Mass media-zagadnienia na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mass media-zagadnienia na zaliczenie - strona 1 Mass media-zagadnienia na zaliczenie - strona 2 Mass media-zagadnienia na zaliczenie - strona 3

Fragment notatki:

M A S S M E D IIA
MASS MED A
Str 1
Strona | 1
Semestr
Liczba godzin
w tygodniu
Forma
zajęć
Liczba godzin
w semestrze
Ty p p rz e dm io tu : obowiązkowy
Podstawowe wiadomości z zakresu: socjologii,
Wy ma ga nia wst ę p n e:
psychologii, pedagogiki oraz TI.
J ęzyk na uc za nia : polski
Pr o wa d zą c y: mgr Krzysztof Stanikowski
Forma
zaliczenia
Punkty
ECTS
S tu d i a s t acj o n a rn e
Ko n w e rsa to ri um
15
1
2
2
Zaliczenie na ocenę
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
PEDAGOGICZNY WYMIAR MASS MEDIÓW
1. Media drukowane: geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka (90 min.)
a. Wprowadzenie: media drukowane- książka i biblioteka.
b. Wprowadzenie: media drukowane- gazeta.
Zadanie:
c. Książka: kryteria, addendum, starodruk, inkunabuł, postinkunabuły;
d. Biblioteka: Wybrane zbiory biblioteczne, dzieje bibliotek, typy bibliotek, wybrane biblioteki w Polsce:
Biblioteka Narodowa, biblioteki szkół wyższych, biblioteki centralne i główne, biblioteki PAN i PAU,
wojewódzkie biblioteki publiczne, inne typy bibliotek, przykładowe biblioteki na świecie;
c. Rodzaje prasy:
 Dziennik, tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik, dwumiesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik;
 Gazeta, prasa: partyjno-polityczna, prestiżowa, popularna;
 Inne przykłady mediów drukowanych: almanach, annały, aperiodyk, artmagazin, biuletyn (wydawnictwo),
broszura, czasopismo, DTP, fanzin (fan magazine), magazyn, mutacja prasowa, newsletter, periodyk,
popołudniówka, pulp magazine, wydawca, tabloid, żurnal.
2. Film geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka (90 min.)
a. Wprowadzenie: Film jako medium masowe
Zadanie:
b. Czas emisji a podział filmowy;
 Filmy krótkometrażowe, średniometrażowe i pełnometrażowe;
c. Trzy punkty zwrotne w historii filmu;
d. Typy i gatunki filmowe (podział filmu):
Dreszczowiec vs Thriller;
Film erotyczny i pornograficzny;
Film polityczny;
Etiuda filmowa;
Film komediowy: czarna
Film przygodowy;
Fantastyka: baśń, fantasy i
komedia, groteska filmowa,
Film przyrodniczy;
fantastycznonaukowy, horror;
komedia romantyczna,
Film psychologiczny;
Film animowany w tym japoński film
komediodramat, parodia, satyra;
Film religijny: film biblijny;
animowany- anime;
Film kryminalny: film
Film sensacyjny;
Film biograficzny i dokumentalny;
gangsterski, film szpiegowski;
Film sportowy;
Filmy dla dzieci i młodzieży;
Film muzyczny: Musical;
Film sztuki walki: karate, kung-fu;
Film dramatyczny: dramat sądowy,
Film noir;
Film wojenny;
dramat społeczny, melodramat;
Film obyczajowy;
Filmy akcji i katastroficzny;
Film edukacyjny;
Film poetycki;
Nowela filmowa;
Film historyczny: film kostiumowy,
Film propagandowy;
Western.
płaszcza i szpady, samurajski;
m gr
K RZYSZTOF S TANIKOW SKI , KATEDRA MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH UZ, PRACOWNIA PEDAGOGICZNYCH ODDZIAŁYWAŃ MEDIALNYCH,
U Z S T U D E N C I @ G M A I L . C O M , WWW . KMTI . UZ . ZGORA . PL ,
AL. WOJSKA POLSKIEGO 69,
SALA 31 LUB 18,
A-16
TEL. (068) 328-47-48,
328-31-91
3. Telewizja: geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka (90 min.)
a. Wprowadzenie: telewizja jako medium masowe.
Zadanie:
b. Pierwsza transmisja telewizyjna w Polce i na Świecie;
c. Wybrane telewizje publiczne w Polsce i na Świecie (ARD/ZDF - Niemcy, BBC - Wielka Brytania,
China Central Television - Chiny, ČT - Czechy, France Télévisions - Francja, Magyar Televízió - Węgry,
NHK - Japonia, ORF - Austria, RAI - Włochy, RTP - Portugalia, RTR - Rosja, STV - Słowacja, TVE - Hiszpania,
TVP - Polska;
d. Wybrane telewizje niepubliczne w Polsce i na Świecie;
e. System oceny programów telewizyjnych w Polsce.
4. Radio i muzyka fonograficzna: geneza powstania, funkcje, cele, przykłady i charakterystyka (45 min.)
a. Wprowadzenie: Radio i muzyka fonograficzna.
Zadanie:
b. Wieloznaczność pojęcia „radio”;
c. Wybrane publiczne polskie i światowe stacje radiowe;
d. Wybrane niepubliczne polskie i światowe stacje radiowe;
e. Kulturowe znaczenie muzyki fonograficznej;
f. Dowolne klasyfikacje muzyki fonograficznej.
5. Rewolucja mediów masowych- Internet i zróżnicowanie mediów (45 min.)
a. Wprowadzenie: Rewolucja komunikacyjna- media nowe wobec starych.
Zadanie:
b. e-booki, audiobooki, biblioteki cyfrowe, e-gazety, e-zin, (e-wydanie), newstler, RSS 2.0 (Really Simple
Syndication), Telewizja cyfrowa, Przekaz telewizyjny on-line , VOD, radio on-line.
LITERATURA
D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008, s. 42-64.
A. Lepa, Pedagogika mass mediów, AWŁ, Łódź 2003.
Wybrane źródła internetowe.
6. KOLOKWIUM (45 min)
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:
 Aktywacja oraz korzystanie z konta e:mail w serwisie Google.
 Poprawne (zaakceptowane przez prowadzącego) przygotowanie wszystkich zadanych opracowań
nt. mediów masowych (tj. historia powstania mediów masowych, media drukowane, film, telewizja, radio,
muzyka fonograficzna, Internet). Każde nie oddanie opisu w terminie powoduje obniżenie oceny
cząstkowej (za opis)o jeden punkt (dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny).
 Omówienie fragmentów tekstu: „Narodziny mediów masowych” [w:]D. McQuil, Teoria komunikowania
masowego, PWN, Warszawa 2008. Ocenie będzie podlegać forma i treść oraz sposób przedstawiania
opracowanego zagadnienia;
 Uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego sprawdzianu wiadomości (kolokwium) obejmującego ww.
treści merytoryczne. Dopuszczam zwolnienie z kolokwium (z oceną bdb)dla studenta, który: przesłał w
wyznaczonym terminie wszystkie opisy, bardzo dobrze omówił fragment tekstu oraz uczestniczył we
wszystkich zajęciach.
 Uzupełnienie braków powstałych w wyniku ewentualnych nieobecności lub braku aktywności na
ćwiczeniach najpóźniej na 1 tydzień roboczy przed końcem sesji letniej w semestrze.
Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się:
E:mail Google+Ocena za opis+ omówienie fragmentu tekstu+ ocena z kolokwium+ frekwencja=ocena końcowa
Dopuszczam jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Każda następna nieobecność (niezależnie od sytuacji
w której powstała) powoduje obniżenie oceny końcowej o jeden stopień- o ile nie zostanie zaliczona na
konsultacjach przed końcem semestru.
Warunki zaliczenia nieobecności zostaną ustalone między studentem a prowadzącym zajęcia.
m gr
K RZYSZTOF S TANIKOW SKI , KATEDRA MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH UZ, PRACOWNIA PEDAGOGICZNYCH ODDZIAŁYWAŃ MEDIALNYCH,
U Z S T U D E N C I @ G M A I L . C O M , WWW . KMTI . UZ . ZGORA . PL ,
AL. WOJSKA POLSKIEGO 69,
SALA 31 LUB 18,
A-16
TEL. (068) 328-47-48,
328-31-91
Str 2
Strona | 2
LITERATURA


Castels M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2010
Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu,
PWN, Warszawa-Kraków 2001
Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2010
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003
Jędryczkowski J., Media masowe w edukacji, [w:] J. Jędryczkowski, Prezentacje multimedialne w pracy
nauczyciela, , Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2008
Lepa A., Pedagogika mass mediów, AWŁ, Łódź 2003
McLuchan H.M., Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001
McQuil D., Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008
Siemieniecki B. (red.), Manipulacja - Media - Edukacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007
Sokół M., Sokół R., Internet. Jak surfować bezpiecznie, Helion, Gliwice 2005
Sorlin P., Mass Media, Wyd. Astrum, Wrocław 2001
Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Wyd. UJ, Kraków 2008


Str 3
Strona | 3
Przykładowy wzór opisu:
Jan Kowalski
12 pt.)
Nr tematu: 1
(Czcionka Time News Roman
Temat: Narodziny mediów masowych
(Czcionka Time News Roman 10 pt.)
Historia powstania
mediów masowych
(Czcionka Time News Roman 10 pt.)
(zasadnicze wymiary
zróżnicowania mediów:
stopień swobody oraz
warunki wykorzystania);
Wymiary użycia i
odbioru mass mediów;
Wolność a kontrola mass
mediów.
m gr
K RZYSZTOF S TANIKOW SKI , KATEDRA MEDIÓW I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH UZ, PRACOWNIA PEDAGOGICZNYCH ODDZIAŁYWAŃ MEDIALNYCH,
U Z S T U D E N C I @ G M A I L . C O M , WWW . KMTI . UZ . ZGORA . PL ,
AL. WOJSKA POLSKIEGO 69,
SALA 31 LUB 18,
A-16
TEL. (068) 328-47-48,
328-31-91
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz