dobra komplementarnego ) zwiększa rozmiary zapotrzebowania na dane dobro przy każdej cenie.
Wzrost ceny jednego dobra zmniejsza popyt drugiego dobra przez efekt substytucji i również przez efekt dochodowy (o ile są to dobra normalne.
Wzrost ceny zwiększa popyt na dobro Giffena.
Wzrost dochodu konsumenta zwiększa…
….
Dobra wolne - te dobra na, które zapotrzebowanie jest mniejsze, niż ilość przy zerowej cenie.
Dobra wyższego rzędu mają elastyczność dochodową wyższą od jedności.
Dobrami normalnymi nazywamy dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu.
Dobro normalne(zwykłe to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem ceny.
Dobro prywatne to takie dobro, które konsumowane przez jedną osobę(bez uszczerbku…
… za optymalne rozwiązanie.
Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszej ilości drugiego dobra.
Gusta konsumenta ujawniają malejącą krańcową stopę substytucji, gdy przy stałej sumie użyteczności dodatkowej jednostki jednego dobra można pozyskiwać kosztem coraz mniejszych ilości…
… porozumienie (zmowę) prawnie dozwoloną.
Każdego nabywcę lub sprzedawcę, który jest w stanie istotnie wpływać na cenę rynkową, określa się mianem posiadacza siły rynkowej lub siły monopolowej.
Każdy konsument wybierze taki punkt C, w którym jego krańcowa stopa substytucji zrówna się z nachyleniem linii budżetowej. Kiedy koszty krańcowe są niższe od kosztów przeciętnych, koszty przeciętne spadają. Kiedy koszty…
… jest równa zeru.
Koszty to wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem produkcji i sprzedaży.
Koszty zmienne to koszty, które się zmieniają wraz ze zmianami wolumenu produkcji.(praca w nadgodzinach, wynajmowanie pracowników sezonowych)
Koszty zmienne to koszty, które zmieniają się wraz ze wzrostem rozmiaru produkcji np.. czynsze, płace.
Krańcowa stopa substytucji filmów a posiłkami jest to liczba filmów…
… jest więcej, wówczas czysty efekt substytucyjny wzrostu ceny spowoduje także zmniejszenie popytu na dobra komplementarne względem dobra , które podrożało.
Gospodarka mieszana- państwo i sektor prywatny współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. Państwo kontroluje znaczną część produkcji za pomocą podatków, płatności transferowych oraz dostarczania dóbr i usług publicznych (obrona, bezpieczeństwo…
… rozmyślnie stworzona przez działające już w gałęzi firmy.
Negatywny aspekt gospodarowania- nie robimy pewnych rzeczy
Niższa płaca przesuwa krzywą podaży gałęzi na prawo i obniża cenę równowagi.
Nominalna stopa procentowa wyznacza faktyczną sumę jaką otrzymamy w postaci odsetek pożyczając na rok.
Nowa ekonomia przemysłu to; teoria gier, wiążące zobowiązanie, wiarygodność i odstraszanie.
Odstraszanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz