Międzynarodowe trybunały karne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe trybunały karne-opracowanie - strona 1 Międzynarodowe trybunały karne-opracowanie - strona 2 Międzynarodowe trybunały karne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe trybunały karne
W pewnych przypadkach sprawy przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne na terytorium danego państwa podlegać mogą nie tylko jurysdykcji sądów krajowych ale podlegać mogą również jurysdykcji jednego z międzynarodowych sądów karnych (MSK).
Pierwszym stałym MSK jest MTK w Hadze, utworzony został na podstawie umowy międzynarodowej nazywanej Statutem, który podpisany został w Rzymie w 1998. Wcześniej tworzone były już MSK powołane do sądzenia osób fizycznych np. Międzynarodowy Trybunał Wojenny (Norymberski), MTW dla Dalekiego Wschodu (Tokijski), MTK dla Zbrodni Wojennych w Byłej Jugosławii, MTK ds. Rwandy, Specjalny Sąd Karny dla Sierra Leone. Wymienione trybunały nie miały charakteru stałego, tzn. powołane były do sądzenia spraw zbrodni w kolejnych konfliktach.
Statut MTK wszedł w życie w lipcu 2002 r. (w związku z tym jurysdykcji MTK podlegają osoby, które dopuściły się czynów po dniu 1.07.2002). Stronami statutu jest 105 państw (w tym Polska), z grona stałych członków RB stronami statutu są Francja i WB.
Pod względem przedmiotowym jurysdykcji MTK podlegają sprawy następujących czynów:
Sprawy zbrodni ludobójstwa.
Art. 6 Statutu MTK
„Dla celów niniejszego statutu "ludobójstwo" oznacza którykolwiek z następujących czynów, dokonany z zamiarem zniszczenia w całości lub części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej, takich jak:
(a) zabójstwo członków grupy;
(b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy;
(c) rozmyślne stworzenie dla grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie jej całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego;
(d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy;
(e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”. Sprawy zbrodni przeciwko ludzkości.
Art. 7 Statutu MTK
„1. Dla celów niniejszego statutu "zbrodnia przeciwko ludzkości" oznacza którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach rozległego lub systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej:
(a) zabójstwo;
(b) eksterminacja;
(c) niewolnictwo;
(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;
(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;
(f) tortury;
(g) zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz jakiekolwiek inne formy przemocy seksualnej porównywalnej wagi;
(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci (gender) w rozumieniu ustępu 3 lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;

(…)

… Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., mianowicie jakiekolwiek z wymienionych poniżej działań skierowanych przeciwko ludziom lub dobrom chronionym na podstawie postanowień odpowiedniej Konwencji Genewskiej:
(i) zamierzone zabójstwo;
(ii) tortury lub nieludzkie traktowanie, w tym eksperymenty biologiczne;
(iii) umyślne sprawianie wielkich cierpień albo ciężkich uszkodzeń ciała i zdrowia;
(iv) poważne…
… się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;
(i) wymuszone zaginięcia osób;
(j) zbrodnia apartheidu;
(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego.
2. W rozumieniu ustępu 1:
(a) "atak skierowany przeciwko ludności cywilnej" oznacza sposób działania, polegający…
… międzynarodowym, pozbawianie podstawowych praw jakiejkolwiek grupy lub wspólnoty z powodu jej tożsamości;
(h) "zbrodnia apartheidu" oznacza niehumanitarne działania o charakterze podobnym do opisanych w ustępie 1, dokonane w ramach zinstytucjonalizowanego ustroju ukierunkowanego na systematyczny ucisk oraz przewagę jednej grupy rasowej nad jakąkolwiek inną grupą lub grupami rasowymi oraz dokonane w zamiarze…
… konflikt ma jednak wymiar nie tyle religijny (Darfur jest zasadniczo muzułmański), ile społeczny. Podzielona na różne szczepy ludność (pasterze i rolnicy) rywalizuje w pustynniejącym rejonie Wielkiej Sahary o ziemię. Niektóre ze szczepów mocniej niż inne zaczęły angażować się we wspomniany konflikt (Północ-Południe) po stronie antyrządowej. Rząd (w odpowiedzi) rozpoczął tworzenie bojówek, werbując…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz