Migracje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Migracje - strona 1 Migracje - strona 2

Fragment notatki:


Migracje Migracje uważa się za najważniejszy przejaw przestrzennej mobilności ludności.
Znamienna wydaje się być myśl sformułowana przez prekursora badań nad migracjami - E.G. Ravensteina: „ Migracja oznacza życie i postęp, ludność zasiedziała - stagnację.” Migracjami (lub wędrówkami) ludności nazywamy całokształt przesunięć prowadzących do stałej lub okresowej zmiany miejsca zamieszkania osób.
Najczęściej za akt migracji uważa się zmianę miejsca zamieszkania osoby trwającą dłużej niż jeden rok.
Oczywistym jest, że przy tak sformułowanej definicji migracji zachodzi konieczność wyodrębnienia różnych rodzajów migracji. Do najczęściej stosowanych kryteriów klasyfikacji ruchów migracyjnych zaliczamy: Czas trwania migracji - wyróżniamy tu : Migracje stałe (polegające na zmianie miejsca zamieszkania na czas nieokreślony), Migracje czasowe (sezonowe lub okresowe), które wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania na czas określony np. na czas pobierania nauki, oddelegowanie do pracy itp. Migracje wahadłowe ( codzienne ), to szczególny rodzaj ruchu naturalnego ludności, polegający na codziennych dojazdach do pracy, szkoły, urzędów itp. Obszar migracji - wyróżniamy tu : Migracje wewnętrzne ( wewnątrz kraju ), polegające na zmianie miejsca zamieszkania w obrębie jednego kraju. Wyróżniamy przy tym następujące kierunki tego typu migracji : Migracje międzyregionalne (pomiędzy województwami), Wewnątrzregionalne (w obrębie województw), Migracje ze wsi do miast , Migracje z miast do wsi , Migracje z miast do miast , Migracje ze wsi na wieś . Migracje zewnętrzne ( zagraniczne ), związanie z przekroczeniem granicy państwa - tutaj możemy wyróżnić : Emigrację (wyjazdy za granicę na pobyt stały), Imigrację (przyjazdy do kraju z zagranicy na pobyt stały), Reemigrację (migracja powrotna) - to powrót emigrantów do kraju po okresowym pobycie stałym za granicą. Repatriacja - jest to masowy, zorganizowany przez władze państwowe powrót do kraju jeńców wojennych, osób internowanych, i innych osób, które opuściły kraj, najczęściej z przyczyn politycznych. Deportacja - to przymusowe wydalenie z terytorium kraju (najczęściej dotyczą nielegalnych imigrantów), Ekspatriacja - to dobrowolne lub przymusowe opuszczenie terytorium swego kraju (zerwanie z krajem), Ekstradycja - wydanie przez władze państwowe władzom innego kraju osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub skazanej za nie w kraju żądającym wydania. Persona non grata - członek personelu dyplomatycznego, którego obecność na terytorium państwa przyjmującego stała się niepożądana.


(…)

…, doskonalenie i poprawa dostępności środków komunikacji oraz rozbudowa infrastruktury społecznej i gospodarczej powodują wzrost migracji.
VII. Przewaga motywu ekonomicznego
Motywy o charakterze ekonomicznym, skłonność do poprawy warunków życia są najsilniejszymi determinantami procesów migracyjnych. Podstawowymi miarami procesów migracyjnych są:
Ln - liczba ludzi, którzy napłynęli na dane terytorium w danym czasie,
Lo - liczba ludzi, którzy opuścili dane terytorium w danym czasie
Ls - saldo migracji, jest to różnica między liczbą osób, które napłynęły a liczbą osób, które opuściły dane terytorium
Ls = Ln - Lo
Obok wspomnianych miar w analizie przepływu migrantów wykorzystuje się:
Współczynnik napływu wędrówkowego - jest to stosunek liczby osób, które przybyły na stałe do średniej liczby ludności lub liczby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz