Marketingowe myślenie o polityce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketingowe myślenie o  polityce  - strona 1 Marketingowe myślenie o  polityce  - strona 2 Marketingowe myślenie o  polityce  - strona 3

Fragment notatki:


Marketingowe myślenie o  polityce Marketing jako proces odnosi się do wymiany, w której z jednej strony mamy sprzedawcę produktu  lub  usługi,  a  z  drugiej  - konsumenta.  Celem  strategii  marketingowych,  opracowywanych  zgodnie  z  marketingiem  mix,  jest  urzeczywistnianie  tej  wymiany  w  taki sposób, aby maksymalizować satysfakcję obu stron. Marketingowe podejście do polityki  Porównywanie kandydata do produktów przemysłowych jest zbyt duŜym uproszczeniem.  Kandydat  jest  raczej  dostawca pewnego  rodzaju  usług.  Rzeczywistym  produktem  jest platforma kampanii , na którą składają się takie elementy jak: (1)  ogólny  program  wyborczy  kandydata  wynikający  z  załoŜeń polityczno- gospodarczych partii; (2) szczegółowe stanowiska wobec najbardziej istotnych problemów pojawiających się w  trakcie trwania kampanii;  (3) wizerunek kandydata;  (4) odniesienia do zaplecza politycznego kandydata, do grup popierających go wyborców  (związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe itp.) i autorytetów.  Platforma jest konstrukcją dynamiczną. MoŜe się zmieniać wraz z rozwojem kampanii w  zaleŜności od zmian w sytuacji wyborczej. Pomimo  róŜnic  dzielących marketing  gospodarczy od  politycznego  praktycy  i  teoretycy  marketingu  politycznego  korzystają ze  metodologii  sprawdzonej  w  marketingu  gospodarczym, opierając się na  podstawowych podobieństwach konsumenta i wyborcy,  oraz na załoŜeniu, Ŝe polityka, jak kaŜdy inny rynek, polega na konkurowaniu z innymi o  względy wyborcy (konsumenta). Rynek wyborczy  MEDIA WYBORCY ORGANIZACJE  PARTYJNE SPONSORZY GRUPY INTERESÓW KANDYDAT Etap 1. Badania środowiskowe Określenie  szans  i  zagroŜeń  związanych  z  kampanią.  Analiza  otoczenia  społecznego na  które  składają  się:  aktualny  stan  ekonomiczny  w  danym  okręgu  wyborczym,  sytuacja  gospodarcza  w  całym  kraju,  nastrój  elektoratu,  najwaŜniejsze  aktualnie problemy społeczne,  gospodarcze i  ekonomiczne.  Bada  się  psychologiczny  profil  elektoratów (procent  biorących  udział w  wyborach,  orientacja  ideologiczna,  ustosunkowanie  do kandydata itd.).  Ponadto  dokonuje  się  charakterystyki  demograficzne (wiek,  dochód,  wykształcenie) i psychograficzne (wartości, style Ŝycia, postawy).  Etap 2. Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej Ocena własnych  moŜliwości  i  moŜliwości  rywalizujących  kandydatów.  Oszacowanie przez  kandydata  własnych  silnych  i  słabych stron,  oraz  silnych  i  słabych  stron  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz