Marketing - wykłady, dr Hadrian

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - wykłady, dr Hadrian - strona 1 Marketing - wykłady, dr Hadrian - strona 2 Marketing - wykłady, dr Hadrian - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 14 stron, w sumie 10 wykładów z wykresami i schematami. W wykładach poruszane są zagadnienia takie jak: definicja marketingu, Kotler, Mephert, Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, R. Głowacki, aspekty marketingu, zadania marketingu, kreowanie popytu, utrzymanie aktualnie istniejącego popytu, oddziaływanie na popyt malejący, zaspokajanie popytu utajonego, przezwyciężanie popytu negatywnego, znalezienie sposobu zmiany wzorca popytu, ograniczenie nadmiernego popytu, funkcje marketingu, funkcja przygotowawcza, realizacyjna, wspomagająca, rynek, rynek techniczny, rynek geograficzny, rynek ekonomiczny, rynek cybernetyczny, segmentacja, koncepcja behawiorystyczna, koncepcja poznawcza, dysonans poznawczy, wielkość rynku, marketing skoncentrowany, marketing zindywidualizowany, plasowanie (pozycjonowanie), strategie, imitacyjna, antycypacyjna, adaptacyjna, kanibalizmu rynkowego, etapy powstawania marketingu, metamarketing, rodzaje trendów, struktura demograficzna, struktura ekonomiczna, produkt, koncepcje, koncepcja struktury produktu, koncepcja fazy życia produktu, koncepcja portfelowa, cena, wartość, cele polityki cenowej, kierunki polityki cenowej, podstawa kalkulacji cenowej, cena i jakość, BEP, break even point, dystrybucja, bariera przestrzenna, bariera czasu, bariera oczekiwań konsumentów, bariera pomiędzy oczekiwaniami popytowymi a wielkością podaży, kryteria kanałów dystrybucji, dystrybucja selektywna, dystrybucja fizyczna, relacja, trzy elementy według Pain Christopher Balantaina, 4 strefy relacji Morgana i Hunta, relacje z dostawcami, relacje z pośrednikami, relacje z klientami, relacje z rynkiem wewnętrznym, model Doyla, model Kotlerowski, koncepcja Eventa Gumessona 30 relacji, marka, funkcje identyfikacyjne marki, struktura tożsamości, typy marek, różnicowanie marek, warunki różnicowania marek, promocja, instrumenty promocji, zarządzanie marketingiem a zarządzanie marketingowe, otoczenie działalności marketingowej.

Podstawy Marketingu
12.10.2004
Definicja marketingu:
(wg Kotlera): to każda działalność ludzka, która poprzez procesy wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań podmiotów rynkowych;
(wg Mepherta): to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanym na aktualne i potencjalne rynki zbytu;
(wg Amer. Stow. Marketingu): jest procesem planowania i realizacji koncepcji cenotwórstwa, promocji i dystrybucji idei dóbr i usług w drodze wymiany realizujących cele osób indywidualnych i organizacji:
(wg prof. R. Głowackiego): Jest procesem społeczno- gospodarczym mającym na celu poznanie przyszłej struktury popytu na produkt oraz zaspokojenie go przez kreowanie podaży, przekazywanie informacji nabywcom, dostarczanie dóbr w określonym miejscu i czasie, a także ich zrealizowanie;
Aspekty marketingu:
świadoma orientacja na klienta wszystkich działań przedsiębiorstwa- aspekt filozoficzny;
określenie i obserwacja ważnych dla przedsiębiorstwa obszarów otoczenia (nabywcy, kontrahentów, dostawcy, odbiorcy, państwa...) w celu analizy wzorców ich zachowań- aspekt poznawczy;
twórczo ukształtowany funkcja systematycznych badań rynku- aspekt informacyjny;
ustalenie zorientowanych rynkowo długofalowych celów działanie przedsiębiorstw- aspekt strategiczny;
planowe kształtowanie rynku przez zgodny z celami zharmonizowany zestaw narzędzi marketingowych (marketing- mix)- aspekt czynnościowy;
uwzględnienie zasady zróżnicowanego oddziaływania na rynek w zależności od stopnia jego

(…)

… wizerunek naszego produktu innym produktem, lepszym.
Dawniej
Dzisiaj
Instrumenty marketingu mix
- zintensyfikowane kampanie reklamowe i akcje promocyjne
- różne formy dystrybucji sprzyjające dynamizowaniu sprzedaży
- krytyczna ocena instrumentów promocyjnych z pkt widzenia ich wpływu na klienta
wzrost znaczenia bezpośrednich kanałów dystrybucji
- system zindywidualizowanej obsługi
- współpraca klientami na zasadach partnerstwa
Rodzaje strategii wobec klientów
- strategia pozyskiwania nowych klientów
strategia utrzymania klientów
marketing związków z klientem (relationship)
Metody pozyskiwania danych o klientach
- rozproszone dane o klientach
-przewaga badań ankietowych, wywiadów, paneli
korzystanie z banków danych o klientach
badania motywacyjne oraz inne badania jakościowe
system inteligentnej pomocy…
… (ochrona prywatności), budowa granic;
odmładzanie się, chęć bycia młodszym niż się jest -> prejawem są operacje plastyczne
niezwykłe przygody, dążenie do realizacji potrzeb emocjonalnych -> sporty ekstremalne, burdy na stadionach
nadmiar obowiązków
głos rozsądku, dążenie do uczynienia środowiska naturalnego czystszym
małe słabostki, realizacja oczekiwań i potrzeb związanych ze stresem
zdrowie -> zdrowa…
… produktu)
wprowadzenie
wzrost
pkt. kulminacyjny
faza nasycenia
faza spadku
Koncepcja portfelowa
Pojawiły się pytania, w co i ile zainwestować by zyskać jak najwięcej. Na pytanie to próbował odpowiedzieć Harry Markowitz. Według niego determinantami decydującymi o tym jak inwestują klienci:
Ryzyko inwestycyjne
Stopa zwrotu
Podzielił (Markowitz) ten model na 4 części (1- małe ryzyko i duża stopa zwrotu, 2…
… można zaspokoić danym produktem;
utrzymanie aktualnie istniejącego popytu- reagowanie na zmiany środowiska, oczekiwań i potrzeb ludzi; polega na szybkim i sprawnym działaniu;
oddziaływanie na popyt malejący: wyprowadzenie produktu z regresji; remarketing;
zaspokajanie popytu utajonego: definiujemy wielkość rynku ( ile towaru po danej cenie, przy danych warunkach itd. gotowy jest przyjąć rynek) i wprowadzamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz