Makroekonomia - banki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3241
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - banki  - strona 1 Makroekonomia - banki  - strona 2 Makroekonomia - banki  - strona 3

Fragment notatki:

Prowadzący to dr inż. Arkadiusz Borowiec. Notatka składa się z 11 stron. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: definicje banku, udział w kreacji pieniądza, dokonywanie alokacji i transformacji środków, rodzaje banków, kasy oszczędnościowe, banki specjalne.

DEFINICJE BANKU
1. Podejście tradycyjne - bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów.
2. Z punktu widzenia klientów bankowych - bank to takie przedsiębiorstwo, które zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi.
3. Z punktu widzenia ogólnogospodarczego - banki są
podmiotami dokonującymi akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego, a także pośrednikami, którzy dzięki transformacji wielkości, terminu i ryzyka, doprowadzają do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu.
ROLA BANKU
1. Udział w kreacji pieniądza
Kreacja pieniądza bankowego przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych. Ograniczenie kreacji pieniądza przez bank komercyjny wynika z konieczności utrzymywania płynności, co jest uwarunkowane przez wielkość posiadanych środków banku centralnego.
2. Udział w społecznym podziale pracy
W gospodarce o rozwiniętym podziale pracy banki stają się przedsiębiorstwami, które przejmują szereg czynności w zakresie gospodarki finansowej od przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych. Przede wszystkim przyjmują
wkłady i udzielają kredytów. Poza tym przejmują szereg czynności usługowych, zwłaszcza w zakresie obsługi obrotu papierami wartościowymi. Występują także w zastępstwie podmiotów gospodarczych w handlu papierami wartościowymi. Udzielają także porad podmiotom gospodarczym, które chcą dokonać lokaty.
3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków
Banki spełniają istotną rolę jako instytucje transformacyjne pośredniczące w doprowadzaniu do wzajemnego uzgodnienia różniących się struktur podaży i popytu. Odnosi się to zwłaszcza do transformacji informacji, wielkości zapotrzebowanej sumy pieniądza, transformacji terminu i transformacji ryzyka.
MODELE SEKTORA FINANSOWEGO
l. Model anglosaski
Opiera się on na rynkach finansowych. Sprzyja to uniezależnieniu się wielkich korporacji przemysłowych od banków komercyjnych. Te ostatnie są wykorzystywane przede wszystkim do funkcji płatniczych i rozliczeniowych, a także do zaspokajania krótkoterminowego zapotrzebowania przedsiębiorstw na kredyt. Natomiast podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisję papierów wartościowych i przez giełdę. Bardzo istotną rolę w tym modelu odgrywają różnego rodzaju fundusze i banki specjalne (inwestycyjne).
2. Model niemiecko-japoński


(…)

… prowadzących działalność w Polsce.
Prezes
Prezes NBP jest powoływany
przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 6-letniąkadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje.
Prezes NBP:
jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,
przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej,
Zarządowi NBP, Komisji Nadzoru Bankowego oraz reprezentuje NBP na zewnątrz.
reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych, Prezes NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji
administracyjnych ma prawo używania pieczęci z­
godłem państwowym
RODZAJE BANKÓW
System…
…:
. banknot jako centralny pieniądz gotówkowy,
. pieniądz żyrowy - centralny pieniądz rezerwowy.
BANK CENTRALNY
W Polsce centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Jego działalność obejmuje:
1. Emitowanie znaków pieniężnych (banknotów i monet),
2 . Udzielanie kredytu refinansowego innym bankom,
3. Przyjmowanie lokat,
4. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
5. Organizowanie obrotu walutami obcymi…
… długoterminowego, banki hipoteczne, rolne i melioracyjne, a także banki komunalne. Banki specjalne to przede wszystkim banki inwestycyjne, które zajmują się koncentracją środków dla finansowania inwestycji.
KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE
Ich zadaniem jest ścisłe powiązanie oszczędnościowej działalności tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców i gospodarstw domowych, a także samorządów. Równocześnie muszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz