Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2737
Wyświetleń: 7567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje - strona 1 Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje - strona 2 Metodologia - Badania naukowe i ich rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady 16.10. NAUKA to zespół czynności i sposobów postępowania prowadzący do pozyskania wiedzy oraz rezultat tego procesu, na który składa się wiedza naukowa.
Nauka składa się z 2 elementów:
NAUKA
BADANIA NAUKOWE WIEDZA NAUKOWA
BADANIA NAUKOWE I ICH RODZAJE. Słowo „badania naukowe” jest wieloznaczne. Ma bowiem szerokie zastosowanie w mowie potocznej.
BADANIE NAUKOWE Jest to zespól czynności związanych z czymś, mający na celu uzyskanie odpowiedzi.
Jest to zespół czynności zmierzający do poznania i wyjaśniania zjawisk będących przedmiotem badań oraz udzielenie odpowiedzi na ostawione badanie badawcze.
3. RODZAJE BADAŃ NAUKOWYCH. Badania teoretyczne
Badania praktyczne
Badania diagnostyczne
Badania weryfikacyjne
Badania opisowe
Badania wyjaśniające.
Ad.1.
BADANIA TEORETYCZNE -
Maja one podstawowe znaczenie dla rozwoju samej nauki. Nauki jako nauki.
Celem tych badań jest::
Wzbogacenie istniejącej już wiedzy o nowe informacje, teorie, prawa, zasady.
Wyjaśnienie zjawisk i procesów związanych z daną nauką.
Określenie związków i zależności między badanymi zmiennymi.
Przewidywanie wynikających z badań następstw oraz formułowanie praw , twierdzeń, prawidłowości i teorii.
Ad. 2.
BADAN IA PRAKTYCZNE. Mają na celu wdrażanie istniejącej teorii do praktyki. Ich celem jest wdrażanie rozwiązań teoretycznych do konkretnych rozwiązań praktycznych. Wdrażanie eksperymentów i innowacji oraz weryfikowanie teorii.
Ad. 3
BADANIA DIAGNOSTYCZNE (diagnosis).
Mają na celu rozpoznanie pewnych faktów, zjawisk czy stanów rzeczy.
Z diagnoza mamy do czynienia wówczas, gdy jakichś stan rzeczy uznajemy za niezadawalający albo budzący niepokój.
Dokonujemy wówczas:
Opisu
Wyjaśnienia
Oceny stanu rzeczy
Ad. 4
BA DANIA WERYFIKACYJNE (weryficatio - sprawdzenie)
Maja na celu sprawdzenie skutków wdrożonych lub wprowadzonych w danej instytucji zmian technicznych, organizacyjnych, prawnych lub innych.
Weryfikacja polega na sprawdzeniu dwóch stanów:
Stanu po wprowadzeniu zmian Stanu przed wprowadzeniem zmian.
Weryfikacja powinna udzielić odpowiedzi na 2 pytania:
Jak jest?
Dlaczego jest tak jak jest?
Ad. 5


(…)

… pytajnych oprócz partykuły „Czy?”
Biorąc pod uwagę formę pytań można pytania badawcze podzielić na :
Otwarte
Zamknięte
Pół zamknięte
Pytania otwarte - nie sugerują żadnej odpowiedzi pozostawiając badanemu całkowitą swobodę w jej udzielaniu, np. Jaki jest pana stosunek do wdrożonych zmian?
Pytania zamknięte - liczba alternatyw odpowiedzi jest z góry określona, a zadaniem respondenta jest wybranie tej z nich, które najbardziej odzwierciedla jego poglądy, postawy lub wiedzę, np.
Jaki jest pana poziom wykształcenia?
Niepełne
……
………
To w rzeczywistości pytanie zamknięte mające dodatkowy punkt „inne, czyli jakie?”
Wtedy kiedy formułujemy pytania oczekujemy odpowiedzi.
Odpowiedzi na sformułowane pytania dzielimy na:
Właściwe: mogą być fałszywe i prawdziwe
Niewłaściwe
Hipoteza robocza
Skuteczność badań naukowych wymaga…
… przyrodniczych byli zdania, że podstawą prowadzenia badań są metody ilościowe, które sprowadzają się do mierzenia i liczenia zjawisk, oddawanie tych wyników operacjom matematyczno-statystycznym i wyprowadzaniu na tej podstawie wniosków i uogólnień (budowanie praw, teorii, zasad postępowania).
Zwolennicy nauk społecznych zakładali, ze przedmiotem badań w naukach społecznych nie jest wyjaśnianie lecz rozumienie…
…, które są bezpośrednio obserwowalne.
Proces teoretyczny - zjawiskami, które nie dają się bezpośrednio zaobserwować, np. postawy studentów, poglądy, wiara, iloraz inteligencji, uczucia.
Zjawiska, które nie dają się bezpośrednio zaobserwować są oznaczone przez pojęcia.
POJĘCIE- jest abstrakcją , jest symbolem przedmiotu, reprezentuje dany przedmiot.
Każda nauka posiada zbiór pojęć specyficzny dla danej nauki, tj. grupa…
… badań, doborem środków i sposobów niezbędnych do wykonania danego działania, doborem ludzi (próby badawczej) oraz wyprowadzania na podstawie przeprowadzonych badań wniosków i uogólnień. Czynności naukowe w podejmowanych badaniach składają się z etapów:
Sformułowanie problemów badawczych'
Dostosowanie do nich hipotez roboczych
Dobór zmiennych i wskaźników
Dobór próby badawczej
Dobór metod, technik…
… społeczna, demokracja, władza, biurokracja, autokracja, to typowe pojęcia stosowane w socjologii.
Dla pedagogiki typowymi pojęciami będzie: wychowanie, nauczanie, kształtowanie itd.
Pojęcia pełnią w badaniach naukowych wiele ważnych funkcji:
KOMUNIKOWAME SIĘ - najważniejsza funkcja:
KLASYFIKOWANIE ZJAWISK (porządkowanie) według pewnych, typowych dla danego przedmiotu cech lub właściwości. Pojęcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz