Marketing - Pojęcie i cele marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3255
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing - Pojęcie i cele marketingu - strona 1

Fragment notatki:


1. Pojęcie i cele marketinguKlasyczne - marketing jako planowanie, koordynacja i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne i potencjalne rynki zbytu, jest procesem złożonym zachodzącym wewnątrz społeczeństwa.Definicje te podkreślają: - świadomą orintację na klienta - jego potrzeby są podstawą działania;- interdyscyplinarność orientacji - przeprowadzenie analizy wzorców zachowań otoczenia;- systematyczność prowadzonych badań rynku;- ustalanie długofalowych celów i strategii działania;- kształtowanie rynku poprzez zestaw narzędzi marketingowych [ marketing - mix ];- zróżnicowane oddziaływanie na segmenty rynku;- prowadzenie koordynacji dzałań w strukturze organizacyjnej firmy.Celem procesu jest umocnienie pozycji firmy, wprowadzenie na rynek nowych produktów, ich prezentację, dystrybucję i związane z tym fizyczne przesunięcia towarowe. Działania marketingowe muszą być ściśle zintegrowane i koordynowane z uwarunkowaniami zewnętrznymi w których firma pracuje. Każda nowa sytuacja musi wpływać na zmianę prowadzonych działań marketingowych, ponieważ tylko wtedy może ona spełniać swoje funkcje. Słabością klasycznych definicji jest ich zorientowanie na towary i usługi w ekonomicznym aspekcie, nie obejmują one działań instytucji non-profit i rządowych, które w gospodarce rynkowej muszą działać marketingowo.Nowoczesne - działania marketingowe obejmują nie tylko produkty ale także idee i usługi niematerialne, odnoszą się do działań organizacji non-profit [nie nastawionych na zysk]. Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania firmy, dostrzegającą konieczność orientacji na konsumenta, jako podstawy zapewniającej zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menedżerską zmierzającą do osiągania maksymalnych korzyści przy minimalizacji nakładów.Cele marketingowe określają, jakie cele mają być osiągnięte dzięki nowym strategiom marketingowym.Celami marketingowymi mogą być:Cele psychologiczne - są one ukierunkowane na oddziaływanie na partnerów rynkowych i wyprzedzają cele ekonomiczne (np. większe rozpropagowanie, zmiana image, wzmocnienie chęci zakupu, utworzenie preferencji)Cele ekonomiczne - mogą one bezpośrednie odniesienie do celów finansowych przedsiębiorstw (np. zwiększenie obrotów, zdobycie większego udziału w rynku, sprzedaż produktów, osiąganie zysku).Celami ekonomicznymi mogą być:1). Cele rzeczowe:Obejmują one wykonywanie produktów i usług (np. produkcja samochodów, sprzedaż polis ubezpieczeniowych, oferowanie podróży lotniczych, sprzedaż środków spożywczych, udzielanie kredytów).2). Cele finansowe (formalne):Tworzą one kryteria decyzyjne, którymi mierzy się sukces strategii marketingowej (np. zysk, rentowność, płynność, pokrycie kosztów).Dla wykorzystania celów jako skutecznych narzędzi kierowania konieczne jest ich jednoznaczne zdefiniowanie. Z tego powodu każdy operatywny cel marketingowy musi określać:

(…)

… powinna się łączyć z próbą wykorzystywania owych szans - strategia maxi-mini - cechuje się przewagą zagrożeń przy jednoczesnej mocnej pozycji firmy; strategia musi wykorzystywać mocną pozycję firmy - strategia mini-mini - funkcjonuje wówczas gdy potencjał firmy jest niewielki, przy tym działa w mało sprzyjającym otoczeniu; stosowane tu strategie to strategia przetrwania bądź likwidacji 8. Hierarchia potrzeb wg Masłowa  Ułatwieniem dla konstruowania strategii marketingowej jest znajomość hierarchii potrzeb konsumentów. Najbardziej przejrzysta i rozpowszechniona jest klasyfikacja potrzeb wg A. Masłowa. Zachowania konsumentów są inne jeśli ich podstawowe potrzeby są w pełni zaspokojone oraz inne kiedy podstawową troską jest zaspokojenie potrzeb na poziomie podstawowym . Przestawiona hierarchia potrzeb odnosi…
… cyklu życia W strategii penetracji rynku przyjmuje się, że przedsiębiorstwo dąży do rozwoju, wykorzystując w pełni możliwości jakie dają dotychczasowe produkty i dotychczasowe rynki. Jego działania polegają głównie na:
- intensyfikacji spożycia u dotychczasowych odbiorców (częste zakupy, większe ilości jednorazowo kupowanych produktów i usług);
- pozyskiwaniu nowych odbiorców dla dotychczasowych…
… substytucyjne.
Miary konkurencji : - podstawową miarą jest udział w rynku - obliczony jako procentowy udział w sprzedaży określonych produktów danej firmy do wartości całkowitej sprzedaży tych produktów wszystkich firm; należy go traktować jako określający bezwzględną lub względną pozycję firmy, produktu, marki na rynku
- współczynnik koncentracji C4 - obliczany jako stosunek ogólnej sprzedaży towarów i usług…
… się na różnych typach nabywców ( segmentacja rynku ) 6. Elementy makro i mikrootoczenia firmy Makrootoczenie - lub inaczej otoczenie ogólne ( tworzą czynniki determinujące działania wszystkich podmiotów funkcjonujących w makrootoczeniu ) szerokie otoczenie przedsiębiorstwa, na które w zasadzie nie ma ono wpływu. Przedsiębiorstwo powinno obserwować i analizować makrootoczenie a zwłaszcza kształtujące…
… ,zakres liberalizmu lub ingerencji w sferę gospodarczą ) - społeczno-kulturowe ( poziom wykształcenia, tradycje, zróżnicowania kulturowe, normy etyczne i moralne )  - naturalne i technologiczne ( klimat, zasoby naturalne ,poziom rozwoju technologicznego, chłonność na innowacje )  Mikrootoczenie lub inaczej bezpośrednie otoczenie marketingowe ( tworzą podmioty występujące w mikrootoczeniu ), to otoczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz