Mechanika gruntów - zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanika gruntów - zadania - strona 1 Mechanika gruntów - zadania - strona 2 Mechanika gruntów - zadania - strona 3

Fragment notatki:

1. WŁA CIWO CI FIZYCZNE GRUNTÓW
Zad. 1.1. Masa próbki gruntu NNS wynosi mm = 143 g, a jej obj to V = 70 cm3. Po wysuszeniu
masa wyniosła ms = 130 g. G sto wła ciwa gruntu wynosi s = 2.70 g/cm3. Obliczy wilgotno
naturaln próbki przed wysuszeniem wn, wska nik porowato ci e i stopie wilgotno ci Sr.
Zad. 1.2. Po dodaniu 200 g wody do próbki gruntu jego wilgotno wzrosła do wr = 50%. Poda
wilgotno próbki przed dodaniem wody wn, porowato n oraz ci ar obj to ciowy z
uwzgl dnieniem wyporu wody ’, je eli masa szkieletu gruntowego wynosi ms = 1000 g, g sto
wła ciwa s = 2.60 g/cm3 i g sto wody w = 1.0 g/cm3.
Zad. 1.3. Maj c nast puj ce dane: g sto obj to ciow szkieletu gruntowego d = 1.65 g/cm3,
wilgotno naturaln wn = 15% oraz wska nik porowato ci e = 0.60, wyznaczy nast puj ce
parametry: g sto wła ciw szkieletu gruntowego s, g sto obj to ciow gruntu oraz stopie
wilgotno ci Sr.
Wskazówka: dla ułatwienia mo na przyj dan pomocnicz (np. mm = 1000 g, lub V = 100 cm3)
Zad. 1.4. Maj c dane: sr = 2.1 g/cm3, e = 0.50, Sr = 0.70, w = 1.0 g/cm3, wyznaczy , s oraz
wn.
Wskazówka: dla ułatwienia mo na przyj dan pomocnicz (np. mm = 1000 g, lub V = 100 cm3)
Zad. 1.5. Maj c nast puj ce dane: wilgotno naturaln gruntu wn = 20%, wilgotno przy
całkowitym nasyceniu porów wod wr = 35%, g sto wła ciw szkieletu gruntowego s = 2.65
g/cm3, oraz g sto wody w = 1.0 g/cm3, wyznaczy nast puj ce parametry: porowato gruntu
n, g sto obj to ciow gruntu oraz ci ar obj to ciowy przy całkowitym nasyceniu porów
wod sr.
Zad. 1.6. Maj c nast puj ce dane: stopie wilgotno ci Sr = 0.60, g sto obj to ciow gruntu
= 1.85 g/cm3, wska nik porowato ci e = 0.65 oraz g sto wody w = 1.0 g/cm3, wyznaczy
nast puj ce parametry: g sto wła ciw szkieletu gruntowego s, wilgotno naturaln wn oraz
ci ar obj to ciowy gruntu z uwzgl dnieniem wyporu wody ’.
2. ZADANIA Z WYTRZYMAŁO CI GRUNTÓW NA CINANIE
Zad. 2.1. W aparacie skrzynkowym przebadano grunt niespoisty. Otrzymano wynik: n =100
kPa, f = 60 kPa. Policzy warto k ta tarcia wewn trznego badanego gruntu, a nast pnie
korzystaj c z wła ciwo ci koła Mohra obliczy warto ci napr e głównych 1 i 3 w badanej
próbce.
Zad. 2.2. W aparacie skrzynkowym przy badaniu piasku pod napr eniem normalnym n = 100
kPa otrzymano wytrzymało na cinanie f = 55 kPa. Jakie powinno by zadane napr enie
główne 3 (ci nienie wody w komorze) w aparacie trójosiowym, aby dla tego samego piasku
otrzyma wytrzymało na cinanie równ f = 100 kPa. Wykorzysta konstrukcj koła Mohra.
Zad. 2.3. W aparacie trójosiowym przebadano próbk gruntu spoistego o spójno ci c = 30 kPa.
Dla ci nienia wody w komorze 3 = 100 kPa otrzymano napr enie graniczne w próbce 1 = 250
kPa. Obliczy warto k ta tarcia wewn trznego badanego gruntu oraz napr enia na
powierzchni ci cia: n i f.
Zad. 2.4. W aparacie trójosiowym wykonano dwa badania próbek tego samego gruntu spoistego.
Otrzymano nast puj ce wyniki:
– dla badania 1: 3 = 50 kPa, 1 = 250 kPa
– dla badania 2 : 3 = 150 kPa, 1 = 450 kPa
Policzy parametry wytrzymało ciowe badanego

(…)

… na zjawisko
kurzawki. Obliczenia wykona metod najkrótszej drogi filtracji
i równomiernego rozkładu spadku hydraulicznego wzdłu drogi
filtracji.
Pytanie dodatkowe: policzy warto ci pionowych napr e
efektywnych w gruncie w punktach A i B z uwzgl dnieniem
ci nienia spływowego.
Zad. 3.2. O ile nale y obni y zwierciadło wody gruntowej za
ciank szczeln wokół wykopu, aby w dnie wykopu wewn trz
cianek szczelnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz