Materia_y i wyroby na wyposa_enie mostów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materia_y i wyroby na wyposa_enie mostów - strona 1 Materia_y i wyroby na wyposa_enie mostów - strona 2 Materia_y i wyroby na wyposa_enie mostów - strona 3

Fragment notatki:

Materiały i wyroby na wyposażenie mostów
Z przykładowego zestawienia podanego w punkcie 2.1 wynika, że trwałość elemen­tów wyposażenia mostów jest znacznie mniejsza od trwałości konstrukcji. Fakt ten ma istotny wpływ na sumaryczne nakłady na elementy wyposażenia obejmujące łącznie fazę budowy i fazę użytkowania. Przyjmując za [15], że przeciętnie nakłady na wyposażenie wynoszą ok. 16% kosztów budowy obiektu mostowego, a koszty napraw i rekonstrukcji elementów wyposażenia wynoszą rocznie średnio 0,7% war­tości obiekta (K0) przy łącznych ok. 1,2%, to w okresie np. 60 lat użytkowania cał­kowite nakłady na wykonanie i utrzymanie elementów wyposażenia (Kw) wyniosą:
Koszt ten stanowi więc ok. 60% kosztu budowy nowego obiektu, a zatem do­bór odpowiednich materiałów i wyrobów na wyposażenie mostów ma istotne zna­czenie. Dbałość o nawierzchnie, izolacje, systemy odwodnienia i odprowadzenia wody, urządzenia dylatacyjne, urządzenia zabezpieczenia ruchu wpływa nie tylko na poprawę trwałości, komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, ale również przy­nosi wymierny efekt ekonomiczny.
Nawierzchnia jezdni mostów drogowych jest z reguły konstrukcją wielowar­stwową i musi być rozpatrywana systemowo. W skład nawierzchni układanej na podłożu betonowym mogą wchodzić następujące warstwy:
- warstwa gruntująca, zaporowa,
- warstwa filtracyjno-odpowietrzająca,
- izolacja,
- warstwa rozprężająco-odsączająca,
- warstwa ochronna,
- warstwa ścieralna.
Pomiędzy niektórymi z wymienionych warstw mogą być jeszcze stosowane tzw. warstwy sczepne.
Nawierzchnia, oprócz zdolności przenoszenia reakcji pionowych i poziomych wywołanych ruchem kół (odpowiedniej nośności i przyczepności poszczególnych warstw), odprowadza wodę z trzech poziomów: z powierzchni jezdni, powierzchni izolacji, powierzchni płyty betonowej. W zależności od wytrzymałości, przyczep­ności i szczelności materiałów nawierzchniowych liczba warstw może być reduko­wana nawet do j ednej. W ostatnim przypadku nawierzchnia może być układana rów­nież na podłożu stalowym oraz na chodnikach. Taka nawierzchnia np. o spoiwie metakrylowym lub epoksydowym (z żywicy epoksydowej zmiękczonej bitumami) musi spełniać wymagania podane przykładowo w tablicy 2.4.
Aprobaty techniczne podają wymagania dla różnych materiałów na poszczególne warstwy łącznie z informacją o możliwości ich łączenia z innymi warstwami.
Na izolacje stosuje się głównie papy zgrzewalne i samoprzylepne (papy poli-mero-asfaltowe na osnowie z włókniny, siatki polipropylenowej) mastyks, rzadziej powłoki polimerowe wykonywane techniką natryskową. Na warstwę ochronną sto­suje się papy ochronne, zaprawy żywiczno-cementowe (PCC) czy tzw asfalt twar

(…)

… nośności trwa­łości i bezpieczeństwa. Ogólnie warto przypomnieć, że elementy wyposażenia nale­ży wykonywać z materiałów:
- wytrzymałych, sprężystych, odpornych na starzenie się, na zmęczenie, na drga­nia, na wpływy reologiczne,
- niewrażliwych na opady atmosferyczne, na promieniowanie, na wpływ wysokich i niskich temperatur,
- odpornych na agresywne działanie środków odladzających, produktów naftowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz