Marketing - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4466
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - referat - strona 1 Marketing - referat - strona 2 Marketing - referat - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 19 stron. W pierwszym akapicie znajduje się definicja marketingu. Następnie są wymienione i opisane zasady marketingu. Kolejną definicją jest definicja orientacji marketingowej. Następnie wymienione są i opisane funkcje marketingu, a więc gromadzenie informacji, funkcje w dziedzinie obrotu towarowego funkcja w dziedzinie zarządzania, funkcja społeczna. Wytłumaczone są również definicje następujących pojęć: rynek, fundusz nabywczy, popyt, podaż, potrzeba. Przedstawiona jest również hierarchia potrzeb, definicja instytucji rynkowych, otoczenie marketingowe. Kolejne definicje wyjaśniają pojęcia takie jak: otoczenie ekonomiczne, otoczenie technologiczne, otoczenie społeczne, otoczenie demograficzne, otoczenie polityczne i prawne, otoczenie międzynarodowe, otoczenie naturalne. Pokrótce opisano w notatce elementy strategii, a więc: domena działania, strategiczna przewaga, strategiczne cele, funkcjonalne programy działania. Przedstawione i wytłumaczone są fazy formułowania strategii marketingowej, opisany jest marketing mix, zasada 4c, macierz BCG, metoda SWOT, system informacji marketingowej.

System marketingu i jego elementy
Marketing - ang. market czyli rynek. Rozpatruje się go w ujęciu klasycznym i nowoczesnym. Jest to działalność, która poprzez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrzeb i życzeń konsumentów (prof. Kotler) - definicja nowoczesna (tzn. do rynku dopuszczone są wszystkie instytucje zarówno profit, jak i non profit). Jest to taki sposób postępowania, którego punktem wyjścia jest zaspokojenie potrzeb.
Zasady marketingu:
Firma prowadzi systematycznie badania marketingowe zgodnie z zasadą, w myśl której nie ma współczesnego marketingu bez badań rynku stanowiących podstawę działania na rynku, a więc decyzji zarówno bieżących jak i długofalowych. Brak badań marketingowych w firmie oznacza, że nie lokuje się ona na liście podmiotów zorientowanych marketingowo.
Firma zorientowana marketingowo na podstawie badań musi umieć określić własne pole opłacalnego działania, czyli wyznaczyć świadomie tą część rynku, zwaną segmentem rynku, do którego ma zamiar adresować swoje działania, w tym produkty i usługi. Określenie własnego segmentu pozwala na stałe jego śledzenia pod kątem zmian w nim zachodzących, co stawia firmie bardziej trafną ofertę swych produktów, przy uwzględnieniu możliwości nabywczych potencjalnych klientów. Firma musi być inna niż wszystkie, musi mieć tożsamość.
Jednostka stojąca na gruncie marketingu stale komunikuje się ze swoim otoczeniem, pobierając z jednej strony informacje z rynku, z drugiej emitując je w stosunku do różnych uczestników rynku poprzez systemy promocyjne, reklamą, public relations, kontakty z organizacjami konsumenckimi i agendami rządowymi. Opierając się na gromadzonych informacjach tworzy ona marketingowe systemy informacyjne (SIM), których treść, strukturę i zakres wyznaczają potrzeby decyzyjne i możliwości finansowe podmiotów rynkowych. Każda firma podejmuje decyzje indywidualnie na podstawie swojej zdolności finansowej.
Podstawę ekspansji firmy na konkurencyjnych rynkach stanowi jasne określenie jej długofalowych celów (misji). Firma wciela je w życie stosując różne typy strategii marketingowych.
Firma zorientowana marketingowo nie ma szans zaistnienia na rynkach europejskich bez uznania i realizowania przez nią generalnych standardów obowiązujących w ramach UE (normy jakości, wzornictwo, systemy informacji, ISO)
Standardem, który kwalifikuje firmy do norm europejskich jest przestr

(…)

… - ktoś, kto pozbawia zasobów gotówkowych „mojego” klienta.
Społeczności - grupy odniesienia, które oddziałują na możliwości firmy przy okazji realizują własne cele.
OTOCZENIE MARKETINGOWE
MAKROOTOCZENIE
Otoczenie ekonomiczne - fotografia kondycji gospodarki kraju. Wskaźniki opisujące kondycję: stopy procentowe, kursy walut, wzrost gospodarczy, poziom spożycia, bezrobocia, zadłużenia, prywatyzacji, zamożność…
… dostosowywania produktu do obecnych oraz przyszłych potrzeb i wymagań odbiorców.
Elementy strategii produktu:
produkt
opakowanie
jakość usługi przed i po sprzedaży
Produktem w ujęciu marketingowym jest dobro lub usługa zdolne do zaspokojenia potrzeb odbiorców. Może to być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, pomysły, osoby).
Podział produktów konsumpcyjnych
Produkty przemysłowe - to dobra
… spośród skłonnych do ich rozprowadzania na danym terenie. Stosowana przy sprzedaży dóbr wybieralnych np. ubrania, samochody, meble, sprzęt).
Wyłączna - polega na oferowaniu produktów na odpowiednim szczeblu kanału dystrybucji przez jednego, najwyżej kilku pośredników w granicach przestrzennie wyodrębnionego rynku (produkty luksusowe, specjalne, unikalne).
DYSTRYBUCJA FIZYCZNA (logistyka dystrybucji
… odbiorców różnych strumieni w tym głównie produktów (negocjacje, ryzyko, przepływ produktów,, zapłata). Są to instytucje, które obsługują rynek towarowy i pieniężny - banki, giełdy, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje spedytora.
Banki - instytucje gospodarcze, których główną funkcją jest zaspokajanie za pomocą kredytu popytu na pieniądz zgłaszanego ze strony jednostek działających na rynku.
Giełda…
…:
finansowa - konkretne, wymierne np. zamierzony wzrost zysku w procentach w określonym czasie
operacyjna - precyzująca w opisowy stan, jaki dana firma chce osiągnąć np. wejście na rynki, utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku
III faza
Segmentacja rynku oznacza podział rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy nabywców. Wybór obiektu lub segmentu, na którym przedsiębiorstwo będzie działać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz