Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2359
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji - strona 1 Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji - strona 2 Inflacja - pojęcie i rodzaje inflacji - strona 3

Fragment notatki:

INFLACJA
Inflacja - to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest
przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników
produkcji wzrastają w tym samym tempie.
Przed 1950 r. ceny w niektórych latach wzrastały, w innych spadały (UK - okres międzywojenny), w
efekcie ich poziom był podobny. Od tego roku 1950 ceny podniosły się dwudziestokrotnie.
Prawidłowość ta w ogólnych zarysach występuje w większości krajów wysoko rozwiniętych.
W edług monetarystów (np. Milton Friedman) inflacja spowo dowana jest nadmierną - w porównaniu do
ilości dóbr - ilością pieniądza w gospodarce.
28.1 Pieniądz i inflacja
Realna podaż pieniądza M / P jest to iloraz nominalnej podaży pieniądza M i poziomu cen P.
Ludzie zgłaszają popyt na pieniądz ze względu na jego siłę nabywczą, tzn. możliwość nabywania zań
dóbr.
L (Y,r) - wielkość popytu na realne zasoby pieniężne L, odpowiadającego dochodowi realnemu Y i
stopie procentowej r.
W zrost dochodu realnego prowadzi do wzrostu popytu na realne zasoby pieniądza, ponie waż ludzie
zawierają więcej trakcji kupna - sprzedaży. Zwiększając koszt alternatywny posiadania pieniądza, nie
zaś innych aktywów przynoszących dochód - odsetki, wzrost stopy procentowej r powoduje spadek
popytu na realne zasoby pieniężne.
Jeśli rynek pieniądza jest w stanie równowagi wielkość realnych zasobów (podaż) pieniądza M / P
równa się wielkości popytu na te zasoby.  M / P = L(Y,r)
Założenie - giętka stopa procentowa utrzymuje rynek pieniężny w stanie równowagi.
Jeżeli dostosowania płac nominalnych i cen w krótkim okresie przebiegają z opóźnieniem, to wzrost
nominalnej podaży pieniądza M powoduje początkowo wzrost realnej podaży pieniądza, bo ceny P nie
zdążyły się jeszcze w pełni przystosować. Pojawia się nadwyżka nominalnej podaży pieniądza, która
wywołuje spadek stopy procentowej dopóki popyt na realne zasoby pieniężne nie wzrośnie tak, aby
przywróć równowagę na ryku pieniężnym. Niższa stopa procentowa pobudza wzrost globalnego
popytu na dobra. Nadwyżka tego popytu powoduje z kolei wzrost ce n. Na rynku pracy zwiększony
popyt na pracowników zaczyna wywoływać wzrost płac nominalnych.


(…)

… procentowa
Kraje, w których występuje wysoka inflacja mają również wysokie stopy procentowe.
Według hipotezy Fischera wzrostowi inflacji o 1% towarzyszy wzrost stopy procentowej także o
1%.
Realna stopa procentowa = nominalna stopa procentowa - stopa inflacji. - przykład: inflacja
10%, za 100 funtów możemy kupić 10 książek, za rok na te książki wydamy 110 funtów. Jeśli
nominalna stopa % wynosi 12…
… nie jest w pełni precyzyjna, dość dobrze
przybliża rzeczywistość.
Zwiększenie wzrostu ilości pieniądza prowadzi nie tylko do wzrostu tempa inflacji, ale do wzrostu
nominalnej stopy procentowej. Efektem tego jest spadek popytu na realne zasoby pieniądza, co
powoduje różnicę w ilości pieniądza i cen. Trwa to dopóki realna podaż pieniądza nie dostosuje się do
tej zmiany realnego popytu na pieniądz.
Hiperinflacja - zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji.
Chile w końcowym okresie rządów Allende; Boliwia lata 80‟; Niemcy lata 1922 -23. W tym ostatnim
przypadku był to wynik sytuacji po wojnie. Deficyt finansowano głównie drukując pieniądze. No minalna
podaż pieniądza rosła w bardzo szybkim tempie.
Jeżeli stopa inflacji wynosi π a nominalna stopa procentowa r, to realna stopa procentowa wynosi (r -
π) . Dochód realny z nieprzynoszącego odsetek pieniądza wynosi - π. Realny różnicowy zysk z
posiadania oprocentowanych aktywów, nie zaś pieniądza, wynosi (r - π) - (-π) = r. Miarą koszty
trzymania pieniądza jest więc nominalna stopa procentowa.
Ucieczka od pieniądza oznacza gwałtowny spadek realnego popytu na pieniądz, występujący wtedy,
kiedy wysoka inflacja i wysoka stopa procentowa…
… obowiązujące porozumienia płacowe. Zmiany popytu
globalnego, których nie przewidziano w chwili ustalania wysokości płac oznaczają, że poziom płac
nominalnych i cen przejściowo uniemożliwia odpowiednie dostosowanie się realnej podaży pieniądza i
tym samym zrównanie popytu globalnego z produkcja potencjalną. Takie błędy są korygowane
podczas kolejnych negocjacji płacowych.
Z kolei model, zakładający pewną…
… procentowej, to ani pożyczkodawcy ani
pożyczkobiorcy nie zyskują ani nie tracą w wyniku inflacji.
Friedman zasugerował, że odpowiadające stanowi równowagi długookresowe j wielkości pełnego
zatrudnienia, produkcji potencjalnej, płac realnych i bezrobocia nie zależą od tempa inflacji. Ponieważ
wszystkie zmienne są w stanie dostosowywać się, i utrzymać na niezmienionym poziomie wartość
odpowiadających…
… popyt globalny. Próba znacznego ograniczenia inflacji się nie powiedzie.
Zmiany poziomu naturalnej stopy bezrobocia
Stopa bezrobocia wzrastała nieustannie od połowy lat „60/ Bezrobocie strukturalne zwiększyło się, a
pracownicy zorganizowani w związki zawodowe zapewnili sobie podwyżki płac realnych
przewyższające wzrost wydajności pracy.
Inflacja i bezrobocie od 1960r.
W tym okresie wiele rządów…
… się kry zys typu keynesowskiego oraz stagflacja -
współwystępowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia. Często jest ona spowodowane przez
ujemny wzrost podażowy.
Przymusowe bezrobocie stopniowo powoduje obniżenie lub zahamowanie wzrostu płac. Stopa inflacji
spada poniżej stałej stopy ilości wzrostu pieniądza, a realna podaż pieniądza zaczyna znowu
wzrastać. Gospodarka powoli powraca do naturalnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz