Metodyka czynności ruchowych z AWF

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4550
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka czynności ruchowych z AWF - strona 1 Metodyka czynności ruchowych z AWF - strona 2 Metodyka czynności ruchowych z AWF - strona 3

Fragment notatki:

A. Schmidta, sposoby organizacji pracy na lekcji wf, kontrola i ocena z wf, intelektualizacja w zajęciach wf. Notatka zawiera również informacje dotyczące zagadnień takich jak: indywidualizacja w lekcji wf, intensyfikacja lekcji wf, systematyka metod realizacji zadań w lekcji wf, metody reproduktywne, metody proaktywne, metody kreatywne, proces nauczania i uczenia się czynności ruchowych, nawyk ruchowy, zasady budowy lekcji WF, zasada wszechstronności, zasada zmienności pracy, zasada stopniowania natężenia wysiłku w lekcji, zasady budowy lekcji, zasady budowy lekcji wg Lingów.

Przedmiot i zadania metodyki WF.
Metodyka WF - celem jest wyposażenie studentów w wiedzę merytotyczną, umiejętności metodyczne i organizacyjne do rozwiązywania praktycznych problemów wychowawcy fizycznego.
Cele i zadania Metodyki WF:
nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy i sprawności zawodowych w celu wprowadzenia młodzieży do czynnego uczestnictwa w KF poprzez rozwijanie sił twórczych i zdolności innowacyjnych uczniów, kształtowanie ich postaw i charakteru,
treści zajęć z metodyki WF oparte są o związki jakie zachodzą pomiędzy N a U w procesie nauczania i wychowania,
podanie przez prowadzącego, a opanowanie przez studentów niezbędnej wiedzy metodycznej oraz praktycznej umiejętności do całokształtu pracy zawodowej w szkole,
badanie działalności osób nauczających i uczących się,
badanie celów i treści metodycznych środków organizacji kształcenia oraz kontroli i oceny.
Cele lekcji WF.
Cel kształcący - najbardziej eksponowany na lekcji, obejmuje sprawnośc fizyczną, budowę i postawę ciała, odporność.
Cel poznawczy - dotyczy głównie wiedzy o organizmie oraz znaczeniu aktywności ruchowej (rekreacji, sportu, turystyki i rehabilitacji) w życiu człowieka.
Cel wychowawczy - jest związany z wyrabianiem cech charakteru, postaw społeczno - moralnych i wyrabianiem nawyków aktywności ruchowej.
Definicja lekcji wychowania fizycznego.
Kalinowski Adam LWF jest obligatoryjną i podstawową formą realizacji celów i zadań WF dla ogółu uczniów. Jest ona procesem pedagogicznym w ramach którego N przy aktywnym udziale U realizuje w wyznaczonym miejscu, określonym czasie i odpowiednią grupą U zadania wytyczone przez program nauczania.
Franciszek Laurentowski
LWF należy pojmować w aspekcie racjonalnego oddziaływania na zdrowie, ogólny i wszechstronny rozwój fizyczny i rozwój sprawności motorycznej. Niezmiernie istotnym jest także kształtowanie wśród U zaangażowanych postaw, budzenie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportu i wychowaniu w rekreacji ruchowej.
Lechosław Lachowicz
LWF należy postrzegać w dwóch płaszczyznach przenikających się: jest to ogólnie uznana w systemie klasowo - lekcyjnym podstawowa forma organizacyjna nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego,
to celowo zorganizowane sytuacje dydaktyczne i wychowawcze zmierzające do realizacji fizycznego kształcenia i wychowania młodzieży szkolnej.
Tok lekcji WF
Logicznie opracowany schemat, który orientacyjnie wskazuje N jak należy dobierać materiał ćwiczebny aby jak najwszechstronniej oddziaływać na organizm U, wskazuje również na kolejność ćwiczeń, zabaw i gier ruchowych dla uzyskania racjonalnego przebiegu krzywej fizjologicznej natężenia wysiłku fizycznego.


(…)

… dokładnego zademonstrowania ćwiczenia. Sposób pokazania ruchu może być dowolnie wybrany w zależności od zastosowanej metody nauczania. Rozwijanie w ten sposób wyobraźni twórczej i odtwórczej pozwala na kształtowanie nowych nawyków ruchowych.
Objaśnienia - występują w nierozerwalnym powiązaniu z pokazem. Powinny być krótkie i zrozumiałe. Należy dostosować je do możliwości percepcyjnych U. Powinny podkreślać…
… warunków (bazowo - sprzętowych szkoły),
Analiza programu nauczania i rozkładu materiału nauczania N (planu autorskiego),
Postawienie celów operacyjnych lekcji (kształcących, poznawczych, wychowawczych),
Określenie typu, rodzaju i toku lekcji,
Opracowanie części głównej lekcji (część II B) - wybór zadania głównego lekcji, dobór zadań pozostałych lekcji, wybór metod nauczania i form prowadzenia, wybór…
… zadań wychowawczych i sposobów wdrażania ich w procesie lekcji wf,
Bezpieczeństwo na całe lekcji wf.
Metody nauczania ćwiczeń ruchowych
W metodyce wf wyróżnia się 4 rodzaje metod nauczania:
1 - metoda syntetyczna (całości) - polega na nauczaniu określonej zabawy, gry, ćwiczenia ruchowego w całości, od początku w pełnej formie. W przypadku zabaw i gier ruchowych powinna ona być podstawowa metodą…
… ruchowych danej zabawy, gry lub ćwiczenia ruchowego i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowania błędów w wykonywanym ruchu.
Metody nauczania ćwiczeń ruchowych to sposoby, za pomocą których w pracy dydaktycznej ćwiczący, pod kierunkiem N, opanowuje umiejętności, nawyki ruchowe i związane z nimi wiadomości. Realizacja zadań ruchowych wymaga szczególnej dbałości o odpowiedni…
… ściśle współdziałanie części całego działania, bardzo skuteczna jest metoda nauczania częściami.
2 - w nauczaniu i doskonaleniu bardzo szybkich ruchów i z góry zaprogramowanych ćwiczenie wyodrębnionych jego części jest mało skuteczne, a może być nawet szkodliwe.
3 - im bardziej części działania są współzależne, tym mniej użyteczna jest metoda cząstkowa.
Sposoby organizacji pracy na lekcji wf
Najczęściej…
… się, procesu kształcenia i wychowania. Jest osoba pomagającą U opanować szeroki zakres różnego rodzaju umiejętności, sprawności i wiadomości.
W procesie dydaktycznym wf proponuje się następujący schemat kolejności czynności N w przygotowaniu osnowy lekcji (Bronikowski, Muszkieta):
Charakterystyka zespołu klasowego (poziom umiejętności, sprawności fizycznej, zdrowia, wiadomości, zainteresowania U),
Analiza…
… sprawności fizycznej, umiejętności i wiadomości, uwzględniaj różny stan rozwoju psychomotorycznego U.
Ocena z pomiarów komponentów sprawności fizycznej U nie może decydować o ocenie końcowej z wf.
Każdy U zasługuje na ocenę co najmniej dobrą z wf i każdy może otrzymać ocenę celującą.
Nie używaj ocen do karania U na przykład za złe zachowanie, brak zaangażowania czy motywacji, niechęć do startowania…
… (wysokość ciała, masa, obwód większych grup mięśniowych), pomiary fizjologiczne (pojemność życiowa płuc, rytm oddechu, rytm tętna, wydolność pracy serca, ciśnienie tętnicze krwi), postawa ciała (wady i odchylenia, proporcje, zakresy ruchów w stawach).
Umiejętności - technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i konkurencji, utylitarne, organizacyjne (umiejętności organizacji czasu wolnego, zawodów, sędziowanie).
Sprawność fizyczna - zdolności kondycyjne i koordynacyjne, sprawność fizyczna związana ze zdrowiem, sprawność fizyczna związana z osiągnięciami.
Wiadomości o KF - dot. historii kf, techniki i taktyki poszczególnych dyscyplin, organizowania czasu wolnego, ocena własnego stanu zdrowia.
Postawy i zachowania - stosunek do wf, aktywność, zaangażowanie, wartości…
…. Zadania pedagogiczne, które tworzą tok lekcyjny (wg Strzyżewski)
zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć,
motywacja do udziału w zajęciach,
rozgrzewka, rozwój psychomotoryki i zadania korektywne,
kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności w różnych zakresach,
uspokojenie fizjologiczne i emocjonalne organizmu,
czynności organizacyjne i wychowawcze związane z zakończeniem lekcji…
… i dopiero poznawane przez U, demonstrując samemu i ucząc ich zasad prawidłowej asekuracji. Nie powinien zapominać jednak o kontrolowaniu wykonywania przez resztę klasy pozostałych zadań.
3 - Praca w grupach z ćwiczeniem dodatkowym - przy każdym stanowisku wprowadza się jakieś nowe ćwiczenie dodatkowe, aby skrócić U czas oczekiwania na wykonanie zadania trudniejszego. Ćwiczenie dodatkowe powinno strukturą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz