Meteorologia - Błędy pomiarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Meteorologia - Błędy pomiarów - strona 1 Meteorologia - Błędy pomiarów - strona 2 Meteorologia - Błędy pomiarów - strona 3

Fragment notatki:

Błędy pomiarów                       Jakościowa i ilościowa definicja błędu pomiaru      Z istoty pomiaru i pochodzenia jednostek miar wynika, że poznanie — poprzez proces mierzenia —  rzeczywistej   wartości   wielkości   jest   niemożliwe.   Można   sformułować   twierdzenie,   że   każdy   wynik  pomiaru jest obarczony błędem pomiaru. Jakościowa   definicja   błędu   pomiaru:   błąd   pomiaru   —   niezgodność   wyniku   pomiaru   z   wartością  wielkości mierzonej. Ilościowa   definicja   błędu   pomiaru:   błąd   bezwzględny     δ   —   różnica   algebraiczna   między   wynikiem  pomiaru  x  a wartością wielkości mierzonej   xw  .                                                                 δ=x-xw                                                                                   Za wartość wielkości mierzonej   xw   można przyjąć: • wartość rzeczywistą  xrz  , • wartość poprawną  xp, • średnią arytmetyczną wyników serii pomiarów   x .    Wartość rzeczywista wielkości  xrz   —   wartość charakteryzująca  wielkość  określoną jednoznacznie  w  warunkach istniejących w chwili, w której wartość ta jest badana. Wartość rzeczywista wielkości jest  pojęciem idealnym i nigdy nie może być znana dokładnie. Wartość poprawna wielkości xp   —   wartość, którą uważa się w takim stopniu przybliżoną do wartości  rzeczywistej tej wielkości, że różnica między tymi wartościami nie jest istotna z punktu widzenia celu, do  którego   wartość   przybliżona   jest   potrzebna.   Najczęściej   wartością   poprawną   wielkości   jest   wynik  pomiaru odczytany bezpośrednio z przyrządu pomiarowego, którego błędy można pominąć bez szkody  dla celu, któremu służy wykonywany pomiar. Na przykład w niektórych pomiarach długość nominalną  Ls  stosu płytek wzorcowych traktuje się jako wartość poprawną długości.. Na podstawie definicji  otrzymuje się zatem: —   błąd bezwzględny rzeczywisty                                                                δrz=x-xrz                                                                             —  błąd bezwzględny poprawny                                                               δp= x-xp                                                                                 Niekiedy   błąd   pomiaru   wyraża   się   jako  

(…)

…. Odkształcenia sprężyste pochodzące od nacisków
pomiarowych można wyeliminować, stosując pomiary stykowe z naciskiem pomiarowym równym zeru.
Nie zawsze będzie to jednak w pełni korzystne, chociaż mogłoby się wydawać, że dzięki temu uniknie się
błędów oraz zaoszczędzi wysiłek konieczny do wyznaczania poprawek. Nacisk pomiarowy spełnia na
ogół pożyteczną rolę, wiem:
• przez zetknięcie końcówki pomiarowej…
… ani wyznaczyć doświadczalnie, należy traktować jako
błędy przypadkowe.
Wielkość wpływająca jest to wielkość, która nie będąc celem pomiaru wywiera wpływ na wartość
wielkości mierzonej lub na wskazania narzędzia pomiarowego. Przykładem wielkości wpływającej w
pomiarach długości jest temperatura.
Poprawka p jest to wartość wielkości, którą należy algebraicznie dodać do surowego wyniku pomiaru x
w celu usunięcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz