Mikroekonomia - 129 definicji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - 129 definicji - strona 1 Mikroekonomia - 129 definicji - strona 2 Mikroekonomia - 129 definicji - strona 3

Fragment notatki:

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.
2.Ekonomia pozytywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się światem takim jakim on jest, a nie takim, jakim powinien być. Zajmuje się jedynie konsekwencjami zmian warunków ekonomicznych lub też kierunków polityki ekonomicznej, nie wyraża sądów wartościujących.
3.Ekonomia normatywna - gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się sądami wartościującymi: jakie powinny być ceny, poziomy produkcji, dochody i kierunki polityki gospodarczej rządu. 4.Makroekonomia - jest badaniem pojedynczych rynków zboża, książek i tak dalej, które funkcjonują w ramach gospodarki narodowej
5.Mikroekonomia - jest badaniem gospodarki narodowej jako całości lub też badaniem jej znaczących części. Odnosi się do „ogólnego obrazu”, a nie szczegółów działalności gospodarczej danego kraju.
6.Polityka gospodarcza - to działalność państwa lub innego organu publicznego, zmierzająca do osiągnięcia konkretnych celów społeczno-ekonomicznych w ściśle określonych warunkach i czasie.
7.Istota społecznego podziału pracy. Polega on na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej jednostce wytwarzać dobra lub świadczyć usługi, które potrafi ona wykonywać relatywnie najlepiej, a ponadto jest ona w stanie doskonalić te umiejętności. Podziałowi pracy musi towarzyszyć wymiana. Przełomowe znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej miały trzy wielkie społeczne podziały pracy: 1-wyodrębnienie się rolnictwa z pasterstwa, 2-wyodr. się rzemiosła z rolnictwa, 3-wyodr. się klasy kupców i rozwoju handlu.
8.Rodzaje specjalizacji podziału pracy:
spec. gałęzi przemysłu
spec. firm
spec. regionów (terytorialny podział pracy)
spec. międzynarodowa
9.Przedsiębiorca - to osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która odkrywa potencjalnie zyskowne możliwości, organizuje i kieruje przedsięwzięciami mającymi produktywny charakter. 10.Istota gospodarki centralnej.
Dominująca własność społeczna kapitału, zwłaszcza państwowa, zarządzanie centralne gospodarką.
11.Istota ekonomicznego wyodrębnienia się producentów.
Jest to drugi niezbędny warunek istnienia gospodarki towarowej. Występuje ono wówczas, gdy producent jest właścicielem środków produkcji. Odosobnionym producentem jest każdy, kto może dysponować wytworzonym przez siebie produktem.

(…)

… użyteczności krańcowych tych dóbr zrówna się z relacją ich cen.
Uk(A) P(A)
Uk(B) = P(B)
88.Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje ilościowe dóbr, które dla konsumenta są obojętne.
89.Krańcowa stopa substytucji to miernik efektu substytucyjnego, który określa stosunek przyrostu konsumpcji jednego dobra do ubytku innego dobra w sytuacji, kiedy konsument pozostaje na tej samej krzywej obojętności…
… to system krzywych obojętności, które charakteryzują się innym poziomem zadowolenia konsumenta w porównaniem z krzywą wyjściową, ale jednakowym dla całej krzywej. Każdy konsument woli mieć więcej dobra niż mniej i dlatego też nie zrezygnuje z wyższego poziomy konsumpcji na rzecz jej niższego poziomu Krzywe obojętności wyrażają jego indywidualne upodobania propozycji konsumowanych dóbr. Im wyżej jest położona krzywa obojętności tym wyższe jest spożycie obu dóbr. Między tymi dobrami występuje zjawisko substytucyjności.
94.Szereg obojętności - zestawienie ilościowych kombinacji konsumpcji dwóch dóbr.
95.Efekt dochodowy
gdy cena danego dobra obniża się , a ceny pozostałych dóbr nie zmieniają się, siła nabywcza konsumentów rośnie. Więcej klientów jest w stanie kupić dane dobro a wielu nabędzie…
….Techniczne optimum produkcji - w punkcie w którym krzywa kosztów krańcowych przecina krzywą przeciętnych kosztów całkowitych, polega na minimalizacji przeciętnych kosztów wytwarzania.
119.Optimum ekonomiczne
polega na maksymalizacji zysku całkowitego, są to optymalne rozmiary produkcji w przedsiębiorstwie.
120.Granica idealnego zróżnicowania ceny - jest to zrównanie się ceny z kosztami krańcowymi.
121…
ceteris paribus. Dzieli się na: p. potencjalny (nie mający poparcia w sile nabywczej) oraz popyt efektywny (poparty siłą nabywczą). Czynnikami określającymi popyt są: potrzeby, dochód i cena.
59.Rozmiary popytu to konkretna ilość dobra jaką chce i może nabyć konsument przy danej cenie. 60.Rynkowe determinanty popytu:
cena, dochód, poziom cen dóbr komplementarnych i substytucyjnych, oczekiwania…
… i zaoferować do sprzedaży przy konkretnej cenie.
70.Determinanty podaży
cena, koszt produkcji, przewidywania producentów co do zmiany cen i popytu w przyszłości, interwencjonalizm państwowy, rozmiary importu i eksportu, warunki naturalne, sezonowość, czynniki losowe, realizowane inwestycje (czynnik czasu), liczba przedsiębiorstw w branży. 71.Cenowa elastyczność podaży jest to reagowanie wielkości podaży na zmianę ceny. Miara cenowej elastyczności podaży jest stosunek procentowej zmiany wielkości podaży do procentowej zmiany ceny. Podział jak w popycie. Może być mierzona jak popyt dwoma sposobami: jako elastyczność punktowa i łukowa.
72.Prawo podaży - to związek pomiędzy poziomem ceny a wielkością podaży określonego dobra. Jeśli cena rośnie podaż również rośnie i na odwrót.
73.Prawo Engla - w miarę wzrostu…
… przez przeciętny poziom cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych.
105.Prawo malejącej produktywności pracy - w miarę wzrostu zatrudnienia rośnie suma wytworzonego produktu, ale przyrosty produkcji stopniowo są coraz mniejsze.
106.Krzywa popytu na pracę
- jest malejącą funkcją płacy realnej ze względu na malejącą produkcyjność krańcową, pokazuje ,że dla każdego poziomu płacy realnej przedsiębiorstwo wybierze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz