mechanika pytania inżynierka

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mechanika pytania inżynierka - strona 1 mechanika pytania inżynierka - strona 2 mechanika pytania inżynierka - strona 3

Fragment notatki:

Mechanika 2
11. Od czego zależy składowa normalna prędkości punktu w ruchu obrotowym po
okręgu?
Od niczego. Składowa ta zawsze wynosi zero – jeśli chodzi o normalną do kierunku ruchu, a
więc tak jak normalnie się to przyjmuję.
12. Co nazywamy chwilowym środkiem obrotu?
Chwilowym środkiem obrotu nazywamy taki punkt względem którego ciało jest obracane.
W ogólności można przyjąć, że każde przesunięcie figury płaskiej na jej płaszczyźnie
można zrealizować poprzez obrót względem pewnego punktu (dla przesunięcie
równoległego punkt ten znajdzie się w nieskończoności).
13. Przyspieszenie Coriolisa.
 

a  2(  v )
Przykład: Na obrotowej tarczy promieniście porusza się obiekt, prędkość styczna tarczy
dV


0
zmienia swoją wartość przez co mamy zmiany prędkości a =
dt


14. Pierwsza zasada dynamiki.
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła, lub działające siły równoważą się to ciało porusza się
ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku. (V= const, Fw=0)
Istnieje układ odniesienia zwany inercjalnym w którym ciało nie podlegające
oddziaływaniom sił zewnętrznych spoczywa lub porusza się po prostej ze stałą prędkością.
Lub inne definicje.
15. Moment statyczny figury płaskiej.
Iloczyn pola powierzchni figury i odległości jej środka ciężkości od obranej osi względem
S x = A ∫ y dA
której liczymy moment.  Ai  ri = r0  A lub S =
y A∫ x dA
16. Moment bezwładności figury płaskiej.
I x = A  y 2 dA
I y = A  x 2 dA
 ρ dA
I = I + I 
I =  x  ydA
2
I O =A
0
D xy
x
xy
y
A
Ix – moment bezwładności względem osi x,
Iy - moemnt bezwładności względem osi y,
IO – biegunowy moment bezwładności względem punktu O,
Dxy (Ixy) – moment dewiacji,
17. Moment bezwładności bryły sztywnej.
I = mr2
I =  mi  ri 2
I =V
r
2
dm
Im moment większy tym trudnej zmienić wartość prędkości kątowej ciała (bryły).
17.1 Tutaj muszę dodać, że pytanie o moment bezwładności bryły sztywnej było takie: od
czego ZALEZY moment bezwładności – a)od masy i rozmieszczenia b) od masy c… =
Mieliśmy taki test na seminarium
18. Twierdzenie Steinera.
Moment bezwładności pola A figury płaskiej względem prostej równa się momentowi
bezwładności tej figury względem prostej do niej równoległej i przechodzącej przez środek
ciężkości pola, plus iloczynowi pola A figury i kwadratu odległości obu prostych.
Wzory Steinera:
I = IO + m  d 2
19. Współczynnik tarcia tocznego.
Na skutek toczenia się ciała siłą reakcji podłoża odchyla się od pionu.(odchyla się bo koło
się ugina. Nie jest sztywne) Jej składowa pionowa równoważy siłę ciężkości ciała, a
składowa pozioma siłę pociągową. Składowa pozioma jest siłą tarcia tocznego.
Dla tarcia tocznego współczynnik tarcia jest równy stosunkowi momentu tarcia tocznego Mt
do siły nacisku N. Współczynnik ten ma wymiar wyrażany w jednostkach długości
(np. mm).
f=
Mt
N
20. Druga zasada dynamiki.
Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to ciało porusza się z przyspieszeniem
proporcjonalnym do wartości tej siły i odwrotnie

(…)

… (S” = 0) .
30. Zasada równoważności energii i pracy.
Przyrost energii kinetycznej punktu materialnego (ciała) równy jest pracy wykonanej przez
siły działającej na ciało.
ΔE = E 2  E1 = W
31. Zasada zachowania energii mechanicznej.
Potencjalne pole sił ( polu sił zachowawczych )
Praca wykonana przez siły w potencjalnym polu sił nie zależą od drogi po której wykonane
zostało przemieszczenie a jedynie…
… zachowania pędu.
Jeżeli energia układu pozostaje bez zmian to pęd się nie zmienia.
Pęd zmienia się w wyniku działania na ciało siły przez pewien czas. Iloczyn siły i czasu jej
działania nazywany jest popędem siły (I)
p  F  t
I = F  Δt
Jeżeli w układzie inercjalnym na ciało (układ ciał) nie działa siła zewnętrzna, lub działające
siły zewnętrzne równoważą się:
F =0
to całkowity pęd ciała (układu ciał) nie zmienia się:
p  0
p = const
Powyższe zdanie stanowi treść zasady zachowania pędu. Zasada zachowania pędu jest
konsekwencją symetrii translacji w przestrzeni (twierdzenie Noether)
x  x' = x + a
Jeżeli energia potencjalna jest niezmiennicza ze względu na
U
translację, U x  = U x '  = U x + a  = U x  + a i  i + ...
x
to
U
Fi =  i = 0
x
czyli na ciało nie działa żadna siła i w konsekwencji pęd…
…,
wynikająca z rozmieszczenia tych ciał. Równa jest pracy, jaką trzeba wykonać, aby uzyskać
daną konfigurację ciał, wychodząc od innego rozmieszczenia, dla którego umownie
przyjmuje się jej wartość równą zero.
Ep =W = F  s= m  g  h
Ep = 
GM m
r
1
 k  x 2  dla sprężyny
2
28. Jaka zasada jest zachowana w przypadku zderzenia sprężystego?
Zasada zachowania pędu, zasada zachowania energii.
Ep =
29…
… – przyspieszenie ziemskie,
π – grecka litera, często spotykana w mechanice jak i w matematyce, oznacza ile razy
średnica mieści się na obwodzie koła π = 3.14..., często występuje w języku polskim
„πerdole nie robię”.
2 – definicja w pytaniu nr 25.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz