Prawo o ustroju sądów administracyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o ustroju sądów administracyjnych-opracowanie - strona 1 Prawo o ustroju sądów administracyjnych-opracowanie - strona 2 Prawo o ustroju sądów administracyjnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/13
USTAWA
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002
r. Nr 153, poz. 1269,
z 2005 r. Nr 169, poz.
1417.
z dnia 25 lipca 2002 r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
§ 1. Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o
właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej.
§ 2. Kontrola, o której mowa w § 1, sprawowana jest pod względem zgodności z
prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
Art. 2.
Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy
administracyjne.
Art. 3.
§ 1. Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne.
§ 2. Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania w trybie określonym ustawami, a w szczególności rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń tych sądów i podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne oraz rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na
mocy innych ustaw.
Art. 4.
Sędziowie sądów administracyjnych w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i
podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
2006-01-31
©Kancelaria Sejmu
s. 2/13
Art. 5.
§ 1. Sędziów sądów administracyjnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa.
§ 2. Sędziowie sądów administracyjnych są powoływani na stanowisko sędziego
wojewódzkiego sądu administracyjnego, z wyznaczeniem miejsca służbowego
(siedziby) sędziego, albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Art. 6.
§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego może być powołany ten, kto:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego,
5) ukończył 35 lat życia,
6) wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzin prawa związanych
z działaniem organów administracji publicznej,
[7) pozostawał co najmniej osiem lat na stanowisku sędziego lub prokuratora
albo przynajmniej przez osiem lat wykonywał zawód adwokata, radcy
prawnego lub notariusza albo przez dziesięć lat pozostawał w instytucjach
publicznych na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem
prawa administracyjnego lub pracował w charakterze asesora sądowego w
wojewódzkim sądzie administracyjnym co najmniej dwa lata.]
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz