Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład - strona 1 Mały kodeks karny i Mała Konstytucja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Tzw. Mały kodeks karny
- utrwalił i pogłębił wszystkie rozwiązania z dekretu 16 listopada 1945 m.in. jurysdykcję sądów wojskowych względem osób cywilnych
- utrwalił skład ławniczy sądu powszechnego, dodając przepis o wprowadzeniu specjalnych wydziałów do rozpoznawania spraw z M.K.K
- powtórzył wyeliminowanie sędziego śledczego i oddanie całego postępowania przygotowawczego prokuratorowi, funkcjonariuszom bezpieczeństwa publicznego
- zawiesił moc KK z 1932 w zakresie unormowanym w MKK
- od wyroku przysługiwało odwołanie zwane kasacją - utrwalił rozwiązania przez fakt, iż obowiązywał do 1969, do wejścia w życie nowego kodeksu postępowania karnego
Dekret z 22 listopada 1918 - uregulowano ustrój państwa
- państwo polskie uzyskało ustrój republikański
- najwyższą władzę w państwie tymczasowo miał sprawować naczelnik państwa w osobie J. Piłsudskiego
Mala konstytucja z 20 lutego 1919
- tymczasowe zasady funkcjonowania państwa
- miała ona obowiązywać do czasu wydania właściwej ustawy zasadniczej
- władzą suwerenną i ustawodawczą był sejm ustawodawczy
- władza wykonawcza i realizacja uchwal sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych, powoływanie rządu w porozumieniu z sejmem- naczelnik państwa
Zasady konstytucji marcowej
Władza ustawodawcza
- dwuizbowy parlament, składający się z sejmu i senatu
- Senat- 111 senatorów a sejm 444 posłów, wybierani w wyborach równych, tajnych, powszechnych, bezpośrednich i proporcjonalnych
- Obie izby obradując wspólnie tworzyły Zgromadzanie Narodowe
- Parlament posiadał kompetencje ustawodawcze, ustrojodawcze, elekcyjne i kontrolne.
Władza wykonawcza
- sprawowana przez prezydenta (7 lat) i rząd - prezydent posiadał kompetencje: głowy państwa, wykonawcze i sądowe
- nie ponosił odpowiedzialności parlamentarnej, cywilnej i politycznej prawa i obowiązki obywatela
- prawa polityczne: czynne i bierne prawo wyborcze, prawo piastowania urzędów, wnoszenia petycji do władz reprezentacyjnych, publicznych i państwowych - prawa obywatelskie gwarantowały równość wobec państwa, ochronę życia, wolności i mienia, dochodzenie swoich praw przed sądami, wynagrodzenie szkód wyrządzonych przez państwo
- wolności obywatelskie: wolność sumienia i wyznania, myśli i druku, zrzeszania się i zgromadzeń, zamieszkania, wychodźstwa, nietykalność mieszkania, tajemnicę korespondencji, nietykalność własności, prawo zachowania swojej narodowości, wolność badań i ogłaszania ich wyników
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz