Marketing bankowy - wykład z podstaw marketingu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing bankowy - wykład z podstaw marketingu - strona 1 Marketing bankowy - wykład z podstaw marketingu - strona 2 Marketing bankowy - wykład z podstaw marketingu - strona 3

Fragment notatki:

System informacji marketingowej SIM obejmuje procedurę systematycznego (ciągłego) zbierania danych marketingowych, ich przetwarzania, analizowania, i przedstawiania zgodnie z potrzebami odpowiednich komórek decyzyjnych banku.
Cele badań marketingowych
1.analiza i poznanie rynku finansowego, w tym zmian na nim zachodzących, jego wielkości, częstotliwości korzystania z usług bankowych, cech klientów itp., 2.dostosowanie usług bankowych do potrzeb i oczekiwań klientów, 3.opracowanie nowych typów usług finansowych, 4.przetestowanie nowych usług wprowadzonych na rynek 5.zapewnienie skuteczności działań promocyjnych, 6.kontrola oceny funkcjonowania banku przez klientów, 7.rozwój systemu dystrybucji i nowych technik sprzedaży, a także technologii bankowej Rodzaje badań marketingowych ze względu na źródła informacji 1.Pierwotne  Zebrane przez bank w drodze badań ankietowych, analizy rynku i eksperymentów 2.Wtórne Zostały wcześniej zebrane i opracowane dla różnych celów np. dane urzędu statystycznego i NBP, spisy branżowe, literatura fachowa, kartoteki klientów, bilanse banków 1.Wewnętrzne - powstające w banku 2.Zewnętrzne - powstające w otoczeniu banku •GUS oraz wojewódzkie urzędy statystyczne •Terenowe biura pracy •Katalogi firm •Raporty wywiadowni gospodarczych •Raporty z badań marketingowych prowadzonych przez wyspecjalizowane instytucje •Artykuły i dane publikowane w prasie gospodarczej • Informacje o zjawiskach przeszłych (ex post) • Informacje o sytuacji przyszłej (ex ante) 1.Operatywne - dostarczają wiedzy o sytuacji bieżącej np. dziennej liczbie zleceń. 2.Specjalne - gromadzone dorywczo na konkretne potrzeby, np. wielkość akcji kredytowej. Zalety badań własnych •Znajomość specyfiki branży •Zachowanie tajemnicy banku i poufności co do prowadzonych badań i ich wyników •Brak problemów między zleceniodawcą badań a firmą je realizującą •Pełna kontrola nad przygotowaniem i realizacją badań •Możliwość obniżenia kosztów badań Zalety badań zewnętrznych •Wiarygodność wyników badań •Większe kompetencje i doświadczenie personelu badawczego •Duże możliwości szybkiego przeprowadzenia badań •Bardziej obiektywne spojrzenie na problemy badawcze banku Warunkiem prowadzenia czynno ś ci badawczych jest udokumentowanie, ż e warto ść wytworzonej informacji b ę dzie wi ę ksza od kosztu jej wytworzenia
Czynniki istotne przy formułowaniu kwestionariusza

(…)

… Wysokość różnych opłat ponoszonych przez banki np. składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Czynniki wewnętrzne Koszty związane z funkcjonowaniem banku i świadczeniem poszczególnych usług. Zasoby finansowe banku oraz ich struktura. Wielkość i struktura posiadanych depozytów klientów. Strategia cenowa przyjęta przez bank. Cele kształtujące politykę cenową banku
1.Maksymalizowanie zysku z danej usługi…
…. Strategia wysokich cen Dotyczy usług, których nie oferują banki konkurencyjne; w tym przypadku ma miejsce maksymalizacja dochodów banku w możliwie krótkim czasie.
7. Strategia penetracji rynku Cena jest niższa niż w przypadku konkurencji, ma na celu pozyskanie klientów, wzrost przewagi konkurencyjnej oraz ukształtowanie korzystnego wizerunku banku.
8. Strategia ceny promocyjnej Stosowana w przypadku…
… oferowane przez banki wraz z usługą rzeczywistą, np. ubezpieczenie dla posiadaczy kart płatniczych Usługa potencjalna
Zbiór potencjalnych cech i korzyści, które może uzyskać klient w przyszłości, np. oferta kredytu na dogodnych warunkach dla posiadacza konta osobistego Wnioski z modelu struktury produktu bankowego
Wszystkie korzyści dla nabywcy dzieli się na: Korzyści zasadnicze (główne) Korzyści…
… nie ogranicza się jednak tylko do założenia wysokiej ceny, gdy popyt jest duży, a niskiej, gdy jest niewielki, ale przyjmuje również założenie, że ten sam produkt może być sprzedawany jednocześnie po kilku różnych cenach, a polityka taka określana jest mianem dyskryminacji cenowej Klienci są skłonni zapłacić więcej za produkt bankowy tylko wtedy, gdy oferuje on jakąś dodatkową wartość (klienci…
… do korzystania z bankowości internetowej, banki obniżały więc opłaty i oferowały korzystne oprocentowanie depozytów. Zamożnym klientom obsługiwanym przez indywidualnych doradców w osobnych pomieszczeniach (private banking) banki zapewniały natomiast zawsze komfortowe warunki, ale w zamian oczekiwały, że klienci ci zgodzą się na wyższe opłaty przy korzystaniu z poszczególnych produktów bankowych. Strategie…
… stóp procentowych i wysokości prowizji bankowych
4. Strategia kompensacyjna Dla usług podstawowych bank ustala cenę na niskim poziomie w celu zwiększenia zainteresowania klientów, w przypadku usług dodatkowych (uzupełniających) cena ta wzrasta
5. Strategia ceny preferencyjnej Stosowana w przypadku usług, których cena jest dotowana z budżetu państwa, np. kredyty preferencyjne dla rolnictwa.
6…
… do czynienia z dwoma typami kanałów dystrybucji ▫sprzedażą bezpośrednią ▫sprzedażą pośrednią, w której na drodze klient-bank występuje jeden bądź kilku pośredników Sprzedaż bezpośrednia •oddziały banków •bankomaty •telefony •Internet •Home/Corporate banking Bankowość terminalowa •W ramach bankowości elektronicznej funkcjonuje tzw. "bankowość terminalowa", do której zaliczają się elektroniczne urządzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz