Metodologia badań pedagogicznych - pytania do egzaminu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 6755
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodologia badań pedagogicznych - pytania do egzaminu - strona 1 Metodologia badań pedagogicznych - pytania do egzaminu - strona 2 Metodologia badań pedagogicznych - pytania do egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Metodologia badań pedagogicznych pytania do egzaminu Co to jest reprezentatywność?
Budowa kwestionariusza.
Jaka jest różnica między pytaniem socjologicznym a sondażowym?
Co to jest standaryzacja?
Wymień rodzaje ankiet- wady i zalety (jednej z wybranych ankiet).
Rodzaje wywiadów socjologicznych.
Typy pytań z kwestionariusza
Typowe błędy w pytaniach.
Co to jest pytanie badawcze a pytanie ankietowe?
PYTANIE BADAWCZE A PYTANIE ANKIETOWE Pytanie badawcze - to konkretnie postawiony problem badawczy, interesujący badacza (np. jaka jest kondycja finansowa przeciętnej polskiej rodziny) Pytanie ankietowe - pytanie mające dać odpowiedź na problem(y) badawcze
CZYM SIĘ RÓŻNI BADANIE SOCJOLOGICZNE (NAUKOWE) OD BADANIA SONDAŻOWEGO? Badanie socjologiczne dotyczące postaw człowieka obejmuje wszystkie elementy struktury postawy (wiedzę, emocje, zachowania)
Badanie sondażowe koncentruje się na jednym z elementów struktury postawy tj. na emocjach
STRUKTURA KWESTIONARIUSZA WSTĘP
Podanie informacji kto przeprowadza badanie w jakim celu dla kogo że badanie jest anonimowe/poufne (anonimowe - nie znamy respondenta z imienia i nazwiska; poufne - znamy respondenta z imienia i nazwiska i zapewniamy, że bez jego zgody dane te nie będą nikomu udostępniane)
UKŁADANIE PYTAŃ
zaczynamy od pytań najistotniejszych z punktu widzenia problemów badawczych
nigdy nie zaczynamy od pytań metryczkowych tzn. o wiek, płeć, zarobki itp. - te pytania zawsze umieszczamy na końcu
trzeba pamiętać, że pytania w kwestionariuszu muszą mieć związek z pr oblemami badawczymi - muszą nam dać odpowiedzi na problemy badawcze
ważne jest czy pytamy respondenta o jego opinię na jakiś temat czy o jego opinię odnośnie tego co myślą inni ludzie na jakiś temat
pamiętamy o limitach i ogranicznikach (limit czasu, limit miejsca, limit zakresu)
PAMIĘTAMY O ZWIĄZKU MIĘDZY PYTANIAMI W KWESTIONARIUSZU
Efekt redundancyjny - jeżeli 2 pytania dotyczą tego samego zagadnienia to udzielenie odpowiedzi na pierwsze z nich powoduje, że respondenci odpowiadając na drugie pytanie wybierają inną alternatywę; pytania takie nie powinny następować bezpośrednio po sobie
Efekt grup odniesienia - jeżeli pytanie poprzedzające dotyczyło norm obowiązujących w danej grupie odniesienia respondenta to odpowiedź na pytanie następne będzie zgodna z tymi normami np. pytamy 12 latka Kiedy ostatni raz w ciągu miesiąca piłeś piwo? To on uznaje że picie piwa w tym wieku jest normalne i wstydzi się przyznać, że nigdy piwa nie pił albo pytanie typu „Kiedy ostatni raz zdradził Pan żonę?


(…)

…, niezrozumiałych dla respondenta
stawianie pytań wymagających dokonywania jakichkolwiek obliczeń, syntez, podsumowań
Błędy związane ze zbytnią drażliwością pytań
stawianie pytań dotyczących sfery prywatności i intymności stawianie pytań zagrażających poczuciu własnej wartości respondenta stawianie pytań wywołujących poczucie zagrożenia społecznej egzystencji RODZAJE PYTAŃ KWESTIONARIUSZU
Pytania zamknięte - to takie pytania, w których respondent wybiera odpowiedzi z podanych przez badacza propozycji. Propozycje te nazywamy kafeterią odpowiedzi
Zaleta: pytania zamknięte zwiększają poziom standaryzacji
Kafeterię dzielimy na 2 schematy: podstawowy i własny
Podstawowy schemat kafeterii
Własny schemat kafeterii
Czy lubi Pan Niemców?
Co Pana zdaniem jest przyczyną przestępczości?
zdecydowanie tak
bieda
raczej tak
alkoholizm
raczej nie
patologie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć/nie mam zdania
inne, jakie? …
W podstawowym schemacie kafeterii zawsze w pytaniach zamkniętych musi być powyższa kolejność pytań.
Pytania otwarte - są to takie pytania, w których prosimy respondenta o swobodną wypowiedź na dany temat
np. „Czy lubi Pan Niemców? - proszę uzasadnić swoją odpowiedź” lub „Co Pan myśli o kościele katolickim…
… nie jest reprezentatywna to nie możemy wnioskować z próby na populację
Ankieta internetowa
ZALETY
WADY
bardzo wysoki odsetek uczestników
zerowa reprezentatywność
WYWIAD
Standaryzacja - jest to stopień precyzji wyznaczany przez zakres swobody pozostawiony badaczowi
Pytania zamknięte zwiększają poziom standaryzacji
Punkty wyznaczające zakres swobody
czy badaczowi wolno powtarzać pytania
czy badaczowi wolno wyjaśniać pytania
czy badaczowi wolno zmieniać treść pytań lub ich kolejność
Im mniejszy stopień swobody pozostawiony badaczowi tym wyższy stopień standaryzacji
Typy wywiadów
standaryzowany
częściowo standaryzowany
niestandaryzowany (swobodny)
Wywiad standaryzowany
jest to wywiad przeprowadzany za pomocą kwestionariusza
w kwestionariuszu znajdują się pytania zamknięte
badaczowi nie wolno zmieniać: treść pytań…
… o zupełnej anonimowości
niskie koszty
Ankieta pocztowa
wysyłamy do respondentów ankietę i kopertę zwrotną ze znaczkiem
ZALETY
WADY
wysoki wskaźnik wiarygodności treści
bardzo wysokie koszty
(ankiety i koperty zwrotne ze znaczkiem trzeba przygotować dla wszystkich respondentów co np. przy ilości 1000 osób jest bardzo kosztowne)
niski odsetek zwrotów
(wraca tylko około 30% ankiet)
brak kontroli badacza…
… specyficzną cechą jest dążenie do odpowiedzi jakie na chwilę obecną były przyczyny i skutki konkretnych decyzji czy poglądów
Metoda: np. ankieta pocztowa, wywiad z wynajęciem ankieterki
ANALIZA DANYCH ZASTANYCH
Dane zastane - są to źródła nie wywołane przez badacza, ale stanowiące wytwór społeczeństwa
3 źródła danych zastanych
materiały znajdujące się w archiwach rodzinnych
materiały znajdujące się w różnych urzędach
dane ogólnie dostępne i okolicznościowe
Wady danych zastanych (dot. gł. danych urzędowych)
brak istotnych z punktu widzenia pedagoga czy socjologa informacji
terminy w urzędowych statystykach, zwłaszcza w analizach przekrojowych, mogą mieć różne znaczenie i nie zawsze odpowiadają terminom stosowanym przez pedagogów czy socjologów
ANALIZA TREŚCI
Jest badaniem zarejestrowanych ludzkich przekazów zmierzającym do uzyskania odpowiedzi na klasyczne typowe pytanie badawcze tj. kto mówi, co, dla kogo, jak i z jakim skutkiem
Przykład zastosowania analizy treści to analiza spotów reklamowych
PODSTAWOWE POJĘCIA
Metoda - to typowe, powtarzalne sposoby zbierania, przetwarzania i analizowania
Metoda badawcza - to typowe, powtarzalne, zweryfikowane i sprawdzone sposoby zbierania, gromadzenia i interpretacji…
… - jest to wyselekcjonowany z populacji zbiór elementów, na których będziemy realizować badania
Próba badawcza może być dobrana w sposób:
losowy
celowy
Generalizowanie (przenoszenie) wniosków z próby na populację jest możliwe w przypadku doboru losowego (próba losowa generalizuje wnioski)
W przypadku doboru celowego generalizowanie z próby na populację wymaga spełnienia dodatkowych warunków
Metody badawcze dzielimy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz