Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wpływ na nieruchomości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wpływ na nieruchomości - strona 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wpływ na nieruchomości - strona 2

Fragment notatki:


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - akt prawa miejscowego. Plan uchwala Rada Gminy na podstawie wcześniej uchwalonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Procedurę uchwalania planu i jego zawartość określa Us tawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Plan zawsze składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej.
Proces tworzenia miejscowego planu zagospodarowania : Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP przez Radę Gminy.
Zbieranie wniosków do projektu planu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.
Opracowanie wielobranżowej analizy stanu istniejącego oraz zebranie uwarunkowań.
Przygotowanie projektu planu.
Opracowanie prognozy wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
Opiniowanie planu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz przez władze gmin sąsiednich i gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
Uzgodnienia ponad 30 instytucji, m.in. urzędu wojewódzki ego, zarządcy dróg gminnych (miejskich), policji , wojsk a, straży pożarn ej.
Opracowanie analizy skutków ekonomicznych realizacji planu.
Wyłożenie planu do publicznego wglądu, przyjmowanie i rozpatrywanie uwag do planu.
Uchwalenie MPZP przez Radę Gminy.
Ocena zgodności podjętej uchwały z prawem (wojewoda).
Ogłoszenie MPZP w dzienniku urzędowym właściwego województwa (wchodzi w życie jako prawo miejscowe po 30 dniach od ogłoszenia). Jakie regulacje zawiera Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? - przeznaczenie terenów
- linie rozgraniczające (np. tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania)
- tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy
- zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane
- szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych
- tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu
- granice obszarów; zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, przekształceń obszarów zdegradowanych
- plan zawiera też informacje o tzw. strefach uciążliwości (np. rejony hałasu lotniczego - wzmożony ruch samolotów)


(…)

… na przykładzie „Bonarki”
Opis terenu:
Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny zdegradowanej zabudowy dawnych Zakładów Chemicznych "Bonarka" oraz tereny niezabudowane, w tym znaczną część terenu górniczego, eksploatowanego jeszcze złoża surowców ilastych. Inicjatywy inwestycyjne zmierzające do zagospodarowania i przekształcenia tego obszaru wymagają działań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz