Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia - strona 1 Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia - strona 2 Międzynarodowe rynki finansowe - podstawowe pojęcia - strona 3

Fragment notatki:

How IMF helps to resolve balance of payments difficulties  Adjustment Policy and reforms.  Loans from IMF help to restor Access to suport from Rother creditors.  The Poverty Reduction and Growth Facility - provides funds to low income countries.  Stand-By-Arrangements - to assist with short term balance of payments problems.  Emergency assistance (natural dis aster or armed conflict).  Globalization increased the size of private capital flows related to official flows.  Many Emerling market countries need for insurance against large and volatile capital flows. Podstawowe pojęcia Przepływy kapitału - w rachunkowości - zmiany na rachunkach:  wpływy kapitału;  wypływ kapitału;  przepływy netto. Wartość przepływów kapitału są przedstawiane w bilansie płatniczym. Mobilność kapitału - zdolność do przepływu aktywów finansowych między krajami. TEMAT 9. MIĘDZYNARODOWY RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH. Plan wykładu: 1. Definicja instrumentu pochodnego. 2. Rynek instrumentów pochodnych - segment rynku finansowego. 3. Rozmiary rynku instrumentów pochodnych. 4. Historia instrumentów pochodnych. 5. Rozwój rynków instrumentów pochodnych. 6. Przyczyny rozwoju rynku instrumentów pochodnych. 7. Rodzaje instrumentów pochodnych. 8. Uczestnicy rynków instrumentów pochodnych. 9. Wady i zalety rynków instrumentów pochodnych. „Chociaż korzyści i koszty wynikające z rozwoju instrumentów pochodnych są tematem żarliwej debaty, to jednak stan gospodarki i systemu finansowego w ostatnich latach pozwalają wskazać na przewagę korzyści nad kosztami.” „Instrumenty pochodne należy traktować jako broń masowego rażenia z opóźnionym zapłonem, niosącą zagrożenie dla rynków finansowych teraz, ale też i w przyszłości.” Nie należy winić instrumentów pochodnych za ubytki w systemie zarządzania ryzykiem. Definicja instrumentów pochodnych Instrument pochodny - to taki instrument, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu bazowego (K. Jajuga). Instrument finansowy - za pomocą którego dochodzi do transferu ryzyka od jednej strony kontraktu na drugą. Jego wartość zależy od ceny lub oceny innego aktywu bazowego takiego jak obligacje, pożyczki, akcje, kursy walut, indeksy stopy procentowe czy połączenia tych aktywów (ISDA). Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r. art. 3, pkt 28a - przez instrumenty pochodne rozumie się opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych, wskaźników finansowych, towarów, zmian klimatycznych, stawek frachtowych, poziomów emisji, stawek inflacji, lub innych oficjalnych danych statystycznych lub wskaźników (instrumentów bazowych) oraz instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego”.

(…)

… Exchange of New York.  1874 r. - The Chicago Mercantile Exchange (CME). Rozwój rynku instrumentów pochodnych XX w.  Rozwój rynków pochodnych po upadku systemu z Bretton Woods.  Giełdy jak CBOT i CME podejmują decyzje o standaryzacji produktów: o w 1975 r. CBOT tworzy pierwsze kontraktu futures na stopę procentową (interes rate futures contrach); o w 1975 r. CME kontrakty na obligacje rządowe (tresury bill futures contrach); o w 1983 r., CBOT powstają opcje na indeksy giełdowe (option on an index of stocks).  Od 1980 r. - rozpoczyna się era rynków pozagiełdowych OTC i instrumentów typu swap.
Przyczyny powstania i rozwoju rynku instrumentów pochodnych  Upadek systemu z Bretton Woods  Ryzyko. „Cała ta kombinacja kontraktów futures i opcji wraz z rynkami na których się nimi obraca…
… finansowe są najbardziej aktywnymi podmiotami na rynku instrumentów pochodnych.  Największa liczba przedsiębiorstw na rynku instrumentów pochodnych wykorzystuje transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym a następnie stopy procentowej.  Instrumenty pochodne służą zabezpieczeniu przed określonym rodzajem ryzyka, ale ze względu na brak przejrzystości rynków są również źródłem ryzyka systemowego.

… pochodnych  Zabezpieczający się (hedgers) - wykorzystują instrumenty pochodne do zabezpieczenia się przed niekorzystną zmiany ceny. W zamian za uzyskanie pewności co do ceny, tracą możliwość uzyskania wysokich zysków.  Spekulanci (speculators) - „sprzedawcy ubezpieczeń dla zabezpieczających”, zarabiają na zmianach cen, narażeni są na ryzyko utraty kapitału w razie błędnych prognoz co do kierunku zmiany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz