Materiały budowlane wykłady prezentacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4767
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały budowlane wykłady prezentacje - strona 1 Materiały budowlane wykłady prezentacje - strona 2 Materiały budowlane wykłady prezentacje - strona 3

Fragment notatki:Cement – PROCES PRODUKCJI
Metodę suchą stosuje się, gdy surowcem są mieszanki ze skał
zwięzłych, kruchych.
W metodzie tej surowce w odpowiednich proporcjach są
przemielane i mieszane dla uzyskania mieszaniny o
wymaganym składzie chemicznym. W metodzie suchej
składniki są mielone i suszone do drobnego pyłu z
wykorzystaniem gazów odlotowych z pieca – otrzymuje się tzw.
mączkę surowcową. Mączkę surowcową
magazynuje
się w silosach, a następnie
sucha mączka podawana
jest do pieca. Metodę na mokro stosuje się wówczas, gdy surowcem jako
surowiec jest np. kreda lub glina.
Kreda zostaje najpierw pokruszona i rozdrobniona w specjalnym
młynie do przemiału na mokro. Jest to kolista studnia, w której
obracające się promieniście ramiona, rozbijają grudki kredy.

Spoiwa gipsowe
DuŜa szybkość, z jaką przebiega proces wiązania gipsu
szybko wiąŜącego, jest czasami niekorzystna.
W takich przypadkach stosuje się tzw. opóźniacze –
domieszki opóźniające proces wiązania gipsu. Zalicza się do
nich: cytrynian potasu lub sodu, węglan wapnia i fosforany.
Są to związki, które osiadają na powierzchni ziaren
półhydratu oraz tworzą słabo rozpuszczalne związki, w efekcie
czego zmniejsza się szybkość wiązania gipsu.

Spoiwa gipsowe - powietrzne
Gips  to  zarówno  minerał,  jak  i  skała  zbudowana  z  tego minerału.
Gips, róŜa pustyni 
Skała gipsowa
(Fot. Guillermo GoldGormaz, Jordi Jubany
Gips, jaskółczy ogon 
Casanovas)
(Fot. RupertHochleitner)Spoiwa gipsowe - powietrzne
W spoiwie gipsowym głównym składnikiem jest siarczan 
wapnia. Spoiwa gipsowe zalicza się do spoiw powietrznych. 
Głównym  składnikiem  spoiw  gipsowych jest  rozdrobniony półwodny siarczan wapnia:
1CaSOH O
4
2
2
Gips (skała) jest naturalnym dwuwodnym siarczanem wapnia o wzorze chemicznym:CaSO ⋅ 2H O
4
2Spoiwa gipsowe

Gips jest minerałem będącym głównym składnikiem skał 
noszących tę samą nazwę. •
Jest  równieŜ  podstawowym  składnikiem  odpadów 
powstających  podczas  odsiarczania  spalin  w  energetyce  oraz przy produkcji kwasu fosforowego z apatytów i fosforytów.Spoiwa gipsowe
Spoiwo  gipsowe  otrzymuje  się  przez  częściowe  lub 
prawie  całkowite  odwodnienie  kamienia  gipsowego,  tj. dwuwodnego siarczanu wapnia.
Następuje to w praŜarkach w temperaturach
140  – 230oC.  Surowcem  jest  mączka  gipsowa.  Podczas 
wypalania zachodzi proces odwodnienia według reakcji:
1
3CaSO ⋅ 2H O ↔ CaSO ⋅H O +H O
4
2
4
2
2
2
2
dwuwodny siarczan wapnia              półwodny siarczan wapnia Spoiwa gipsowe
Wypalanie CaSO
w temperaturze powy
4
Ŝej 8000C prowadzi do 
otrzymania estrichgipsu.
Estrichgips charakteryzuje  się  pewnymi  właściwościami 
hydraulicznymi,  posiada  większą  wodoodporność.  Początek wiązania  następuje  po  upływie  około  2  godzin,  koniec  po  1 dobie,  a  wytrzymałość  na  ściskanie  po  28  dniach  wynosi  około 18MPa. 
Estrichgips stosuje  jako  podkład  pod  posadzki,  do  produkcji  prefabrykatów oraz wykonuje się z niego tzw. sztuczny marmur.
Wypalanie  CaSO w  temperaturze  około  400oC    prowadzi  do 
4
uzyskania  spoiwa  anhydrytowego (zastosowanie:  do  płyt gipsowych,  jest  składnikiem  gipsu  tynkarskiego,  stosowany  do samopoziomujących się posadzek).Spoiwa gipsoweWiązanie  gipsu polega  na  ponownym  uwodnieniu  spoiwa gipsowego  – siarczanu  wapnia  półwodnego do  siarczanu wapnia dwuwodnego wg reakcji:
1
3CaSO ⋅H O +H O → CaSO ⋅ 2H O
4
2
2
4
2
2
2
Proces  wiązania  rozpoczyna  się  od  momentu,  kiedy 
spoiwo gipsowe zmiesza się z wodą. 

(…)

… charakteryzują się
róŜnymi dodatkowymi właściwościami.
Rodzaje cementów
Dodatkami mineralnymi do cementów CEM II są:
- granulowany ŜuŜel wielkopiecowy (S),
- pył krzemionkowy (D),
- pucolana naturalna (P)
- pucolana sztuczna (Q),
- popiół lotny krzemionkowy (V),
- popiół wapienny (W),
- łupek palony (T)
- wapień (L).
W oznaczeniu cementów portlandzkich z dodatkami CEM II
pojawia się odmiana (A lub B…
… portlandzki wieloskładnikowy z dodatkiem
ŜuŜla wielkopiecowego w ilości 6-20%.
CEM II/B-S
Jest to cement portlandzki wieloskładnikowy z dodatkiem
ŜuŜla wielkopiecowego w ilości od 21 do 35%.
Uwaga: JeŜeli ilość dodatku w postaci ŜuŜla wielkopiecowego
przekroczy wartość 35 % - mamy do czynienia z cementem
hutniczym CEM III.
Rodzaje cementów
Dodanie do cementu ŜuŜla (S) lub popiołu lotnego (V lub
W) powoduje…
…,
- łupki pylaste.
Surowce nieplastyczne
(schudzające):
- piaski kwarcowe,
- łupki kwarcytowe,
- gruz ceglany mielony,
- topniki:
glinokrzemiany potasu,
sodu, wapnia,
tlenki żelaza, tlenek
wapnia i magnezu.
Ceramika budowlana
Surowce plastyczne
Po zarobieniu wodą można je formować, pod obciążeniem
odkształcają się plastycznie oraz zachowują nadany im kształt.
W wyniku wypalenia tracą nieodwracalnie…

zawierające nie mniej niŜ 50% węglanu wapnia.
Węglan wapnia występuje najczęściej w postaci kalcytu oraz
aragonitu.
Spoiwa wapienne
Wapno palone – tlenek wapnia (wapno niegaszone) CaO
Otrzymuje się przez wypalanie (praŜenie) węglanu wapnia
CaCO3 w temperaturze 950-1050oC, podczas którego
następuje reakcja przebiegająca zgodnie z równaniem:
CaCO3 ↔CaO + CO2 -176,6kJ
Wypalanie odbywa się w tzw. wapiennikach…
… Ceramika budowlana
Ceramika to wyroby, które zostały uformowane z gliny naturalnej
lub ich mieszaniny (tzw. mas ceramicznych), a następnie
wysuszone i wypalone w temperaturze powyżej 800 oC, w wyniku
czego uzyskały wymagane właściwości mechaniczne, fizyczne
oraz chemiczne.
Ceramika budowlana
MASA CERAMICZNA
Surowce plastyczne:
- gliny (tłuste oraz chude),
- iły (tłuste oraz chude),
- kaolin
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz