Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa - wykład - strona 1 Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa - wykład - strona 2 Materialne przesłanki zawarcia małżeństwa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

MATERIALNE PRZESŁANKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA.
Prawo właściwe.
Większość systemów prawnych poddaje materialne przesłanki zawarcia małżeństwa właściwości prawa ojczystego.
Można spotkać inne rozwiązania ( właściwość legis domicilii, kombinacje różnych zasad).
14 ppm „ O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste”.
3 ppm - jeżeli nupturient jest bezpaństwowcem, ma możność zawarcia małżeństwa.
7 ppm - gdy bezpaństwowiec nie ma miejsca zamieszkania w żadnym państwie lub jego miejsca zamieszkania ustalić się nie da, należy stosować prawo polskie.
2 ppm - w razie podwójnego lub wielorakiego obywatelstwa nupturienta.
Klauzula porządku publicznego odgrywa dużą rolę w omawianym zakresie. Może działać w kierunku zakazującym i dozwalającym.
Łącznikiem obywatelstwa posługują się na ogół bilateralne konwencje podpisane przez Polskę.
Najczęściej poddają materialne przesłanki zawarcia małżeństwa prawu tej strony konwencji, której obywatelem jest nupturient.
W konwencjo polsko- rosyjskiej pojawiła się reguła uzupełniająca wspomnianą wyżej regułę ogólną.
W zakresie przeszkód do zawarcia małżeństwa stosuje się ponadto prawo tej strony konwencji, na której terytorium małżeństwo jest zawierane.
Konwencja polsko - jugosłowiańska przyjmuje również właściwośc prawa ojczystego, od tej zasady odstępstwo na rzecz legis loci celebrationis.
Postanowienia prawa strony konwencji, na której obszarze małżeństwo zostaje zawarte, dotyczące przeszkód wynikających z istnienia poprzedniego małżeństwa, pokrewieństwa, choroby umysłowej, braku zdolności do kierowania swym postępowaniem, stosuje się do obywateli drugiej strony.
Konwencja polsko - fińska - przesłanki zawarcia małżeństwa przez obywateli stron konwencji podlegają prawu strony, na której terytorium małżeństwo jest zawierane, jeśli jeden z nupturientów jest obywatelem tej strony lub ma na jej terytorium miejsce zamieszkania.
Zasada swobody zawierania małżeństw została wyrażona w doniosłych dokumentach międzynarodowych.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 1948 - mężczyzna i kobieta bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości, wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletniości do zawarcia małżeństwa, założenia rodziny. Ich prawa w tym zakresie są równe.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


(…)

… małżeństwo w Polsce ma obowiązek przedłożenia kierownikowi USC dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
Dla nupturienta będącego obywatelem innego państwa jest to prawo ojczyste, dla apatrydy mającego miejsce zamieszkania za granicą- prawo jego miejsca zamieszkania.
Zwolniony z tego obowiązku jest apatryda mający miejsce zamieszkania w Polsce.
Jeśli uzyskanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentów.
Sąd zobowiązany jest ustalić czy osoba ubiegająca się o zwolnienie może zawrzeć małżeństwo z określoną osobą w myśl prawa w tej mierze właściwego.
Sąd może zwolnić cudzoziemca, apatrydę od złożenia dokumentu stwierdzajacego możność zawarcia małżeństwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz