Metodologia Europeistyki - Syllabus

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia Europeistyki - Syllabus  - strona 1 Metodologia Europeistyki - Syllabus  - strona 2

Fragment notatki:

mgr Seweryn Dmowski
Metodologia europeistyki
Ćwiczenia
Europeistyka, I rok, studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)
Semestr zimowy 2011/2012
O przedmiocie
Terminy zajęd:
Zajęcia organizacyjne
Zajęcia nr 1: Metoda systemowa
Zajęcia nr 2: Metody ilościowe i jakościowe
Zajęcia nr 3: Metoda decyzyjna
Zajęcia nr 4: Metoda instytucjonalna
Zajęcia nr 5: Metoda komparatywna. Metoda historyczna
Kolokwium zaliczeniowe
Grupa S03
(pn, 9:45)
3X
17 X
31 X
14 XI
28 XI
12 XII
2I
Grupa S01
(pn, 11:30)
3X
17 X
31 X
14 XI
28 XI
12 XII
2I
Grupa N01
(czw, 18:30)
6X
20 X
3 XI
17 XI
1 XII
15 XII
5I
Grupa S04
(pn, 9:45)
10 X
24 X
7 XI
21 XI
5 XII
19 XII
9I
Grupa S02
(pn, 11:30)
10 X
24 X
7 XI
21 XI
5 XII
19 XII
9I
Zasady zaliczenia:
Podstawą zaliczenia dwiczeo są:
obecnośd
kartkówki
kolokwium koocowe
aktywnośd
Dopuszczalna jest jedna nieobecnośd w semestrze. W przypadku dwóch lub więcej nieobecności Student
zobowiązany jest zaliczyd tematykę opuszczonych zajęd na dyżurze dydaktycznym.
W semestrze może odbyd się przynajmniej jedna kartkówka, której zdanie jest niezbędne dla zaliczenia dwiczeo.
W przypadku niezdania kartkówki Student zobowiązany jest do zaliczenia jej na dyżurze dydaktycznym.
Wszyscy Studenci zobowiązani są do zaliczenia kolokwium koocowego w formie pisemnej. Oceną koocową z
dwiczeo będzie ocena z kolokwium, która może ulec podwyższeniu w przypadku Studentów, którzy wykazali się
wyjątkową aktywnością w trakcie zajęd.
Podstawą zaliczenia przedmiotu „Metodologia europeistyki” jest egzamin w formie ustnej przeprowadzany
przez dr hab. Wojciecha Jakubowskiego. UWAGA! Brak zaliczenia dwiczeo uniemożliwia podejście do egzaminu.
Kontakt do osoby prowadzącej dwiczenia:
mgr Seweryn Dmowski
seweryn.dmowski@uw.edu.pl
Dyżur dydaktyczny:
poniedziałek, 13:30-15:00, Katedra Europeistyki (Nowy Świat 69, p. 40, IV piętro)
Strona 1 z 2
Zajęcia organizacyjne – wprowadzenie do
przedmiotu
M. Read, D. Marsh, Łączenie metod
ilościowych z jakościowymi [w:] Teorie…, s.
233-250.
Metodologia europeistyki
Zajęcia nr 3
Literatura:
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon
politologii, Wrocław 2002, hasła: aksjologia,
behawioralizm, decyzja polityczna,
dedukcjonizm, funkcjonalizm, idealizm,
indukcjonizm, komparatystyka,
neoinstytucjonalizm, politologia, polityka,
realizm polityczny,
M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do
teorii polityki, Lublin 2001, s. 43-50,
A. J. Chodubski, Wstęp do badao
politologicznych, Gdaosk 2008, s. 114-133,
D. Sanders, Behawioralizm [w:] D. Marsh, G.
Stroker (red.), Teorie i metody w naukach
politycznych, Kraków 2006, s. 43-61,
G. Stroker, D. Marsh, Wprowadzenie [w:]
Teorie…, s. 1-15,
H. Ward, Teoria racjonalnego wyboru [w:]
Teorie…, s. 63-87.
Metoda decyzyjna
Literatura:
B. Czerniawska, Podejmowanie decyzji,
Warszawa 1980, s. 97-141,
S. P. Robbins, Skuteczne podejmowanie
decyzji, Warszawa 2005, s. 15-27,
J. L. Sielski, Metoda decyzyjna, „Studia
politologiczne”, 2004, vol. 8, s. 291-310,
T. Szapiro, Co decyduje o decyzji, Warszawa
1993,
M. Zdyb, Istota decyzji, Lublin 1990.
Zajęcia nr 4
Metoda instytucjonalna
Zajęcia nr 1
Metoda systemowa
Literatura:
A. Antoszewski, System polityczny jako
kategoria analizy politologicznej, [w:] A. W.
Jabłooski, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii
polityki, tom I, Wrocław 1998, s. 73-88,
K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne,
Warszawa 2005, s. 108-119, 178-194,
D. Easton, Analiza systemów politycznych [w:]
J. Szacki, W. Derczyoski, A. Jasioska-Kania
(red.), Elementy teorii socjologicznych,
Warszawa 1975, s. 562-576,
P. Leslie, General Theory in Political Science. A
Critique of Easton's System Analysis, "British
Journal of Political Science", Part 2 - April
1972, s. 155-172.
Zajęcia nr 2
Metody jakościowe i ilościowe
Literatura:
F. Devine, Metody jakościowe [w:] Teorie…, s.
197-215,
P. John, Metody ilościowe [w:] Teorie…, s. 217232,
R. Mayntz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie
do metod socjologii empirycznej, Warszawa
1985,
Literatura:
K. von Beyme, Współczesne…, s. 87-98,
V. Lowndes, Instytucjonalizm [w:] Teorie…, s.
89-107.
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe,
Wrocław 2006, hasła: funkcjonalizmu teoria,
idealizm, paradygmat, realizm, system
międzynarodowy, teoria stosunków
międzynarodowych,
M. Sułek, Metody i techniki badao stosunków
międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 33-39.
Zajęcia nr 5
Metoda komparatywna.
Metoda historyczna
Literatura:
A. Antoszewski, Metoda porównawcza w
badaniach nad demokracją, „Wrocławskie
Studia Politologiczne”, nr 1/2001, s. 3-9,
S. Gebethner, Metoda i badania porównawcze
w naukach politycznych, [w:] K. Opałek (red.),
Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk
politycznych, Warszawa 1975, s. 152–186,
J. Hopkin, Metody porównawcze [w:] Teorie…,
s. 251-269.
W. Jakubowski, Metoda autobiograficzna w
politologii *w:+ Wacław Jarmołowicz (red.),
Pokolenia. Kultura. Polityka. Księga
jubileuszowa na sześddziesięciopięciolecie
Profesora Bronisława Gołębiowskiego,
Warszawa 1999, s. 490-507.
Strona 2 z 2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz