Międzynarodowe rynki pracy - skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe rynki pracy - skrypt - strona 1 Międzynarodowe rynki pracy - skrypt - strona 2 Międzynarodowe rynki pracy - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

MIĘDZYNARODOWE RYNKI PRACY
Rynek pracy
Wymiar uogólniający - ogół form i procesów najmu pracowników przez pracodawców, a także ogół instytucji, uwarunkowań i czynników negocjacji oraz warunków zatrudnienia, pracy i płac.
Wymiar konkretyzujący - obszar konfrontacji ofert pracy i ofert chęci podjęcia pracy.
Przedmiotem transakcji kupna - sprzedaży na rynku pracy jest zdolność do pracy. Ma ona szczególny charakter: występuje w pojedynczych egzemplarzach, jest sprzężona ze świadomością, jej użycie (nabycie) nie powoduje zmiany właściciela, doskonali się wraz z jej użytkowaniem.
Podaż pracy = zasoby pracy = zasoby siły roboczej = ludność czynna zawodowo = pracujący + bezrobotni.
Podaż pracy obejmuje osoby w wieku produkcyjnym, zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia w typowych warunkach (warunki płacowe, różne w zależności od miejsca) istniejących w gospodarce.
Spowolnienie gospodarcze - zmniejszenie popytu na pracę - wzrost bezrobocia
Przyspieszenie gospodarcze - niekoniecznie prowadzi do wzrostu popytu na pracę ( ze względu na np. postęp technologiczny). Wzrost wydajności pracy prowadzi do wzrostu produkcji, ale nie do wzrostu zatrudnienia. Jest to bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy, czyli taki, który nie generuje nowych miejsc pracy.
Teoria płacy progowej - osoba bezrobotna poszukująca pracy ustala sobie płacę minimalną, poniżej której nie rozpatruje ofert pracy. Wydłuża to czas poszukiwania pracy, co obniża wymagania w stosunku do płacy.
Popyt na pracę = zapotrzebowanie (chłonność) gospodarki na potencjał ludzi zdolnych do pracy = liczbie oferowanych w gospodarce miejsc pracy (zajętych i wolnych).
PAŃSTWO na rynku pracy to pracodawca, regulator stosunków między podażą i popytem, twórca i realizator polityki rynku pracy.
ŹRÓDŁA INFORMACJI O RYNKU PRACY
Statystyka publiczna - wykorzystująca dane otrzymywane ze sprawozdawczości podmiotów gospodarczych i instytucji rynku pracy, gromadzone, agregowane (czasami doszacowywane) i przetwarzane przez GUS
Wyniki reprezentatywnego BAEL (badanie ankietowe na próbie).
Statystyka publiczna - pracujący:
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołania, mianowanie lub wybór), stanowiące kategorię zatrudnionych; pracodawcy i pracujący na własny rachunek, czyli właściciele, współwłaściciele i dzierżawcy gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami rodzin, czyli pracujący w gospodarstwie indywidualnym); właściciele, współwłaściciele (łącznie z pomagającymi członkami rodzin) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą poza gosp. indywidualnymi w rolnictwie; inne osoby pracujące na własny rachunek (np. osoby wykonujące wolne zawody);


(…)

… - inflacja, U - bezrobocie. Krzywa Philipsa pokazuje zależność między inflacją a bezrobociem. Iluzja pieniężna. Naturalna stopa bezrobocia - poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. NAIRU - stopa bezrobocia nie przyspieszająca inflacji.
Negatywne następstwa bezrobocia w skali makroekonomicznej
niepełne wykorzystanie zasobów pracy,
pojawienie się tzw. luki PKB…
….
Globalizacja a wzrost gospodarczy:
Globalizacja rozumiana jako wzrost międzynarodowych powiązań rynków i wymiany produktów, pracy oraz kapitału pozytywnie wpływa a rozwój gospodarczy (Dollar i Kraay 2002,World Bank 2002).
Zdaniem Stiglitza (2003), źródłami pozytywnego wpływu globalizacji na wzrost mogą być takie jej elementy, jak wymiana handlowa, wolne przepływy kapitałów, bezpośrednie inwestycje zagraniczne
… wzrostu konkurencji
- wzrost efektywności i zysków przedsiębiorstw
- zwiększenie efektywności alokacji
- napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych korzystnie wpływa na firmy krajowe poprzez globalny transfer technologii, wiedzy oraz umiejętności menadżerskich
- wzrost zdolności eksportowych różnych sektorów gospodarki
WYZWANIA WYNIKAJĄCE Z GLOBALIZACJI DLA POLSKI
- istotne utrudnienia w prowadzeniu…
… przez swobodny przepływ kapitału, uzupełniającego niedobory oszczędności krajowych.
Można oczekiwać zmniejszenia zapotrzebowania na tzw. pracę standardową, wzrastać zaś liczba miejsc pracy nietypowej, takich jak praca terminowa, zatrudnienie w częściowym wymiarze czasu, praca tymczasowa, samo zatrudnienie w miejsce zatrudnienia najemnego.
Powinno wystąpić zwiększenie zapotrzebowania na wiedzę, umiejętności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz