Marketing - wykłady - Elementy, koncepcje, cechy marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - wykłady - Elementy, koncepcje, cechy marketingu - strona 1 Marketing - wykłady - Elementy, koncepcje, cechy marketingu - strona 2 Marketing - wykłady - Elementy, koncepcje, cechy marketingu - strona 3

Fragment notatki:. Koncepcja marketingu w praktyce oznacza:
1) dążenie do uzyskiwania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwo informacji o rynku zbyt swoich produktów, o jego uwarunkowaniach, o czynnikach dalszego rozwoju, o wynagrodzeniach, gustach i preferencjach odbiorców zarówno już istniejących jak i potencjalnych – koncepcja marketingu dynamicznego; działalność konkurentów na rynku, zmiana ich produkcji;
2) dążenie do stwarzania warunków technicznych, ekonomicznych organizacyjnych, które by sprzyjały wykorzystaniu uzyskiwanych informacji jako podstawy do podejmowania przyszłych decyzji produkcyjnych i sprzedażowych w skali mikro i makroekonomicznych;
3) dążenie do aktywnego oddziaływania na rynek zbytu w celu dostosowania popytu przejawianego ze strony odbiorców do potrzeb i zamierzeń polityki przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i zbytu;
4) dążenie do zabezpieczenia środków (głównie finansowych) zapewniających pełną kontrolę i efektywność działań będących praktyczna realizacją podejmowanych decyzji;
5) dążenie od prowadzenia przez przedsiębiorstwo aktywnej polityki zbytu mającej na celu rozszerzenie rynków zbytu przy równoczesnym dążeniu do zapewnienia minimalizacji kosztów swojej działalności ;
6) dążenie do dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do przewidywanych w przyjętym horyzoncie czasowym sytuacji na rynku zbytu jego produktów zwłaszcza odnośnie do wielkości i struktury popytu ze strony ich konsumentów oraz intensywności konkurencji;

3) metoda panelowa – polega na stworzeniu panelu – określona liczba respondentów wybranych według z góry przyjętych kryteriów, którzy ci respondenci stale, co pewien okres czasu udzielają informacji na badany temat i za to otrzymują wynagrodzenie.
Cechy panelu:
a) otrzymywanie ciągłych informacji;
b) systematyczność, powtarzalność informacji;
c) rzetelność informacji.
Zalety:
a) duże prawdopodobieństwo uzyskania szczegółowych i prawdziwych informacji;
b) zapewnienie ciągłości badań, informacji;
c) istnienie warunków dla prowadzenia analizy dynamicznej;
d) duży stopień porównywalności danych.
Wady:
a) bardzo wysoki koszt;
b) możliwość zmniejszenia się liczebności próby;
c) konieczność aktualizacji panelu;
d) możliwość wypaczeń odpowiedzi.

1. Powstanie marketingu. Początki marketingu przypadają na lata 1991- 1905 w Stanach Zjednoczonych , w kraju, w którym stworzono najlepsze warunki do jego uprawiania. Niemniej właściwy rozwój marketingu, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo, przypada dopiero na lata po zakończeniu II wojny światowej. 2. Koncepcja marketingu w praktyce oznacza: 1) dążenie do uzyskiwania i wykorzystywania przez przedsiębiorstwo informacji o rynku zbyt swoich produktów, o jego uwarunkowaniach, o czynnikach dalszego rozwoju, o wynagrodzeniach, gustach i preferencjach odbiorców zarówno już istniejących jak i potencjalnych - koncepcja marketingu dynamicznego; działalność konkurentów na rynku, zmiana ich produkcji; 2) dążenie do stwarzania warunków technicznych, ekonomicznych organizacyjnych, które by sprzyjały wykorzystaniu uzyskiwanych informacji jako podstawy do podejmowania przyszłych decyzji produkcyjnych i sprzedażowych w skali mikro i makroekonomicznych; 3) dążenie do aktywnego oddziaływania na rynek zbytu w celu dostosowania popytu przejawianego ze strony odbiorców do potrzeb i zamierzeń polityki przedsiębiorstwa w zakresie produkcji i zbytu; 4) dążenie do zabezpieczenia środków (główni

(…)

… marketingowa-
Działania mające na celu zrealizowanie podjętego celu lub grupy celów usystematyzowanych wg odpow kryteriów wartości, w warunkach określonych przez zasoby wew przeds, a także otoczenie przeds. ( warunki zew, ekonomiczne, technologiczne, prawne, socjologiczno-religijne). Kolejność wprowadzania tych strategii A: Strategia penetracji rynku (skuteczność ok.50%)
C: strategia rozwoju produktu (bo przeds jest już znane i łatwiej wprowadzić już nowy produkt na tym rynku niż wprowadzić dotychczasowy na rynek nowy. (skuteczność ok. 25%).
B: strategia rozwoju rynku ( problemem jest wejście na nowy rynek i uzyskać zaufanie konsumentów)
D: strategia innowacji (dywersyfikacji) najtrudniej i najdrożej. Możliwości przechodzenia strategii (rys 13)
Strategia i: najbardziej tradycyjna. Oznacza brak ekspansji…
… (surowce, środki trwałe, technologie); zasoby kapitałowe pochodzące ze źródeł obcych i własnych; możliwości różnicowania produktów; poziom kosztów i kierunki ich zmian; stopień rozwoju organizacji marketingu w przedsiębiorstwie; warunki zewnętrzne: pozycja na rynku i kierunki jej zmian; koniunktura i jej zmiany na rynku; otoczenie przedsiębiorstwa i kierunki jego zmian; warunki dystrybucji wytwarzanych…
… produktów.
* niska cena sprzedaży nie przyciąga nowych konkurentów.
* umożliwia uzyskiwanie korzyści wynikających z dużej skali produkcji i dużej skali sprzedaży.
3) Zagrożenia
* nie przywiązywanie przez dane przeds tak dużego znaczenia do innowacji i udoskonaleń w procesie wytwarzania produktu a także w czasie prowadzenia działań marketingowych na rynku zbytu jak wymagałyby tego strategie rozwoju produktu…
… do podświadomości konsumentów; b) wysoki stopień konkretności odpowiedzi; c) mały stopień wpływu osoby badającej na osobę badaną. Wady: a) relatywnie wysoki koszt; b) duże nakłady pracy i czasu związane z przygotowaniem badania; c) relatywnie mała reprezentacyjność badanych; d) duży stopień subiektywizacji wyników badań.
Ad. II..5. Metody analizy i opracowania wniosków: A) metody jakościowe - analiza ekonomiczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz