Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa - strona 1 Analiza Bilansu Przedsiębiorstwa - strona 2

Fragment notatki:


ANALIZA BILANSU PRZEDSIĘBIORSTWA
Bilans - najważniejszy element sprawozdania finansowego, który stanowi dwustronne zestawienie majątku firmy tj. aktywa i pasywa
inna definicja - Bilans - statyczne ujęcie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, które obejmują pieniężne i rzeczowe składniki majątku oraz źródła pochodzenia tych zasobów Elementy składowe bilansu Aktywa
Pasywa
aktywa trwałe
wartości niematerialne i prawne
rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
międzyokresowe rozliczenia długoterminowe
aktywa obrotowe
zapasy
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
kapitał własny (fundusz własny)
kapitał podstawowy (fundusz)
należne wpłaty na kapitał podstawowy
udział (akcje) własne
kapitał (fundusz) zapasowy
kapitał z aktualizacji wyceny
pozostałe kapitały rezerwowe
zysk (strata) z lat ubiegłych
zysk (strata) netto
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
rezerwy na zobowiązania
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe
rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem
Pasywa razem Wstępna analiza bilansu obejmuje:
analizę aktywów bilansu, czyli sytuacji majątkowej
analizę pasywów bilansu, czyli sytuacji kapitałowej
analizę struktury majątkowo-kapitałowej
ANALIZA AKTYWÓW BILANSU Analiza aktywów bilansu - obejmuje obliczenie wskaźników dynamiki aktywów jak również tempa wzrostu. Dynamikę aktywów obliczamy wg wzoru Tempo wzrostu obliczamy wg wzoru
Analizując aktywa bilansu powyższe wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu obliczamy dla wszystkich pozycji aktywów.
Wskaźniki struktury aktywów:
Analiza struktury aktywów ukazuje z jakich elementów składają się aktywa przedsiębiorstwa i jak one wpływają na efektywność jego działalności. Zadania analizy struktury aktywów: w czym jest ulokowany majątek przedsiębiorstwa (z jakich elementów się składa i jakie są jego rozmiary)
jakie występują relacje między składnikami aktywów (aktywów trwałych i obrotowych)
jakie wystąpiły zmiany w strukturze aktywów trwałych i obrotowych i co było ich przyczyną?
czy struktura aktywów odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa?
jaki jest wpływ struktury aktywów na zdolność do generowania zysków? Interpretacja wyników

(…)

… kapitałem własnym, czyli jeżeli wyżej wymieniony wskaźnik jest >100%, to wówczas spełniona jest tzw. złota reguła bilansowania.
Analiza sytuacji majątkowo-kapitałowej obejmuje także obliczenie wskaźnika pokrycia aktywów stałych kapitałem stałym. Kapitał stały = kapitał własny + rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + rozliczenia…
… majątkowo-kapitałową, obliczamy także wskaźnik pokrycia aktywów obrotowych zobowiązaniami krótkoterminowymi.
Ta część kapitału stałego, która finansuje aktywa obrotowe, jest to tzw. kapitał obrotowy netto (bufor bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, zapewniający zachowanie płynności). Kapitał obrotowy netto może stanowić dodatni, zerowy bądź ujemny wskaźnik. Dodatni kapitał obrotowy występuje, gdy kapitał stały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz