Miary ryzyka akcji - Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miary ryzyka akcji - Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu - strona 1 Miary ryzyka akcji - Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu - strona 2 Miary ryzyka akcji - Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu - strona 3

Fragment notatki:

Oczekiwana stopa zwrotu Stopa zwrotu, zwana również stopą zysku, jest podstawową charakterystyką każdej inwestycji, w szczególności każdego instrumentu finansowego. Określa ona dochód przypadający na jednostkę zainwestowanego kapitału. Najłatwiej można obliczyć stopę zwrotu już zrealizowaną, wyznacza się ją ex post.
R t = [(P t - P t-1 ) + D t ] / P t-1 (1) R t- stopa zwrotu akcji osiągniętych w t-tym okresie
P t cena akcji w t-tym okresie
D t - dywidenda wypłacona w t-tym okresie
Inwestor może także zastosować drugą operację przy inwestowaniu w akcje, tz. krótką sprzedaż, polegającą na pożyczeniu akcji, sprzedaniu ich, a następnie odkupieniu tych akcji i oddaniu pożyczającemu.
Inwestor kupuje akcje kiedy ceny akcji zwyżkują, lub stosuje krótką sprzedaż, kiedy spodziewa się zniżki cen akcji.
Krótka sprzedaż nie wszędzie jest dozwolona, należy także pamiętać, że stosujący krótką sprzedaż musi zazwyczaj wpłacić jako zabezpieczenie pewien procent ceny akcji.
Stopa zwrotu przy krótkiej sprzedaży jest następująca:
R t = [(P t-1 - P t ) - D t ] / (MP t-1 ) (2) M.- liczba z przedziału (0;1], określająca procentowy depozyt od ceny akcji, wpłacany przez dokonującego krótkiej sprzedaży.
Dla inwestora większe znaczenie ma jednak poznanie przyszłej stopy zwroty, dlatego stopa zwrotu wyznaczana ex post ma mniejsze znaczenie.
Przyszła stopa zwrotu jest nieznana, gdyż z przyszłością wiąże się niepewność.
Syntetyczną miarą, która można zastosować w warunkach niepewności jest oczekiwana stopa zwrot u .
R= ∑ i=1,m. p i R i (3) oczekiwana stopa zwrotu
R i - i-ta możliwa do osiągnięcia wartość stopy zwrotu
p i - prawdopodobieństwo osiągnięcia możliwej wartość stopy zwrotu
liczba możliwych do osiągnięcia wartości stopy zwrotu
Gdy nie ma możliwości uzyskania informacji o rozkładzie stopy zwrotu, do oszacowania oczekiwane stopy zwrotu można wykorzystać dane historyczne, tz. Stopy zwrotu zrealizowane w przeszłości.
R= ( ∑ t =1,n R t )/n (4) stopa zwrotu akcji zrealizowana w t-tym okresie,
liczba okresów, z których pochodzą dane.
Ryzyko w inwestowaniu Niepewność (ryzyko) występuje wówczas, gdy istnieje więcej niż jeden możliwy wynik naszej decyzji. Im większe jest rozproszenie możliwych wyników, tym większy topień niepewności. Kluczem do podejmowania prawidłowych decyzji w warunkach niepewności jest umiejętności oszacowania wielkości przedziału możliwych wyników i oceny prawdopodobieństwa ich występowania.


(…)

… z inwestowaniem:
ryzyko stopy procentowej, wynika z tego że na ryku zmieniają się stopy procentowe (wzrost stopy procentowej powoduje spadek ceny instrumentu),
ryzyko rynku, wynika z tego, że sytuacja pojedynczego inwestora zależy od ogólnej sytuacji na rynku. Przy rynku byka -hossa stopy zwrotu większości akcji rosną, co jest pozytywne dla inwestora posiadającego akcje, a negatywne dla inwestora, który dokonał krótkiej sprzedaży akcji,
ryzyko biznesu, zwane ryzykiem operacyjnym, wynika ze zmienności dochodów uzyskiwanych przez emitenta instrumentu finansowego, co ma wpływ na wartość instrumentu i dochodu inwestora, wartość stopy zwrotu, wynika z tego, że spółka do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych częściowo wykorzystuje kapitał obcy, co może rzutować na cenę instrumentu finansowego.
ryzyko bankructwa,
ryzyko płynności, co do instrumentów finansowych o niewielkim ryzyku, które stosunkowo trudno sprzedać po spodziewanej cenie,
ryzyko polityczne,
ryzyko zamienności i inne.
3. Podstawowe miary ryzyka
3.1. Odchylenie standardowe i wariancja stopy zwrotu
Stosowanie kryterium dochodu przy wyborze akcji (czyli wybór wyższej oczekiwanej stopy zwrotu), nie zawsze daje nam pełen obraz sytuacji. Może pojawić…
… jest w kategoriach negatywnych (zagrożenie), to odpowiednikiem przeciętnej stopy zwrotu jest semiodchylenie przeciętne stopy zwrotu, określane wzorem:
sd=∑i=1,mpidi, (12) Tak jak przy semiodchyleniu standardowym można zastąpić oczekiwane stopy zwrotu stopą określoną przez inwestora.
3.4. Poziom bezpieczeństwa i prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji
Poziom bezpieczeństwa jest miarą wynikającą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz