Międzynarodowe przepływy kapitału

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3234
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe przepływy kapitału  - strona 1 Międzynarodowe przepływy kapitału  - strona 2 Międzynarodowe przepływy kapitału  - strona 3

Fragment notatki:


Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 30.11.2011r.
Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowe przepływy kapitału są to wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy kapitały przez granicę (mamy do czynienia wówczas, gdy kapitał przekracza granicę danego państwa).
Rodzaje przepływu kapitału:
Kryterium czasu:
Krótkookresowe (do roku)
Długookresowe (dłużej niż rok)
Kryterium pochodzenia (podmiotu generującego przepływ kapitału):
Ze źródeł publicznych (np. z budżetu unijnego płyną dofinansowania do Polski na różne inwestycje, PCK wysyła kapitał za granicę, NBP zakłada lokatę w kraju w danej walucie)
Ze źródeł prywatnych (podmiotem są przedsiębiorstwa prywatne, banki komercyjne oraz osoby fizyczne; w obecnych czasach największa część kapitału jest transferowana ze źródeł prywatnych)
Kryterium formy przepływu:
Lokaty na rynku walutowym - krótkookresowe lokowanie kapitału na rynku zagranicznym w formie depozytów i papierów wartościowych w celu uzyskania zysku większego niż na rynku krajowym; dynamiczny rynek, przepływy są tu ogromne - niesamowicie wysoka wartość transakcji; jeśli w kraju mamy niższą stopę procentową (dla jakichś lokat), to odruchowo możemy zechcieć zainwestować za granicą, by relatywnie otrzymać więcej zysków z lokowania kapitału; zysk generowany z tego typu lokowania kapitału najczęściej wynika z kształtowania się kursu walutowego; na rynku lokat walutowych działają spekulanci, lokaty są również zakładane na kilka dni, by uzyskać jak największy zysk; niektórzy spekulanci walutowi potrafią zachwiać nawet kursem walutowym (m.in. atak na funta brytyjskiego, forinta węgierskiego -około dwa lata temu; podejrzewa się, iż złotówka również ulega spekulacjom)
Kredyty handlowe - przepływy kapitału związane z wymianą handlową pomiędzy krajami, są udzielane przez eksportera importerowi w związku z wymianą towarową; wartość transakcji jest bardzo duża, importer jest zmuszony do znacznego odpływu kapitału ze swojego kraju - wskutek tego eksporter często udziela kredytu handlowego, co zwiększa zainteresowanie danym dobrem, pozwala to na stopniową realizację zakupów; Inwestycje portfelowe - długookresowe lokaty (na rynku międzynarodowym) w zagranicznych papierach wartościowych (akcjach, obligacjach); to długookresowe przepływy kapitału; motywem dokonywania takich inwestycji w skali międzynarodowej jest chęć zminimalizowania ryzyka przy danym poziomie zysku (teoria portfolio - to teoria, która daje nam wskazówki co do budowy portfela inwestycyjnego. Przeciwnym podejściem inwestora do lokowania swojego kapitału jest lokowanie, inwestowanie jego kapitału, np. w „bardzo pewne” obligacje rynku greckiego, zysk ten jest uzależniony tylko i wyłącznie od tego, jak obligacje będą się zachowywać po zawarciu transakcji (?) - to jest zupełnie niepolecany sposób na inwestowanie; radzi się, żeby dzielić swój kapitał pomiędzy różne obligacje, dywersyfikuje się inwestycje, najczęściej między te pewniejsze, RÓŻNYCH firm rozsianych po całym świecie, by zysk był pewniejszy, czasem wyższy niż spodziewany). Budowa portfela inwestycyjnego zmniejsza ryzyko, ale w zależności od różnych wstępnych warunków narzutowych jest realizowany przez inwestora)


(…)

…, który idealnie wykorzystał taki kredyt (Polska korzystała z takich kredytów w latach 80. za czasów Gierka; PS nie Wałęsa pierwszy chciał drugą Japonię w Polsce!)
(wykres 1.)
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - długookresowe lokowanie kapitału; przepływ kapitału w celu uzyskania trwałego wpływu na działalność przedsiębiorstwa za granią, w tym wpływaniu na zarządzanie nim; inwestycje o charakterze…
…, dostępność komunikacyjna, wielkość tynku, polityka handlowa, prawo; charakteryzują one nam to miejsce, które jak magnes przyciąga przedsiębiorcę z zagranicy
specyficzne przewagi internalizacji (Internalization) - korzyści skali, obniżenie kosztów działalności, uniknięcie kosztów praw ochrony własności intelektualnej, możliwość manipulowania cenami w obrocie międzyfilialnym; czasem wskazuje się, że proces…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz