Metoda projektów - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 5355
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda projektów - wykłady - strona 1 Metoda projektów - wykłady - strona 2 Metoda projektów - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

3-stronicowa notatka z pedagogiki w formacie doc. Notatka jest opracowaniem tematu "Metoda projektów". W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: pojęcie metody projektu, rodzaje projektów dydaktycznych, projekt badawczy, projekt działania lokalnego, geneza metody projektów, W. H. Kilpatrick, Dewey, planowanie, warunki dla kształtowania charakteru moralnego, strategia pracy z uczniem, założenia i cele metody projektów w nauczaniu zintegrowanym, jakie są cele metody projektów, jakie są metody, jakie są środki metody projektów, zasady i warunki realizacji metody projektów, realizowanie, uwzględnianie różnych form aktywności ucznia, elastyczność czynności uczniów w zależności od tematu, uwzględnianie środowiska życia ucznia jako jego źródła treści i form aktywności, różnicowanie czasu pracy i przerw, eksponowanie czynności praktycznych ucznia jako podstawy czynności teoretycznych, racjonalny dobór czasu nauki z przeznaczeniem na ćwiczenia umiejętności szkolnych i pozostałe działania uczniów. W dalszej części niniejszej notatki: zainicjowanie projektu, zadania nauczyciela, wyjaśnienie istoty projektu, określenie tematu projektu, fazy pracy metodą projektów, kształtowanie u uczniów wielu umiejętności i inne.

Pojęcie metody projektuMetoda projektów - jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących (należących do grupy problemowych). Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń
Metoda projektów polega na realizacji dużego przedsięwzięcia, w oparciu o przyjęte wcześniej założenia. Projekt powinien przy tym mieć charakter interdyscyplinarny - integrować wiedzę z różnych przedmiotów nauczanych w szkole.
Projekty dydaktyczne dzielą się na dwa rodzaje:
projekt badawczy, mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności projekt działania lokalnego - akcja w środowisku lokalnym. Jedną z form pracy z dziećmi w kształceniu zintegrowanym jest metoda projektów. Zrodziła się ona na przełomie XIX i XX wieku. Dzięki niej miały zostać stworzone warunki, w których uczniowie zdobywaliby wiedzę samodzielnie, przez samodzielne formułowanie problemu, samodzielne planowanie sposobu jego rozwiązania i w końcu samodzielne rozwiązanie. Ponadto uczniowie mieliby działać w warunkach zbliżonych do tych, w jakich przychodzi działać nam wszystkim po opuszczeniu murów szkoły. Głównym przedstawicielem metody projektów jest W. H. Kilpatrick, uczeń i współpracownik Deweya. Stworzył on i opisał jej definicję. Za najważniejszą cechę projektu uważał planowanie. Dziecko musi mieć okazje do planowania w dość szerokim zakresie. Musi też być obciążone odpowiedzialnością za skutki swego działania . Wychowanie oparte na planowym działaniu najlepiej przygotowuje do życia. Za ważną zaletę metody projektu uważa Klipatrick to, że stwarza ona warunki dla kształtowania charakteru moralnego, dając dzieciom wielką różnorodność doświadczeń moralnych. Uczą się więc rozróżniać, co słuszne i moralne.Przez metodę projektów w niniejszej pracy rozumiem taką strategię pracy z uczniem, która modyfikuje system klasowo - lekcyjny, stanowi integralnie rozumiany ośrodek nauki i pracy uczniów z wyeksponowaniem samodzielności uczniów, czynności działania praktycznego w powiązaniu z umysłem; z przewagą wspólnego planowania zajęć przez nauczyciela i ucznia. Realizacja projektów dokonuje się możliwie w warunkach naturalnych na podłożu zainteresowań dzieci;

(…)

… - współpracy, współdziałania w grupie. Dbałość o pozytywne relacje uczeń - uczeń, uczeń - nauczyciel. Zasady i warunki realizacji metody projektów. Tak jak każda, metoda projektów wymaga pewnych zasad. W dydaktyce wyróżniamy zasady ogólne i szczegółowe odniesione do metody projektów. 1. Realizowanie, gdzie uwzględnia się temat naczelny i zadania wszystkich zakresów edukacji. Może się to odbywać na trzy sposoby: - uczeń projektuje, a nauczyciel się tylko włącza do projektu ucznia; - wzajemnie uzgadnianie, wspólne planowanie, podejmowanie decyzji - nauczyciel ma swój zakres projektu i włącza w niego ucznia. Najbardziej pożądanym i efektywnym sposobem - zasadą współpracy uczeń - nauczyciel jest drugi sposób oparty na równowadze między dwoma podmiotami. 2. Uwzględnianie różnych form aktywności ucznia. Przez formę rozumiemy sposób realizowania całości procesu kształcenia poprzez wywoływanie i organizowanie odpowiednich sytuacji prowadzących do wyzwolenia aktywności uczniów. 3. Elastyczność czynności uczniów w zależności od tematu. Nauczyciel pozostawia uczniom możliwie jak największą swobodę, pozwala na rozwój inwencji twórczej i pomysłowości. 4. Uwzględnianie środowiska życia ucznia jako jego źródła…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz