Metody obliczeń hydraulicznych rurociągów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody obliczeń hydraulicznych rurociągów-opracowanie - strona 1 Metody obliczeń hydraulicznych rurociągów-opracowanie - strona 2 Metody obliczeń hydraulicznych rurociągów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Metody obliczeń hydraulicznych rurociągów
Sposób obliczania sieci wodociągowych zależy od ich układu. Inaczej liczy się sieci rozgałęzione, a inaczej sieci obwodowe. W sieciach rozgałęzionych każdy punkt sieci zasilany jest tylko z jednej strony. W sieciach obwodowych węzły sieci mogą być zasilane z dwóch stron, przy obliczaniu stosuje się prawo Kirchhoffa, a metoda nosi nazwę metody Crossa (kolejnych przybliżeń).
Metoda CROSSA
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej należy przeprowadzić dla rozbioru maksymalnego godzinowego (Qmaxh), minimalnego godzinowego (Qminh) oraz sprawdzić jej działanie podczas trwania gaszenia pożaru (Qmaxh+ Qppoż).   W obliczeniach sieci wodociągowych  obwodowych przy założonej średnicy rur, niewiadoma pozostaje wielkość przepływu na poszczególnych odcinkach sieci i spadki ciśnienia. Rozwiązanie tego problemu przeprowadza się stosując metodę Crossa, będącą metodą kolejnych przybliżeń, której założenia opierają się na dwóch podstawowych prawach Kirchoffa:
1.      Suma dopływów do węzła równa się sumie odpływów z węzła, zatem w węźle sieci:
           gdzie: Qi - i-te natężenie przepływu dopływające do węzła lub z niego odpływające
                 n   - liczba wszystkich dopływów do danego węzła i odpływów z danego węzła
Przy sumowaniu dopływy do węzła przyjmuje się jako dodatnie, a odpływy jako ujemne.
 
2.      Algebraiczna suma wysokości strat ciśnienia w każdym zamkniętym obwodzie (oczku sieci) równa się zeru
          gdzie: Δhj  - wysokość straty ciśnienia w j-tym przewodzie oczka sieci
               k    -  liczba wszystkich przewodów w oczku sieci
      Przy sumowaniu przyjmuje się stratę ciśnienia za dodatnią, jeżeli ruch wody odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara przyjętym za dodatni. W przeciwnym przypadku jej wartość przyjmuje się za ujemną.
Procedura postępowania w metodzie Crossa:
wszystkich obwodach (zgodne z ruchem wskazówek zegara jako dodatnie).
Obliczamy Qmi - miarodaje (obliczeniowe) natężenie przepływu, stanowiące podstawę doboru średnic i obliczeń hydraulicznych
Dla każdego odcinka dobieramy średnicę przewodu (na podstawie wielkości przepływu)
Obliczamy średnią prędkość przepływu w i-tym przewodzie ze wzoru:
Oporność właściwą c, dobieramy ze względu na materiał z jakiego wykonana jest rura ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz