Mikrobiologia - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3017
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikrobiologia - wykład 10 - strona 1 Mikrobiologia - wykład 10 - strona 2 Mikrobiologia - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:


CHEMOLITOTROFY • źródło energii:  reakcje chemiczne • źródło węgla:  CO2 • źródło H+ i e- :  związki nieorganiczne • przykłady:          bakterie nitryfikacyjne •  bezwzględne  – utleniają wyłącznie związki  mineralne; •  względne  (warunkowe) – mają bardziej  plastyczny metabolizm dostosowujący się do  warunków środowiska, w obecności związków  organicznych zachowują się jak  chemoorganotrofy; CHEMOLITOTROFY - zdobywają energię utleniając zredukowane związki  mineralne (np.amoniak, azotan (III), siarka pierwiastkowa,  siarkowodór, tiosiarczan, wodór, tlenek węgla, żelazo (II),  mangan (II), arsen (III)) CHEMOLITOTROFY - zdobywają energię utleniając zredukowane związki  mineralne (np.amoniak, azotan (III), siarka pierwiastkowa,  siarkowodór, tiosiarczan, wodór, tlenek węgla, żelazo (II),  mangan (II), arsen (III)) •  tlenowce ,  • względne tlenowce - w warunkach beztlenowych  wykorzystują alternatywne akceptory, np.  azotany lub żelazo (III),  • rzadziej bezwzględne beztlenowce, np. niektóre  gatunki utleniające wodór; • utleniają związki o wyższym potencjale  oksydoredukcyjnym niż para NAD+ /NADH (wyjątek – wodór) • redukcja NAD+ zachodzi w wyniku  odwróconego transportu elektronów sprzężonego z powrotem protonów na  cytoplazmatyczną stronę błony CHEMOLITOTROFY - zdobywają energię utleniając zredukowane związki  mineralne (np.amoniak, azotan (III), siarka  pierwiastkowa, siarkowodór, tiosiarczan, wodór,  tlenek węgla, żelazo (II), mangan (II), arsen (III)) Potencjał oksydoredukcyjny (Eo) – zdolność do oddawania (utlenianie)  lub przyjmowania (redukcja) elektronów donory elektronów akceptory elektronów PRZYKŁADOWE GRUPY CHEMOLITOTROFÓW GRUPA FIZJOLOGICZNA DONOR e- AKCEPTOR  e- (oddychanie) PRODUKTY PRZYKŁAD  BAKTERII Bakterie  nitryfikacyjne NH 3 O 2 NO 2 - Nitrosomonas  europaea Bakterie  nitryfikacyjne NO 2 - O 2 NO 3 - Nitrobacter  winogradskyi Bakterie  siarkowe S, H 2S,  S 2O3 2- O 2 SO 4 2- Thiobacillus  thiooxidans Karboksydotrofy CO O 2 CO 2 Oligotropha  carboxidovorans Bakterie  wodorowe H 2 CO 2 H 2O Cupriavidus  necator Bakterie  żelazowe Fe2+ O 2 Fe3+ Acidithiobacillus  ferrooxidans Bakterie  manganowe Mn2+ O 2 Mn4+ Leptothrix  ochracea CHEMOLITOTROFY Bakterie siarkowe Gatunek pH Donor elektronów Typ Thiobacillus thiooxidans 2 - 5 S-2 , S 2O3 -2 , S obl.-aut. Thiobacillus thioparus 6 - 8 CNS- , S 2O3 -2 , S obl.-aut. Acidithiobacillus ferrooxidans

(…)

…,
nitkowate struktury, często rozgałęziające się, złożone
wyłącznie z komórek pączkujących lub pojedyncza,
nitkowata komórka, mogąca rozgałęziać się, nie
posiadająca przegród poprzecznych
A – pseudogrzybnia, B i C - grzybnia
Tworzenie wegetatywnych form
przetrwalnych
A – blastospory
B – balistospory
C – artrospory
D - chlamydospory
Rozmnażanie wegetatywne drożdży
Pączkowanie
• na całej powierzchni (wielobiegunowe)
• jedno- lub dwubiegunowe (tworzenie różnych
ugrupowań)
 Podział (wewnątrz komórek tworzą się poprzeczne
przegrody – septy)
 Pączkowanie i podział
Podział mitotyczny jądra komórkowego i podział
cytoplazmy; komórka potomna identyczna
z komórką macierzystą, ploidalność populacji nie
ulega zmianie
Rozmnażanie generatywne drożdży
Ascomycetes i Basidiomycetes
Podział mejotyczny jądra
komórkowego
Pokolenie haploidalne i diploidalne
(jednocześnie lub kolejno po sobie)
Przemiana pokoleń u Saccharomyces cerevisiae
Faza diploidalna
– rozmnażanie
wegetatywne –
pączkowanie
– rozmnażanie
generatywne –
mejoza,
sporogeneza,
tworzenie zygoty
Faza haploidalna
– kiełkowanie
spor do
haploidalnych
komórek
wegetatywnych
a lub α
Sporulacja
mejoza → podział cytoplazmy → utworzenie
ściany komórkowej wokół każdej z 4…
… śluzowe,
fylosfera,
rizosfera,
obornik,
ścieki,
Fermentacja etanolowa
Drożdże utleniają węglowodany szlakiem glikolizy
Fakultatywne tlenowce
Monocukry (glukoza, fruktoza, arabinoza, galaktoza)
Dwucukry (laktoza, sacharoza, maltoza)
Trójcukry (rafinoza) – tylko S. carlsburgensis
Nie rozkładają białek, wymagają wolnych aminokwasów
W obecności tlenu produkują 20x większą
biomasę
Pełne utlenienie
cykl Krebsa
łańcuch oddechowy
W warunkach beztlenowych
fermentacja etanolowa – wytrzymują do 18% v/v
Fermentacja etanolowa
Drożdże
(Saccharomyces)
- szlakiem glikolizy
C6H12 O6
- NADH2
+ NAD+
CH3 C=O COOH
(pirogronian)
- CO2
CH3 HC=O
(aldehyd octowy)
- NAD+
+ NADH2
CH3 CH2 OH
(etanol)
Bakterie
(Zymomonas mobilis)
- szlakiem 2-keto-3-deoksy-6-Pglukonianowym
Praktyczne wykorzystanie drożdży
Produkcja glicerolu…
… osmofilne – do 60% sacharydów
 Organiczne źródła węgla


monosacharydy (glukoza, fruktoza, mannoza)
disacharydy (sacharoza, rzadziej laktoza)
trisacharydy (rafinoza)
alkohole (etanol, metanol, etanodiol, glicerol)
niektóre kwasy organiczne
niekonwencjonalne źródła węgla (n-alkany, celuloza,
lignina)
Cechy hodowlane drożdży
wymagania pokarmowe
 Źródła azotu
• związki organiczne
• fosforan amonu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz