Mayenowa - "Styl, stylizacja, stylistyka"

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mayenowa - Mayenowa -

Fragment notatki:


10.a M. R. Mayenowa: Styl, stylizacja, stylistyka cechy stylistyczne (Kroeber) - 1) w danym przedmiocie / zachowaniu pojawiły się jako rezultat swobodnego wyboru, 2) cechy spójne;
jest możliwość ustalenia repertuaru alternatyw. Do poszczególnych alternatyw przywiązane są jakieś wartości. Nie ma właściwości przypadkowych wśród cech stylistycznych;
styl - zespół cech różniących wypowiedzi między sobą (starożytność), sposób pisania właściwy pisarzowi (średniowiecze);
genus dicendi - dotyczy publicznego mówienia - jego charakterystykę stanowi zespół reguł wyboru i układu elementów kodu;
u Greków - 1)mowa sądowa, polityczna i pochwalna / naganna; 2) styl niski, średni i wysoki;
stosowność - wypowiedź realizuje zasadę stosowności, jeśli między przedmiotem wypowiedzi a wyborem środków językowych lub ich ozdobności istnieje odpowiedniość. Musi też być odpowiedniość między statusem mówiącego i odbiorców a środkami językowymi;
azjanizm - zacieranie różnic między stylami, attycyzm - podkreślanie różnic;
właściwości stylistyczne pozwalają odróżniać od siebie różne okresy sztuki - styl o wartości dystynktywnej, praktycznej;
nowe pojęcie stylu - Goethe - styl to znamię indywidualnego dzieła, najwyższa twórcza zasada kompozycyjna, przeciwstawiona biernej imitacji / powielaniu form;
u Kroebera - styl dotyczy właściwości formalnych;
wartość stylistyczna - sposób ujęcia treści (treść - kawałek rzeczywistości, na który słowo wskazuje);
u Goethego - styl to nie narzędzie opisu zjawisk kulturowych, dzieło ma styl = osiągnęło najwyższą wartość;
w XIX i XX wieku odrodzenie pojęcia stylu;
u Havranka - styl to właściwość indywidualnej wypowiedzi. W wypowiedzi występują konwencje gatunkowe - czyli style funkcjonalne. Według Trubeckiego są 3 funkcje języka - ekspresywna, impresywna i referencjalna. Funcja komunikatywna - podłoże 3 funkcjonalnych języków - naukowego, zawodowego i potoczno-konwersacyjnego. Style gatunkowe są rozmieszczone w ramach tych 3 języków;
wybór stylistyczny - wybór spośród równoznacznych gramatycznie i różnych ekspresyjnie wyrażeń. Wybór wnosi motywacje, mówi o określonych wartościach.
Ekspresywne teorie stylu: Spitzer i Vossler - przedmiotem zainteresowania jest ekspresja jednostkowego aktu twórczego. Styl - zjawisko jednostkowe, ekspresja ponadjednostkowego przeżycia świata. Styl uchwytny bezpośrednio, intuicyjnie - to zasada kształtująca dany tekst;
początek XX wieku - 2 pojęcia stylu - 1) jako określony przez społeczną sytuację, względnie skonwencjonalizowany wybór elementów języka, zaczerpnięty z repertuaru ustalonego w społecznym zwyczaju. Wtedy tekst realizuje kilka stylów, 2) treść językowa - wybrane formy, nosicielki ekspresji, realizatorki określonej treści psychicznej lub duchowej. Integruje je zasada twórcza;


(…)

…;
style charakteryzują wszelkie zachowania ludzkie, stylizacja - tylko dla sztuki;
według Bachtina - stylizacja zakłada, że zabiegi stylistyczne miały kiedyś bezpośredni sens (jako styl). Stylizacja zmusza przedmiotowy zamysł cudzy do służenia nowym zamysłom;
ważna dla poematu heroikomicznego, sielanki, gawędy. Poemat heroikomiczny świadomie imituje styl epicki, klasyczną strukturę i heroiczną akcję dla celów kompromitacji. Sielanka - dwupoziomowa rama, w której narrator wprowadza właściwą sielankę. Gawęda - świat deformowany w skali ocen i widzenia narratora. Ale te 3 typy łączą się intencją metajęzykową ze stylizacją, ale semantyczne zamierzenie jest za każdym razem inne.
Stylistyka
w XX wieku stylistyka językowa i literacka;
u Ch. Bally'ego - stylistyka zajmuje się środkami służącymi wyrazowi…
… gatunkowy zinterpretowany w myśl określonego systemu wartości. Styl jako zjawisko powtarzalne, stanowiące indeksalny znak określonych wartości, charakteryzujących daną grupę ludzi;
styl komunikatu PAP - wyklucza powstawanie rymów, rytmiczności, słownictwo ogólnie zrozumiałe, pozbawione wyrażeń obrazowych, brak wyrażeń oceniających, klisze składniowe i frazeologiczne, brak zaimków I i II osoby;
dla stylu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz