Skutki prawne uchwalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki prawne uchwalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego - strona 1

Fragment notatki:

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Więc skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są znaczące zarówno dla gminy, jak i dla właścicieli nieruchomości oraz dla inwestora. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu zagospodarowania i zabudowania terenu umożliwia wykonywania prawa własności nieruchomości gruntowych, w sposób określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast ważniejsze - umożliwia wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do osób, które wykażą się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Kolejnym skutkiem uchwalenie mpzp jest to, że jeżeli plan taki dopuszcza zabudowy to w takiej sytuacji inwestorzy znajdują się zazwyczaj w znacznie korzystniejszej sytuacji, niż w przypadku braku mpzp, ponieważ uzyskanie warunków zabudowy w drodze indywidualnej decyzji, w rozumieniu art. 104 i 107 kpa obwarowane jest warunkiem spełnienia przesłanek o charakterze restrykcyjnym, zawartych w art. 61 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalenie mpzp stanowi ponadto konieczny warunek do dokonania pewnych działań. Otwiera mianowicie możliwość do scalenia i podziału gruntów, zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne. Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego w mpzp stanowi natomiast podstawę prawną do ewentualnego wywłaszczenia lub ograniczenia praw własności na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. Rozmieszczenie w mpzp inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym stwarza natomiast po stronie gminy roszczenia o pokrycie kosztów skutków prawnych planu przez budżet miasta lub państwa. Skutki prawne uchwalenia mpzp w zakresie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości gruntowych mogą być bardzo daleko idące - poprzez ograniczenie sposobu zagospodarowania danej nieruchomości gruntowej aż do całkowitego zakazu zabudowy, jeżeli tak stanowi uchwalony mpzp. W praktyce więc skutkuje to prawnym ograniczeniem lub wyłączeniem określonych sposobów wykonywania prawa własności, o czym szerzej piszą profesor Leoński i Szewczyk w podręczniku „Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego” Poznań 1999. Uchwalenie mpzp powoduje, że wydany przedmiot decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu tracą moc, jeżeli ustalenia planu są inne niż osnowa i uzasadnienie tej decyzji. Stwierdzenie wygaśnięcia ostatecznej decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego niezgodnie z ustalonym, nowym mpzp następuje z urzędu przez organ, który je wydał. Jest to rozwiązanie wyjątkowe i nie ma charakteru stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej, wydanej z naruszeniem prawa, na podstawie art. 156 kpa., który mówi, że stwierdza się nieważność decyzji, jeżeli 1. wydana jest przez organ niewłaściwy; 2. wydana jest z naruszeniem prawa. Gmina samodzielnie gospodarując przestrzenią nie może jednak czynić tego dowolnie. Przysługujące gminie władztwo planistyczne doznaje ograniczeń wynikających z konstytucyjnie chronionego prawa własności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz