Metodologia - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia - skrypt - strona 1 Metodologia - skrypt - strona 2 Metodologia - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


METODOLOGIA Etapy procesu badawczego: 1. Wstępne sformułowanie problemu - sformułowanie problemu naukowego, źródła problemu, forma pytania problemowego, cele zadań. 2. Uszczegółowienie problematyki badawczej (eksplikacja) - problemy szczegółowe, hipotezy. 3. Operacjonalizacja - wyrażenie pojęć i terminów teoretycznych w kategoriach operacyjnych (jednoznaczne terminy), dobór wskaźników, zbiorowości do badań - kategorii społecznej, metod i technik, źródła badań. 4. Przygotowanie narzędzi badawczych - kwestionariuszy, schematów, instrukcji, testów, urządzeń technicznych. 5. Pilotaż badań - sprawdzenie problemu badawczego, jego uszczegółowienie, wartości wyjaśniającej przyjętych wskaźników, jednoznaczności pojęć, czy problem w ogóle istnieje; sprawdzenie narzędzi i technik badawczych, strony techniczno - organizacyjnej badań, dostępnych środków finansowych. 6. Dobór próby. 7. Badanie. 8. Weryfikacja zebranego materiału empirycznego - weryfikacja wstępna i pogłębiona. 9. Wstępne grupowanie materiału surowego (kodo wanie). 10. Analiza materiału empirycznego - konfrontacja danych empirycznych z pytaniami i hipotezami, zarówno analiza o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. 11. Testowanie hipotez i uogólnianie wyników badań, testowanie siły i kierunku zależności między analizowanymi cechami, słuszności założeń badawczych i sformułowanych na ich podstawie hipotez. 12. Pisanie końcowego raportu z badań - naukowego lub komercyjnego. Pytania stosowane w postępowaniu badawczym dzielą się: ze względu na strukturę logiczną: rozstrzygające (proste, zawierające jedną alternatywę - wymagające wybrania jednej spośród dwóch odpowiedzi) oraz dopełniające czyli złożone (zawierają najczęściej więcej niż jedną możliwą odpowiedź) ze względu na pozyskiwanie określonych wiadomości : Informacyjne (uzyskanie od różnych podmiotów gotowych odpowiedzi) i badawcze (składają się z kilku części, pytań, problemy badawcze). od wpływem osiągnięć poznawczych nauk przyrodniczych, a także dzięki możliwościom ich wykorzystania w przeobrażeniach świata, zaznaczyły się dążenia zmierzające do użycia metod badawczych stosowanych dotąd we wspomnianych naukach również do badań zjawisk społecznych w całym bogactwie i złożoności. Powstała rzeczywistość społeczna. Poszukiwane wsparcie dla nauk społecznych w innych naukach jest w pełni zasadne, ponieważ są one zbieżne z wysuwanym przez metodologów postulatem jedności nauki oraz wynikającym z niego postulatem jedności założeń metodologicznych. Rozmaitymi tworami życia zbiorowego ludzi, tzn. przeróżnymi strukturami, zjawiskami i procesami społecznymi, czyli rzeczywistością społeczną zajmuje się wiele nauk.

(…)

…. Eastona. Zjawiska polityczne rozumiane są w niej jako część systemu. System jest to natomiast „uporządkowany wewnętrznie w całość układ elementów mających określoną strukturę”[4].
Celem analizy systemowej jest skonstruowanie modelu pojęciowego zjawisk politycznych. Jest to więc całokształt zasad i metod naukowego myślenia oraz wszystkich środków pozwalających na badanie zespołu zjawisk politycznych w ujęciu całościowym.
Analiza systemowa polega na tworzeniu modelu systemowego, nazywanego także modelem pojęciowym, zjawisk politycznych. Wszystkie dziedziny rzeczywistości politycznej są w niej opisywane jako integralna całość wyróżniająca się z otoczenia. W klasycznym ujęciu Eastona analiza systemowa obejmuje:
wejście do systemu (żadania i poparcie - energia) konwersja wewnątrzsystemowa wytwory systemu…
…. spis ludności), dotyczą one tylko części zbiorowości; używa się ich, by przy możliwie małej próbie odwzorować schematy działania całego społeczeństwa; w przypadku obliczeń reprezentacyjnych próba musi odwzorowywać strukturę społeczną badanej społeczności; przeciętne - są to obliczenia średniej arytmetycznej, średniej geometrycznej oraz mediany; pozwalają one statystycznie porównywać różne społeczności…
… badawczych, itp.) ogólność (objecie zakresem wszystkich faktów zjawisk i procesów z danego zakresu) komunikatywność pojęciowa (użyte pojęcia powinny być jednoznaczne i możliwie dostatecznie precyzyjne) empiryczną sprawiedliwość ( możliwość weryfikacji potwierdzenia lub obalenia przypuszczenia) niewystępowanie sprzeczności wewnętrznych.
Podejście systemowe inaczej analiza systemowa opiera się na pojęciu…
…, każdy taki materiał może uwzględniać dowolny wątek tematyczny, ponieważ autorzy wywodzą się z różnych środowisk, posługują się odwiecznymi poglądami, dostarcza to wiele trudności, budzi sensowność wypowiedzi.
METODA SYSTEMOWA
Metoda analizy systemowej [edytuj]
Metoda analizy systemowej rozwinęła się zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Jej prekursorem był D. Easton. Duży wpływ na tę metodę wywarły także prace K…
… podsystemu w ramach szerszego systemu politycznego) analiza mikrosystemowa (skupiająca się na pojedynczym elemencie systemu)[6]. METODA ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA
Metody ilościowe - metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.
Niekiedy badania metodami ilościowymi poprzedzane są przez badania metodami jakościowymi…
… do ich złożenia). Rozwiązanie to stosuje się w przypadku, gdy pracodawcy nie udało się na bieżąco wykazać efektu zachęty metodą ilościową ani metodą jakościową w wyniku analizy dokonywanej po upływie miesiąca, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Raz ustalony efekt zachęty w odniesieniu do dofinansowania na określonego pracownika wywiera skutek w odniesieniu do całego nieprzerwanego okresu jej zatrudnienia…
….
Metody ilościowe obejmują wykorzystanie narzędzi statystycznych, ekonometrycznych oraz narzędzi z dziedziny badań operacyjnych. Stosuje się:
Metody analizy struktury, dynamiki i współzależności zjawisk ekonomicznych Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym Prawidłowości w zakresie struktury, współzależności w czasie i przestrzeni oraz dynamiki w gospodarce Modele prognostyczne Modele decyzyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz