Mapa zarządzania projektem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mapa zarządzania projektem - strona 1

Fragment notatki:

B A § 100   MAPA ZARZ¥DZANIA PROJEKTEM myœlenie kreatywne zdobywanie wiedzy B R i morfologia m del fazowy o planowanie czasu diagram sieciowy zespó³ projektowy wymagania strategia, cele zawartoœæ / procedury funkcja obiektu miejsce, schemat organizacyjny czas organizacja firmy organizacja projektowa organizacja projektowa - orientacja obiektowa - orientacja funkcjonalna - typ mieszany komitet sterujacy cia³o doradcze zewnetrzna wewnetrzna - struktura liniowa - wyizolowana / / zintegrowana - struktura macierzowa B i R SPP DZ PM PP B i SPP DZ PM PP : badania i rozw j : : dyrektor zarzadzajacy : project manager : pakiety prac ó struktura podza³u prac : badania i rozw j : : dyrektor zarzadzajacy : project manager : pakiety prac ó struktura podza³u prac 1996 K. & O. Pannenbacker und Dr. Ulrich Wolff 1996 K. & O. Pannenbacker und Dr. Ulrich Wolff wersja polska: Pracownia Architektoniczna “MWM-PROJEKT”, 2004 Rzeszów wersja polska: Pracownia Architektoniczna “MWM-PROJEKT”, 2004 Rzeszów - struktura - zadania - odpowiedzialnosc - budowanie zespo³u - motywacja - podzia³ zadañ - przywództwo zarz¹dzanie ryzykiem planowanie zasob w ó czas trwania / terminy ryzyko czas zakres finansowanie zarz¹dzanie kontraktem zarz¹dzanie roszczeniami kontrola projektu sterowanie projektem analiza tendencji koszt w ó $ koszty $ korzyœci uzyskane w stosunku do za³o¿eñ wstêpnych t t dzisiaj zamkniêcie projektu $ np. metoda delficka koszty / wysi³ek 1 2 3 4 5 czas czas aktualny planowany zarz¹dzanie dokumentacj¹ produkt i jakoœæ planowanie kosztów analiza kamieni milowych wykres belkowy KTO P P D Z D S P P S P P M CO S P ST OW ARZYSZEN IE P R O JE CT MANAGEMENT PO LS K A ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz