Wykład - Zarządzanie kapitałem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zarządzanie kapitałem - strona 1

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
Wykład 6
Zarządzanie kapitałem Kapitał- nagromadzone dobro służące do rozwijania produkcji oraz zasoby pieniężne niezbędne do produkcji, ale też kategoria oznaczająca wartość, która ma zdolność do wzrostu (jeśli zostanie użyty nieodpowiednio to nastąpi jego strata)
Bilans- to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego). Jedną z pozycji bilansu jest zysk (lub strata) wykazywany w drugim obowiązkowym sprawozdaniu jakim jest rachunek zysków i strat.
Aktywa - kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Wartości niematerialne i prawne nadają się do gospodarczego wykorzystania.
Środek trwały to składnik rzeczowy aktywów przedsiębiorstwa wyróżniająca się cechami:
Długim czasem używania
Postacią rzeczową
Zdolny do użytku i używany na potrzeby przedsiębiorstwa
Aktywa obrotowe- są to aktywa o zapadalności krótkoterminowej, do których należą zapasy, należności, środki pieniężne i inne wartości o łatwiejszym dostępie, aniżeli aktywa trwałe.
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne
Zaliczki
Reczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Aktywa obrotowe
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Pasywa to termin księgowy oznaczający źródło pokrycia majątku przedsiębiorstwa. Dzieli się je wg różnych kryteriów:
Zapadalność
Od tego czy pozostają trwałe czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa
Od tego czy są one pochodzenia własnego czy obcego
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał podstawowy
Należność wpłaty na kapitał
Udziały własne
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk z lat ubiegłych
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


(…)

… jednoczesne braki w zaopatrzeniu materiałowym powodujące zakłócenia w produkcji i sprzedaży. Przypadek przeciwny może świadczyć o wzrastającym poziomie zapasów w stosunku do sprzedaży oraz o możliwości zwiększenia się zapasów starych i zbędnych.
WOZ= lub
WOZ= Wskaźnik obrotowości należności od odbiorców ustala się za pomocą następujących wzorów:
=liczba cykli inkasa
= Liczba dni
Ruch okrężny środków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz