Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce - strona 1 Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce - strona 2 Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce Istota gospodarki rynkowej Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwali potrzebę posiadania tego, co inni mieli w nadmiarze i czego chcieli się pozbyć w zamian za coś innego (np. pieniądze lub dobra). Ta zależność doprowadziły do powstania rynku, czyli miejsca, gdzie spotykali się sprzedający i kupujący. Sprzedający oferując swoje dobra tworzyli podaż, a nabywcy chcąc je zakupić reprezentowali popyt na te dobra. W wyniku negocjacji między sprzedającymi a kupującymi kształtowały się ceny. Pierwsze rynki były, więc miejscem spotkań sprzedawców i kupujących, czyli popytu i podaży, a także miejscem kształtowania się cen. Obecnie, dzięki łączności technicznej, bezpośrednie kontakty sprzedających i kupujących nie są konieczne, sprzedaż często odbywa się bez osobistych kontaktów kupujących i sprzedających. Działalność gospodarcza Przedsiębiorstwo - to wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka gospodarcza, która samodzielnie prowadzi działalność i podejmuje ryzyko tej działalności po to, aby osiągnąć zysk. Celem istnienia każdego podmiotu gospodarczego jest osiąganie zysku. Działania podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku skierowane są na konsumenta i jego potrzeby. Jest, bowiem oczywiste, że sprzedać można tylko te produkty, które zaspokajają potrzeby nabywców. Podstawowym celem działania każdej firmy jest, więc realizowanie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb nabywców. Cel ten można dostrzegać w dłuższym lub krótszym czasie. Zakres działania przedsiębiorstwa może być bardzo różny. I tak jedne przedsiębiorstwa produkują dobra, inne świadczą usługi, jeszcze inne pełnią funkcję pośrednika handlowego między producentem a nabywcą. Oczywiście w gospodarce rynkowej funkcjonują takie przedsiębiorstwa, które jednocześnie produkują towary, świadczą usługi, zajmują się działalnością handlową lun innym jeszcze rodzajem działalności. Działalność gospodarczą w warunkach gospodarki rynkowej charakteryzują liczne dodatnie cechy, chociaż napotyka ona również istotne trudności wynikające z pewnych słabości systemu gospodarki rynkowej. Wśród dodatnich cech funkcjonowania podmiotów gospodarczych w gospodarce rynkowej należy wyróżnić najwyższy stopień wolności osobistej w działalności gospodarczej, gwarancje własności prywatnej, samodzielności i niezawisłości przedsiębiorstw w zakresie podejmowania decyzji gospodarczych. Są bardzo dobre warunki do stosowania postępu technicznego we wszystkich dziedzinach gospodarowania, gdyż konkurencja panująca na rynku wymusza wprost korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki i organizacji. W gospodarce rynkowej dobrobyt i wzrost stopy życiowej jest - jak dowodzi tego doświadczenie historyczne - wyższy, niż w jakimkolwiek innym z dotychczas realizowanych systemów gospodarczych.

(…)

…. W chwili obecnej MSP są uważane za główną siłę promującą konkurencyjność przemysłu wspólnotowego. W czerwcu 2000 r. Na spotkaniu Rady Europejskiej w Portugalii przyjęto dokument Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw (Europan Charter for Small Enterprises), który określa główne zasady polityki UE wobec małych i średnich przedsiębiorstw na najbliższe lata. Stwierdzono, że sytuacja małych przedsiębiorstw może się poprawić dzięki podjęciu działań mających na celu stymulację przedsiębiorczości oraz lepsze dostosowanie istniejących instrumentów do potrzeb sektora MSP. Wspólne stanowisko Polski i Wspólnot Europejskich wobec małych i średnich przedsiębiorstw w Układzie Europejskim Zgodnie z art. 89 Układu Europejskiego o ustanowieniu stowarzyszenia między Rzeczypospolitą Polską i Wspólnotami Europejskimi…
… rządu w postaci przygotowywanych zmian legislacyjnych oraz Unii Europejskiej poprzez dostęp naszych przedsiębiorstw do programów pomocowych dla tego sektora. Bibliografia: 1. Jerzy Kortan, „Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem”, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 1997r. 2. Stanisław Dębski, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”, część I, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A, Warszawa 1994 r. 3. Bogdan Piasecki, „Ekonomika i zarządzanie firmą”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź, 2001 r. 4. Jacek Musiałkiewicz „Zarys wiedzy o gospodarce” Wydawnictwo Ekonomik, Warszawa, 1997 r. 5. Ulotka informacyjna z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. …
… i reżimów technologicznych spowodowały w latach siedemdziesiątych dekoncentrację produkcji i usług. 2) Rozwój sektora usług. Zapotrzebowanie na usługi rośnie w ostatnich latach gwałtownie, zwłaszcza na reklamę, badania rynku itd. Względny wzrost usług wpływa na względny spadek wielkości firm, wywołany jedynie zmianami sektoralnymi. 3) Wzrost konkurencji Trzeciego Świata i spadek międzynarodowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz