Finanse w ujęciu podmiotowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse w ujęciu podmiotowym - strona 1 Finanse w ujęciu podmiotowym - strona 2 Finanse w ujęciu podmiotowym - strona 3

Fragment notatki:


Finanse   są  rozwinięciem  nauki  ekonomii  politycznej.  Finanse  wywodziły  się  z  czasownika  „finire”-  koniec  potem  były  przekształcane  następująco,  najpierw  w  „finare”  –  uregulować  do  końca,  następnie  w  „finatio”  –  orzeczenie sądowe kończące spółki, potem w „finanse” – i jest to termin międzynarodowy.     Finanse  to zasoby pieniężne. Prof. Stefan Bolland ujmuje finanse następująco – to zjawiska i procesy pieniężne.  Inni  formułują,  że  finanse  to  zjawiska  ruchu  pieniądza.  Współcześnie  przez  finanse  rozumie  się  ogół  zjawisk  pieniężnych, powstałych w związku z działalnością gosp i społ człowieka. Przedmiotem finansów są wszystkie  zjawiska  związane  z  tworzeniem  pieniądza  przez  bank  centralny  oraz  kreowaniem  pieniądza  przez  banki  komercyjne a więc:      Pieniądz,    Kredyt,    Papiery wartościowe,     Podatek,     Cło.    Mechanizm kreacji pieniądza:      Do XVII w były to  kruszce ,    XVII w, Anglia był to  banknot , który jest wymienialny na kruszce, złoto. Kwity na okaziciela stały się  pierwszymi  banknotami  Jest  to  zobowiązanie  pisemne  bankiera  (weksel)  do  wydania  w  zamian  odpowiedniej  kwoty  w  złotych  monetach  każdemu  okazicielowi  w  każdym  czasie.  Jest  pieniądzem  papierowym, pełnowartościowym,     Depozyt   –  wkład  pieniężny  w  banku.  Ludzie  przynoszą  do  banku  gotówkę  ze  względu  na  wygodę,  bezpieczeństwo, inflacje.    Bank  emisyjny  przekształcił  się  w  dzisiejszy  bank  centralny.  Banki  udzielają  kredytów.  Są  pośrednikiem  finansowym. Każde udzielenie kredytu przez bank komercyjny jest jednocześnie aktem kreowania pieniądza    r = R/D    r – stopa niezbędnych rezerw      R – rezerwy gotówki      D – depozyty, wkłady    Bank komercyjny utrzymują rachunki. Na ten rachunek składają się dwie wielkości:      Pieniądz gotówkowy w kasie banku komercyjnego    Środki  pieniężne  banku  komercyjnego  na  rachunku  w  banku  centralnym,  które  mogą  być  w  każdej  chwili podjęte z rachunku bankowego w gotówce.    W gospodarce rynkowej mamy dwu szczeblowy system bankowy:      Bank centralny,    System banku komercyjnego    Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy, decyduje o rozmiarach bazy monetarnej.   Bank  komercyjny  działa  na  bazie  pieniądza  banku  centralnego,  udziela  kredytu  i  tworzy  nowy  pieniądz 

(…)

…),
 w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
W teorii finansów przez instytucje finansowe rozumie się także kategorie i instrumenty finansowe, takie
jak np.: dług publiczny, podatek, fundusz, kredyt.
Warunki prawne tworzy parlament
Warunki organizacyjne tworzy administracja.
Warunki kontrolne tworzy regionalna izba kontrolna, urząd skarbowy, urzędy kontroli…
….
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na bank komercyjny:
 Bank centralny ustala wysokość stopy rezerw obowiązkowych (stopy minimalnych rezerw),
 Bank centralny ustala wysokość stopy kredytu refinansowego a więc stopy lombardowej oraz
redyskontowanej,
 Bank centralny prowadzi operacje otwartego rynku,
 Bank centralny decyduje o przenoszeniu rachunków rządowych z banku centralnego do banku…
… różne instytucje, w zależności od rodzaju działalności. W Polsce są nimi:
 w odniesieniu do banków komercyjnych – Główny Inspektor Nadzoru Bankowego,
 w odniesieniu do towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych – Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i
Funduszy Emerytalnych, podlegający ministrowi finansów (PUNU + UNFE),
 w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi – Komisja Papierów…
… Ministerstwo Finansów. Administracja w swej działalności posługuje się
wyspecjalizowanymi podmiotami, do których należą np. urzędy skarbowe i izby skarbowe. W Polsce szerokie
kompetencje kontrolne, jeśli chodzi o zjawiska finansowe w sferze publicznej posiada Najwyższa Izba Kontroli
(NIK). Kontrolę działalności podmiotów samorządu terytorialnego sprawują regionalne izby obrachunkowe.
Sferę pieniężną nadzorują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz