Finanse - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - definicje - strona 1 Finanse - definicje - strona 2

Fragment notatki:...Akcja-papier wartościowy poświadczający prawo jego posiadacza do współwłasności spółki akcyjnej która papier wyemitowała. Są to papiery o zmiennym dochodzie.
Bony skarbowe- papier wartościowy. Wartość nominalna jednego bonu skarbowego wynosi 10 000 zł. Są one sprzedawane i odkupywane przez Ministra Finansów.
Cena-wyraża w pieniądzu wartość towaru, usługi, czynników wytwórczych. Funkcje ceny-przychodowa, alokacyjna, redystrybucyjna, motywacyjna, informacyjna, agregacyjna.
Monopolowa-na ogół wyższa niż cena rynkowa, Administrowana-kształtuje się pod wpływem sprzedawców,Minimalna-ustalana przez rząd na żądanie producentów
Czek-pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.(imienne,na zlecenie,na okaziciela)
Dochód- podstawowa kategoria i wielkość ekonomiczna, stanowiąca dodatni rezultat zastosowanych w procesie gospodarowania czynników wytwórczych
Deficyt finansowy- przewaga wydatków nad dochodami, dotyczy zjawisk o krótkim horyzoncie czasowym
Dług finansowy- Pieniężne zobowiązanie do zapłaty długu w określonych wielkościach oraz terminach
Deficyt budżetowy- Suma wydatków budżetowych przewyższa sumę dochodów budżetowych
Dług publiczny- Zobowiązanie finansowe wobec władz publicznych powstałe z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych u różnych podmiotów...


(…)

… funduszowym- fundusz umożliwia gromadzenie i rozdysponowanie środków pieniężnych.
Finanse- ogół stosunków pieniężnych związanych z operacjami gospodarczymi, a także z życiem publicznym
instrumentami zaspokajania popytu na pieniądz przez gospodarstwa domowe są: płace, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, pożyczki, kredyty, odszkodowania, zyski z inwestycji finansowych
Instr. Zaspok. Popytu…
… trwałych-Liniowa- odpisy amortyzacyjne w każdym okresie są równe
Przyspieszona- w pierwszym okresie odpisy amortyzacyjne są wyższe a w dalszych okresach niższe
Monetaryzm - szkoła myśli ekonomicznej zajmująca się badaniem wpływu polityki pieniężnej państwa na dochód narodowy
Metody pomiaru wartości pieniądza w czasie-Procent prosty, procent składany, wartość bieżąca, wartość przyszła, wartość teraźniejsza renty rocznej, efektywna roczna stopa kredytowa
Neutralność podatkowa- podatki nakładane przez państwo nie mogą wywierać żadnego wpływu na decyzje przedsiębiorców, konsumentów i inwestorów
Nawis inflacyjny- powstaje w rezultacie wieloletniej otwartej luki inflacyjnej. Pojawiają się wówczas oszczędności wymuszone.
Operacje otwartego rynku- Sprzedawanie i kupowanie przez bank centralny na rynku…
… przezornościowy…, powód spekulacyjny… powód portfelowy…
Koszt-wyrażone wartościowo zużycie czynników produkcji, wykorzystanie zasobów ludzkich, usług obcych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Luka inflacyjna- Stan braku równowagi rynkowej polegający na istnieniu nadwyżki globalnego popytu, nad globalną podażą
Metody ekonomii politycznej- celem jest poznanie praw, które rządzą procesem gospodarczym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz