metodyka pracy resocjalizacyjnej - pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 6412
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
metodyka pracy resocjalizacyjnej - pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia dotyczą metodyki pracy resocjalizacyjnej i prowadzone są na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dokument ma 20 stron i omawia następujące zagadnienia: psychodrama i socjodrama, drugie życie, sport i rekreacja wypoczynkowo - rozrywkowa, metoda wpływu osobistego, zajęcia kulturalno - oświatowe, kuratela sądowa, praca jako środek oddziaływania resocjalizacyjnego. Notatka wyjaśnia również zagadnienia takie jak: rola samorządności w procesie resocjalizacyjnym, opieka postpenitencjarna, zasady i techniki wychowania resocjalizacyjnego, systemy resocjalizacyjne, w tym system dyscyplinarny, system progresywny, system indywidualny i system komplementarny, ortodydaktyka. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: funkcje systemu resocjolizacyjnego, obserwacja jako metoda diagnostyczna, rozmowa i wywiad jako metody diagnostyczne, indywidualne programy resocjalizacyjne, kształcenie, zakład poprawczy, cele i rodzaje zakładu poprawczego. Notatka omawia także zagadnienia takie jak: pedagogika resocjalizacyjna a wychowanie resocjalizacyjne, pedagogika resocjalizacyjna, terapia w procesie resocjalizacyjnym, psychoterapia, modele terapii, socjoterapia, przeciwdziałanie alkoholizmowi, niedostosowanie społeczne, stadium przypadku, techniki wychowania resocjalizacyjnego.

METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ wyjaśnij pojęcie i zadania metodyki pracy resocjalizacyjnej,
wyjaśnij pojęcie niedostosowania społecznego i wskaż jego najbardziej charakterystyczne przejawy,
osobowość jednostek wykolejonych społecznie,
zadania wychowania resocjalizacyjnego.
mechanizmy resocjalizacji; rola potrzeb,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze; cele, zadania, rodzaje, organizacja,
zakłady poprawcze; c., z., r., o., jednostki penitencjarne; jw.
przedmiot diagnozy psychologiczno - pedagogicznej,
obserwacja jako metoda diagnostyczna,
wywiad jako metoda d.,
rozmowa jako metoda d.,
konstrukcja indywidualnych i grupowych programów resocjalizacyjnych (oddziaływań wychowawczych),
metody wpływu osobistego; omów wybraną,
metody wpływu sytuacyjnego; omów wybraną,
rola samorządności w procesie resocjalizacyjnym,
sposoby kierowania grupą geneza i zasady funkcjonowania „drugiego życia” w placówkach resocjalizacyjnych oraz jego wpływ na efektywność procesów wychowawczych,
na czym polega resocjalizacyjna rola sportu i organizowania rekreacji, system kształcenia w placówkach resocjalizacyjnych
rola posług religijnych w resocjalizacji,
wyjaśnij pojęcie psycho i socjodrama,
przedstaw sposoby przeciwdziałania narkomanii,
przedstaw sposoby przeciwdziałania alkoholizmowi,
omów instytucje kurateli sądowej,
omów rolę pomocy postpenitencjarnej e procesie readaptacji społecznej,
praca jako środek oddziaływania resocjalizacyjnego,
resocjalizacyjna rola zajęć kulturalno - oświatowych,
schroniska dla nieletnich,
psychologiczno - społeczne mechanizmy samoagresji,
systemy resocjalizacyjne; element, funkcje,
metody ukierunkowujące i podtrzymujące,
rola terapii i treningu w procesie resocjalizacji,
podstawy i zadania wychowawcy wobec „drugiego życia”,
zasady i techniki wychowania resocjalizacyjnego,
stadium przypadku,
osobowość wychowawcy; style kierowania wychowawczego, ich znaczenie w wychowaniu resocjalizacyjnym,
człowiek w sytuacji wg Tadeusza Tomaszewskiego,
zadania i przedmioty badań pedagogiki resocjalizacyjnej,
pedagogika resocjalizacyjne a wychowanie resocjalizacyjne,
pedagogika specjalna a wychowanie resocjalizacyjne,
zasady ortodydaktyki 1. Psychodrama i socjodrama - pytanie 22
Mówiąc o

(…)

… funkcjonować bez alkoholu. Śmierć. 23. Niedostosowanie społeczne - pyt. 2
Pojęcia współwystępujące z terminem nieprzystosowanie lub używanie zamiennie; niedostosowanie społeczne
wykolejenie społeczne
moralne zaniedbanie
demoralizacja
dyssocjalność
asocjalność, itp.
Przewijają się one w języku potocznym, dokumentach urzędowych oraz w literaturze przedmiotu.
Na nieprzystosowanie społeczne jednostki wskazują…
… utrwalone, powtarzające się zachowania zaburzenia w zachowaniu. Natomiast zagrożeni niedostosowaniem - to dzieci i młodzież wychowująca się w warunkach niekorzystnych dla rozwoju psychospołecznego, na który negatywny wpływ wywierają takie środowiska wychowawcze, jak; własna rodzina, grupa rówieśnicza. Najczęstszymi wskaźnikami nieprzystosowania społecznego młodzieży, które budzą niepokój ze względu na konsekwencje społeczne, są tzw. zachowania antagonistyczno - destruktywne, będące wyrazem konfliktu jednostki ze społeczeństwem. Objawami nieprzystosowania społecznego młodzieży są negatywne i nieadekwatne reakcje na wymagania i nakazy zawarte w przypisanych jej rolach społecznych - dziecka w rodzinie, kolegi w grupie rówieśniczej czy zabawowej, ucznia w szkole, pracownika w zakładzie pracy itp. Liczba…
… uspołecznienia. Wychowawcy powinni troszczyć się zarówno o stworzenie codziennych warunków atrakcyjnego wypoczynku - tzw. mała rekreacja, jak i o tzw. wielką rekreację wypoczynkową, obejmującą okresy dłuższych przerw w nauce szkolnej i pracy, przede wszystkim okresy wakacji letnich. Starania tego rodzaju podejmują kuratorzy sądowi, zabiegając o umieszczenie podopiecznych, którzy nie przekroczyli 14 roku życia…
… kosztów
Poza upomnieniami i odpowiedzialnym dozorem rodziców lub dotychczasowych opiekunów, sąd najczęściej stosuje wobec nieletnich dozór sprawowany przez kuratora sądowego - społecznego lub czasem zawodowego. Kurator stara się nawiązać wychowawczo efektywny kontakt z nieletnim, a później sporządza permanentnie sprawozdanie diagnostyczne dotyczące zachowania się osoby podkuratelnej i kieruje je do władz…
… nadzoru wychowawczego,
3. Zakłady o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich zdemoralizowanych w wysokim stopniu,
4. Z. dla Niel. upośledzonych umysłowo, stosując oddziaływania resocjalizacyjno - rewalidacyjne,
5. Z. dla Niel. z zaburzeniami neuropsychicznymi i innymi zaburzeniami osobowości, zapewniające wzmożoną opiekę psychoterapeutyczną. 19. Pedagogika reso. a wychowanie reso. - pyt. 40
Czesław…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz