Merkantylizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Merkantylizm- opracowanie - strona 1 Merkantylizm- opracowanie - strona 2 Merkantylizm- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

MERKANTYLIZM
XVI -XVII wiek
Koniec średniowiecza wykreował nowe stosunki społeczno-gospodarcze, zmiany nastąpiły również w relacjach między poszczególnymi stanami - szlachtą, duchowieństwem, mieszcza-ństwem i chłopstwem.
W nowych warunkach czołową postacią zaczyna stawać się mercante tj. kupiec bogacący się na handlu, zwłaszcza zagranicznym, który nie stroni również od operacji bankowych. Zmiany w układzie społeczno-gospodarczym
Rozwój żeglugi i odkrycie nowych lądów i szlaków doprowadziło do rozwoju handlu. Otworzyło przed kupcami nowe nieograniczone możliwości.
Narodziły się potęgi handlowe takie jak, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Niderlandy. Gospodarka miejska, która dotąd ograniczała się wyłącznie do wielkich ośrodków gospodarczych teraz ogarniała coraz większe obszary prowincji. Doskonalono metody przetwórstwa w sukiennictwie i obróbce metali. W rolnictwie coraz więcej ziemi przeznaczano na hodowle zwierząt (owiec), przechodzono na płodozmiany. Odbierano siłą ziemie chłopom, którzy przybywając do miast zaczęli tworzyć tzw. klasę robotniczą.
System społeczno-gospodarczy markantylizmu
stany
Pn- państwo narodowe Kn- kościoły protestanckie Kh- kompanie handlowe C-cechy B-banki S- szlachta D- duchowieństwo Kp -kupcy Rz- rzemieślnicy Bn -bankierzy
Ch- chłopstwo R-robotnicy
Merkantylizm cechuje:
dominacja polityki nad etyką znaczny wpływ myśli świeckiej - renesans
Przedstawiciele:
1. Kartezjusz ( Rene Descartes) - myślę więc jestem.
Dzieła:
Rozprawa o metodzie
Medytacje o pierwszej filozofii
Idee:
Poznawaniu prawdy muszą towarzyszyć takie kryteria jak: jasność i wyraźność.
Podstawowa nauka charakteryzująca się w.w. cechami to matematyka, która zajmuje się własnościami ilościowymi.
Świat jest mechanizmem opartym na wymiernych liczbowo układach przestrzeni i ruchu.
Myślenie jest wątpieniem, ale jednocześnie pewnością naszego istnienia.
Niccolo Machiavelii (1469-1527) - twórca nauki o państwie
Dzieła:
Książę (1532)
Idee:
System poglądów - makiawelizm.
Nadrzędny cel to interes państwa i dążenie do posiadania władzy.


(…)

…) Jean Bodin (1530-1596)
Bernardo Dawanzotti (1529-1606)
Idee:
uważali iż główna przyczyna wzrostu cen jest dopływ kruszcu z nowego świata
- wartość monety rośnie gdy popyt przewyższa podaż
Proces pierwotnej kumulacji kapitału miał na początku formę gromadzenia zasobów pieniądza kruszcowego. Dlatego też zaczęła się rozwijać polityka kumulacji kruszcu w kraju (jako rezerwy).
Odmiany rozwiniętego…
… rządzona przez księcia dożywotnio
Tomasz Munzer (1489-1525)
- pragnął zbrojnie ustanowić „królestwo boże” bez państwa i własności prywatnej
krytykował duchowieństwo, szlachtę i książęta wskazując na konieczność życia w związku wspólnot (typu komunistycznego)
Koncepcje Bulionistów
Bulion - złoto lub srebro w sztabach (obecnie monetaryzm).
Pojawienie się nowej koncepcji ilościowej teorii pieniądza. Zafascynowanie pieniądzem kruszcowym wiązało się z dwoma zjawiskami: rewolucją cen i ujawnieniem nowej funkcji pieniądza tworzenia kapitału.
Przedstawiciele:
Mikołaj Kopernik (1473-1543)
Dzieła;
Sposób bicia monety 1526
Idee:
był zwolennikiem bicia dobrego pieniądza kruszcowego przeciwnikiem psucia monet
„moneta traci na wartości wskutek nadmiernego w niej zawartości kruszcu ponieważ bardziej zabiegają…
…, specjalizujące się w uprawie zbóż i hodowli zwierząt. Na folwarku pracowali najemni chłopi.
Handel trzymany był w rękach szlachty.
Przedstawiciele polskiej myśli ekonomicznej:
Jan Ostróg ( 1436-1501)- Memoriał o Naprawie Rzeczypospolitej
Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572)- O poprawie Rzeczypospolitej
Anzelm Gostomski ( 1508-1588) - Gospodarstwo, ekonomia albo gospodarstwo ziemiańskie dla porządnego…
… do posiadania władzy.
Żądza władzy jest motorem działania kierowników. Taki cel uświęca środki.
Reformacja
Ruch który przyczynił się do rozbicia kościoła i powstanie odłamów protestanckich. Wykształcając nowa wizję ładu społecznego i gospodarczego.
Przedstawiciele:
Marcin Luter (1483-1546) - Idee
- radykalna krytyka kościoła w odniesieniu do działalności społeczno- gospodarczej
dążenie do zaboru ziem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz