Makroekonomia - wykłady - Rachunek dochodu narodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - wykłady - Rachunek dochodu narodowego - strona 1

Fragment notatki:


Rachunek dochodu narodowego 1. Makroekonomia bada wielkości dotyczące całej gospodarki czyli agregaty. Agregaty uzyskuje się sumując odpowiednie wielkości mikroekonomiczne.
Do podstawowych agregatów zaliczamy:
Poziom produkcji
Zatrudnienie i bezrobocie
Stabilność cen (czyli inflacje)
Budżet państwa
Bilanse zagraniczne
Podaż globalna.
Agregaty są to: całkowite inwestycje, całkowite oszczędności, całkowite wydatki, podaż pieniądza w gospodarce. Makroekonomia bada zależności przyczynowo - skutkowe między tymi agregatami.
Twórcą ekonomi był John Mayrand Keynes - ekonomista brytyjski z I polowy XX wieku, który w 1936 opublikował prace: „Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza”. Ekonomia Keynsowska miała bezpośredni wpływ na największy na świecie kryzys w latach 1929 - 1933.
Założenia Keynsizmu:
Rynek nie jest doskonałym mechanizmem procesów gospodarczych
Państwo powinno interweniować w gospodarkę
Bada krótkie okresy ekonomii (poziom bezrobocia mniej niż rok)
Opowiadał się za popytowymi determinentami wzrostu i rozwoju gospodarczego
Jest autorem bezrobocia przymusowego (jest to takie bezrobocie, że nawet akceptacja niskiej stawki nie gwarantuje znalezienia miejsca pracy).
2. Samuelson wyróżnia 4 cele makroekonomiczne (tzw. czworokąt celów makroekonomicznych):
Wysoki poziom produkcji dóbr i usług
Stabilność cen czyli niski poziom inflacji
Wysoki poziom zatrudnienia, czyli niski poziom bezrobocia
W gospodarce rynkowej stopa bezrobocia nigdy nie wynosi 0%. Dąży się aby poziom bezrobocia kształtował się na naturalnej stopie bezrobocia. Przed rokiem 1990 naturalna stopa bezrobocia dla krajów Unii Europejskiej wynosiła 3,4%, a 1997 10%.
Bilanse zagraniczne, czyli dążenie do równowagi pomiędzy exportem a importem.
Trójkąt celów makroekonomicznych Begga:
Wysoki poziom produkcji
Niski poziom inflacji
Wysoki poziom zatrudnienia, czyli niski poziom bezrobocia.
Pięciokąt celów makroekonomicznych Kołodki:
Wzrost produkcji
Niski poziom inflacji
Niskie bezrobocie
Dążenie do równowagi budżetowej
Dążenie do równowagi w handlu zagranicznym
Efektywność makroekonomiczna jest tym większa nim jest ich mniej.
Narzędzia makroekonomii według Samuelsona:
Polityka fiskalna - realizuje ją rząd i ministerstwo za pośrednictwem budżetu państwa, który ujmuje wpływy głównie z podatków oraz wydatków na cele zgodnie z polityką gospodarczą i społeczną państwa.
Polityka monetarna - realizuje ją autonomiczny bank centralny, którego głównym celem jest kontrola krajowej rady pieniądza poprzez manipulowanie stopą procentową.


(…)


PNN w cenach rynkowych (produkt narodowy netto).
PNN w cenach rynkowych = PNB - Am
Amortyzacja jest miarą zużycia środków trwałych, jej wielkość zależy od:
wartości księgowej początkowej środka trwałego
przewidywanego okresu eksploatacji
Am = F · 1/t
PNN w cenach czynników produkcji - jest to to samo co dochód narodowy.
PNN w cenach czynników produkcji = PNN w cenach rynkowych - podatki pośrednie (vat, akcyza)
DN (dochód narodowy) - jest to produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji wytworzony w gospodarce.
DN = PNN w cenach rynkowych - podatki pośrednie (vat, akcyza)
Składniki dochodu narodowego:
dochód z tytułu czynszów + zyski + dochody + wynagrodzenie i płaca
DN = PNB - Am - podatki pośrednie (vat, akcyza)
Zalety i wady dochodu narodowego.
Zalety:
sumowanie wszystkich wydatków…
… wolnego + szara strefa + działalność nie rejestrowana + prywatny majątek - zniszczenie środowiska (woda, powietrze, las, ziemia) - wydatki na produkcję wojenną - zniszczenie infrastruktury - choroby cywilizacyjne (wywołane stresem, hałas, niedogodność w dojeżdżaniu do pracy)
6. Pozostałe pojęcia i wzory makroekonomii:
Deflator - jest to wskaźnik inflacji, jest miarą zmiany cen wszystkich dóbr i usług…

odpływy = dopływy
PKB = PNB
odpływy > dopływy
PKB > PNB
dopływy > odpływy
PNB > PKB 6. Źródła dochodów przedsiębiorstwa:
Przychody ze sprzedaży dóbr i usług
Oszczędności
Amortyzacja
Nierozliczone zyski przedsiębiorstwa.
Źródła dochodów budżetu państwa:
Podatki bezpośrednie od ludności
Podatki pośrednie (vat, akcyza)
Podatki od zysków przedsiębiorstw (podatek liniowy - niezależnie od przychodów)
Transfery…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz