Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE - strona 1 Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE - strona 2 Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE - strona 3

Fragment notatki:


METODA BADAŃ    Uniwersalne metody poznania naukowego    Metodami poznania naukowego, są: obserwacja zjawisk, prognozowanie, eksperymentowanie.  Głównymi  elementami  metody  ekonomii  politycznej  są  następujące  po  sobie  trzy  postępowania  badawcze:  abstrakcja, stopniowa konkretyzacja i weryfikacja.    Abstrakcja   to  myślowe  wyodrębnienie  istotnych  elementów  procesu  gospodarczego  oraz  związków  między  nimi zachodzących w celu ustalenia praw ekonomicznych.    Stopniowa konkretyzacja  w poznaniu badanego prawa polega na wprowadzeniu elementów nieistotnych. Może  to być np. rozważenie, co dzieje się z obiegiem pieniężnym wtedy, gdy kredyt bankowy  nie zostanie spłacony.  Polega  ono  na  poszukiwaniu  przyczyn  niespłacenia  kredytu,  a  także  rozpoznaniu  skutków  tego  zjawiska  dla  gospodarki i podmiotu, który nie spłacił kredytu.    Weryfikacja  to empiryczne sprawdzenie rezultatów uzyskanych z dwóch pierwszych elementów postępowania  badawczego ekonomii politycznej, czyli z abstrakcji i stopniowej konkretyzacji.    Innym  przykładem  zastosowania  metody  ekonomii  politycznej  jest  badanie  zależności  między  wielkością  udzielanych kredytów a oszczędnościami pieniężnymi. Stopniowa konkretyzacja pozwala nam, np. poznać, czy  dla  wymienionej  zależności  zjawisk  finansowych  ważna  jest  forma  gromadzenia  oszczędności  pieniężnych  i  miejsce  ich  trzymania.  Weryfikacja  tej  zależności  może  wprowadzić  proces  poznawania  zjawisk  do  następnej  fazy.  W  przypadku  zależności  między  oszczędnościami  a  kredytami  weryfikacja  prowadzi  do  wniosku,  że  zależność ta inna jest w warunkach gospodarki statycznej a inna w warunkach gospodarki dynamicznej.    METODY PRAKSEOLOGICZNE    Metoda porównywania nakładów z efektami     Założeniem  działalności  gospodarczej  człowieka  jest  osiąganie  dochodu  w  wymiarze  użytecznym,  pozwalającego  zaspokajać  potrzeby  ludzkie.  By  osiągnąć  dochód  trzeba  ponieść  nakłady.  Warunkiem  racjonalnej  działalności  gospodarczej  człowieka  jest  porównanie  ponoszonych  nakładów  z  osiągniętymi  efektami.    Metoda  porównania  nakładów  z  efektami  ma  ogromne  znaczenie  w  kontekście  finansowym,  gdyż  ceny,  przychody,  koszty  i  dochody  pozwalają  nam  precyzyjnie  ustalić  pomiar  nakładów  i  efektów.    Metoda  porównywania nakładów z efektami pozwala nam rozeznać, czy podmiot osiągnął cele finansowe.    Metoda porównania nakładów z efektami występuje w dwóch odmianach. Racjonalnie działający podmiot dąży 

(…)

… dla
tego, kto go pobiera.
Procent występuje w dwóch formach:


odsetek od pożyczanego kapitału pieniężnego,
dyskonta weksli i innych papierów wartościowych.
Rozróżnia się procent prosty i procent składany (złożony). W procencie złożonym odsetki za okres
rozliczeniowy powiększają kapitał początkowy.
Stopa procentowa jest roczną ceną, wyrażoną w procentach, jaką płaci się za pożyczenie pieniędzy.
We współczesnej…
… i innych papierów wartościowych.
Rozróżnia się procent prosty i procent składany (złożony). W procencie złożonym odsetki za okres
rozliczeniowy powiększają kapitał początkowy.
Stopa procentowa jest roczną ceną, wyrażoną w procentach, jaką płaci się za pożyczenie pieniędzy.
We współczesnej gospodarce rozróżnia się trzy rodzaje stóp procentowych:
 rynkowa stopa procentowa, będąca całkowitą płatnością, wyrażoną…
… do zakupienia ilości towaru. Zakłada się, że niewielkie zmiany ogólnego poziomu cen,
czyli inflacja pełzająca, pobudzają całą gospodarkę.
Motywacyjną funkcję cen widzimy np. w przypadku pomiaru reakcji nabywcy towaru na zmianę ceny. Pomiaru
tego dokonuje się za pomocą cenowej elastyczności popytu (E PD).
EPD =
Procentowa zmiana wielkości popytu
Procentowa zmiana ceny
Ze względu na elastyczność cenową wyróżnia…
… cen widzimy np. w przypadku pomiaru reakcji nabywcy towaru na zmianę ceny. Pomiaru
tego dokonuje się za pomocą cenowej elastyczności popytu (E PD).
EPD = Procentowa zmiana wielkości popytu
Procentowa zmiana ceny
Ze względu na elastyczność cenową wyróżnia się popyt: elastyczny, nieelastyczny, sztywny, jednostkowy itd.
Reagowanie wielkości podaży na zmiany cen określane jest cenową elastycznością…
… nas o ile
zmienią się koszty całkowite, gdy zmniejszymy lub zwiększymy produkcję o jednostkę.
Do kosztów zalicza się też zysk normalny, wypłacany podmiotowi gospodarującemu za wykorzystanie talentu
przedsiębiorczości.
Amortyzacja stanowi część kosztu wytworzenia towarów i usług za pomocą majątku trwałego. Majątek ten
zużywany jest w powtarzalnych procesach wytwórczych. Koszty majątku tylko w części obciążają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz