Metody klasyfikacji przedsiębiorstw rolniczych przy wzięciu pod uwagę większej liczby cech

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody klasyfikacji przedsiębiorstw rolniczych przy wzięciu pod uwagę większej liczby cech - strona 1 Metody klasyfikacji przedsiębiorstw rolniczych przy wzięciu pod uwagę większej liczby cech - strona 2 Metody klasyfikacji przedsiębiorstw rolniczych przy wzięciu pod uwagę większej liczby cech - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD III Metody klasyfikacji przedsiębiorstw rolniczych przy wzięciu pod uwagę większej liczby cech Oceniając gospodarstwa należące do danego typu produkcyjnego na podstawie jednego wskaźnika z łatwością określamy, które z analizowanych gospodarstw uzyskało najlepszy wynik i jaka jest ich kolejność. Lecz jest to wielkie uproszczenie, bo oceniamy tylko jeden czynnik zaniedbując pozostałe. Zachodzi więc potrzeba, która by uwzględniała kilka wskaźników jednocześnie. Stosuje się zatem metody punktowe , pozwalające na wyrażenie wartości różnych wskaźników jedną liczbą. W tym celu korzystamy z wskaźników syntetycznych opracowanych przez R. Manteuffla: wskaźnik względnej efektywności punktowej (WWEP); punktowy wskaźnik kolejności (PWK). Wskaźniki te pozwalają określić, które spośród analizowanych gospodarstw osiągają najlepsze, dobre, czy złe wyniki gospodarowania. Wskaźnik względnej efektywności punktowej Przystępując do obliczenia wskaźnika względnej efektywności punktowej dla poszczególnych gospodarstw ocenianej zbiorowości należy dokonać wyboru wskaźników i zestawić je w tabeli. Punktowanie wskaźników dla poszczególnych gospodarstw polega na tym, że gospodarstwo osiągające wartość danego wskaźnika otrzymuje 100 punktów, natomiast gospodarstwo, w którym dany wskaźnik ma wartość najgorszą - 0 punktów. Pozostałe gospodarstwa otrzymują liczby punktów, które obliczamy według następującego wzoru: L = a × 100 / d gdzie: L - liczba punktów w danym gospodarstwie, a - różnica między wartością wskaźnika w danym gospodarstwie, a wartością najgorszą, d - różnica między najlepszą, a najgorszą wartością wskaźnika w badanej zbiorowości. Po obliczeniu punktów dla poszczególnych gospodarstw, należy je zsumować. Gospodarstwo najlepsze to takie, które uzyskało największą liczbę punktów. Punktowy wskaźnik kolejności Sposób obliczania punktowego wskaźnika kolejności polega na ustaleniu miejsc (lokat) gospodarstw według rosnącej lub malejącej wielkości danego wskaźnika. Po ustaleniu kolejności gospodarstw obliczamy sumy punktów. Możemy zrobić to dwiema metodami: metodą punktów karnych - gospodarstwo mające najlepszy wskaźnik uzyskuje 1 punkt, a każde następne o 1 punkt karny więcej (gospodarstwo najlepsze gromadzi najmniej punktów); metodą premii - gospodarstwo osiągające najgorszy poziom wykorzystania danej cechy osiąga 1 punkt, każde następne mające lepszy wynik otrzymuje dodatkowo 1 punkt (gospodarstwo najlepsze zgromadzi najwięcej punktów). Bilans majątkowy przedsiębiorstwa rolniczego, jako podstawa analizy i podejmowania decyzji

(…)

… majątkowym i sytuacji finansowej jednostki gospodarczej.
STRUKTURA BILANSU FIRMY:
ujęcie ogólne:
Aktywa
Pasywa
Środki trwałe (aktywa trwałe)
Środki obrotowe (aktywa obrotowe)
Kapitał własny (wartość netto)
Kapitał obcy (zobowiązania)
Razem Aktywa
Razem Pasywa
ujęcie szczegółowe:
Aktywa
Pasywa
Aktywa długoterminowe
Aktywa średnioterminowe
Aktywa bieżące
Kapitał własny
Pasywa długoterminowe
Pasywa…
… - dyspozycyjnymi zasobami gotówki. Konieczność natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań występuje rzadko, stąd wskaźnik ten jest sporadycznie.
22. Wskaźniki sprawności działania i sposoby ich określania.
1. Wskaźnik obrotu środków trwałych =
Sprzedaż
Środki trwałe
2. Wskaźnik obrotu aktywami całkowitymi =
Sprzedaż
Aktywa całkowite
3. Wskaźnik obrotu zapasami =
Sprzedaż
Zapas produktów
Wskaźnik obrotu zapasami…
… w przedsiębiorstwach rolniczych
Oparta na kosztach: KOSZT AKTYWU + ULEPSZENIA - NAGROMADZONA AMORTYZACJA (do wyceny nieruchomości lub ruchomych środków trwałych)
Oparta na wartości rynkowej (wycena środków zlecana rzeczoznawcom)
Wycena musi odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Ponieważ nie jest łatwo wycenić aktywa, dlatego pod bilansem najlepiej umieścić informację wg jakich zasad zostało to zrobione.
18. Sposoby…
… zobowiązań =
Zobowiązania
*365
Zakupy razem
Wskaźnik ten informuje w jakim czasie (dniach) regulowane są zobowiązania. W interesie firmy kupującej spłacać jak najpóźniej:
gdy nie ma możliwości finansowych
gdy może lepiej wykorzystać środki (lokata w banku)
23. Wskaźniki rentowności i sposoby ich określania
Wskaźniki rentowności stosowane są do oceny zdolności tworzenia zysku przez przedsiębiorstwo.
1. Marża brutto =
Zysk brutto
Sprzedaż
Norma wynosi od 2% do 48%.
2. Marża zysku operacyjnego =
Zysk z działalności operacyjnej
Sprzedaż
3. Marża zysku netto =
Zysk netto (po opodatkowaniu)
Sprzedaż
4. Wskaźnik rentowności inwestycyjnej =
Zysk netto (po opodatkowaniu)
Całkowite aktywa
W rolnictwie norma wynosi <2-3%
5. Operacyjny wskaźnik rentowności =
Zysk z działalności operacyjnej
Całkowite aktywa
6. Wskaźnik…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz