Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

2/2 Metody ustalania właściwości sądu administracyjnego. Regulacja zawarta w ustawie psa. Zgodnie z art. 184 Konstytucji i art. 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych: „Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.
Właściwość rzeczową i miejscową wojewódzki sądów administracyjnych reguluje art. 13 ustawy psa. Artykuł 13 par 1 przyjął zasadę, że wojewódzkie sądy adm. są właściwe we wszystkich sprawach sądowo administracyjnych - z wyjątkiem spraw dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Adm. Wojewódzkie sądy adm. są właściwe do rozpoznawania wyżej wymienionych skarg.
Właściwość miejscową reguluje art. 13 par 2, stanowiąc : „Do rozpoznawania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ adm. publicznej, którego działalność została zaskarżona. Od tej reguły może zostać wprowadzone rozwiązanie szczególne, a mianowicie art. 13 par 3 przyznaje Prezydentowi RP delegację ustawową, d przekazania w drodze rozporządzenia, wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznania spraw określonego rodzaju innego sądu adm. jeżeli wymagają tego względy celowości
Wojewódzki sąd adm. właściwy w chwili wniesienia skargi, pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Zgodnie z art. 15 par 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny:
- rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów adm., stosownie do przepisów ustawy
- podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów adm.,
- podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sąd. - adm., - rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a org. adm. rządowej
-rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Adm. na mocy odrębnych ustaw.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz