Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2758
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia - strona 1 Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia - strona 2 Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia - strona 3

Fragment notatki:


...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości.
Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi priorytetami społecznymi...
Produkt narodowy brutto (PNB)
Miara dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju (łącznie z dochodami osiągniętymi za granicą, a przekazanymi do kraju)...
DOCHÓD NARODOWY
Jest to produkt narodowy netto (PNN) wytwarzany w gospodarce. Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji od PNB w cenach bazowych.
Produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji to dochód narodowy (DN).
Jest to ilość pieniędzy jakimi dysponuje gospodarka na dobra i usługi, po odłożeniu odpowiedniej ilości pieniędzy na amortyzacje i utrzymanie istniejących zasobów kapitału na dotychczasowym poziomie...
Nachylenie krzywej IS Opadająca krzywa IS może być jednak bardziej stroma lub płaska. Zależy to ogólnie od wrażliwości/elastyczności zmian wydatków względem zmian stopy procentowej oraz mnożnika. Krzywa IS tym bardziej stroma, im słabiej inwestycje reagują na zmiany stopy procentowej i im niższa jest wartość mnożnika.
Przesunięcie krzywej IS zależy od autonomicznych wydatków (C, I, G), KSK oraz podatków czyli od wszystkich czynników, które spowodowały przesunięcie wykresu funkcji popytu globalnego, wywołują także przemieszczenie linii IS. Przy danym poziomie st. proc. wzrost optymizmu przedsiębiorców w ocenie przyszłych zysków spowoduje przesunięcie krzywej popytu inwestycyjnego w górę, prowadząc do wzrostu autonomicznego popytu inwestycyjnego; większy optymizm gospodarstw domowych co do przyszłych dochodów – powoduje przesunięcie krzywej w górę zwiększając autonomiczny popyt konsumpcyjny...

Przedmiot i metodologia makroekonomii
Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości.
Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi priorytetami społecznymi.
Trzy najważniejsze problemy makroekonomiczne to inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy
Do agregatowych wielkości zaliczamy: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczykraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju itp.Badanie związków miedzy tymi wielkościami ma na celu wykazanie przyczyn niepełnegowykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i niepełnego zatrudnienia siły roboczejoraz ustalenia środków zaradczych prowadzących do lepszego wykorzystania istniejącegozasobu czynników produkcji. Makroekonomia kładzie główny nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych.
Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości; mikroekonomia natomiast zajmuje się indywidualnymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami.
Mikroekonomia bada związki przyczynowo-skutkowe wpływające na decyzje, które podejmują konsumenci, firmy oraz społeczeństwa, patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści. Zajmuje się również takimi zagadnieniami, jak: ograniczoność zasobów, koszt "utraconych możliwości", wielkość i struktura produkcji oraz konsumpcji. Mikroekonomiści przywiązują szczególną w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz