Banki - podstawy finansów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4179
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Banki - podstawy finansów - strona 1 Banki - podstawy finansów - strona 2 Banki - podstawy finansów - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: bank centralny i banki komercyjne, funkcje banku centralnego, emisja pieniądza bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, miary pieniądza, zadania Narodowego Banku Polskiego, instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne, stopa minimalnych rezerw. Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak: operacje otwartego rynku, stopa redyskontowa, stopa lombardowa, górna granica oprocentowania wkładów na rachunkach terminowych w bankach
handlowych, bank komercyjny, depozyty, funkcje banku komercyjnego, podział banków, banki uniwersalne, banki detaliczne, banki inwestycyjne, banki specjalistyczne, banki spółdzielcze, parabanki, operacje bankowe, operacje czynne, operacje bierne, operacje pośredniczące, usługi niebędące operacjami, transakcje lokat bankowych.


,,Bank centralny i banki komercyjne”
Bank- przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków niezbędnych na sfinalizowanie tych kredytów. Bank jest instytucją uprawnioną do wykonania określonych czynności bankowych.
System bankowy, według,,Leksykonu bankowo-giełdowego”, to: wszystkie instytucje bankowe występujące w danym państwie, oraz normy określające ich powiązania między sobą i stosunki z otoczeniem.
System bankowy(w większości państw jest dwupoziomowy) obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem. Elementami tego systemu są:
Bank centralny(emisyjny)
Banki komercyjne
,,Bank centralny”
Bank centralny jest głównym podmiotem rynku pieniężnego, odpowiedzialnym za emisję pieniądza gotówkowego oraz politykę pieniężną państwa. Pełni on funkcje:
-banku emisyjnego, mającego wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych;
-banku banków komercyjnych, w ramach, której bank centralny realizuje za pomocą
odpowiednich narzędzi założenia polityki monetarnej;
-banku państwa albo kasjera rządu( obsługa budżetu państwa).
W ramach funkcji emisyjnej bank centralny emituje pieniądz gotówkowy w postaci banknotów i zdawkowych monet, które stanowią ostateczny prawnie zagwarantowany środek zapłaty. Gdy pieniądz gotówkowy trafia w formie wkładu do banku komercyjnego, staje się podstawą kredytowej emisji pieniądza bezgotówkowego. Pieniądz bezgotówkowy krąży po gospodarce, przybierając różne formy, od wkładów na żądanie przez różnego rodzaju czeki do pieniądza elektronicznego włącznie.
Bank centralny ustala wielkość emisji i moment wprowadzania pieniądza gotówkowego do obiegu, zajmuje się organizowaniem obiegu pieniężnego, reguluje ilość znajdującego się w nim pieniądza, dbając przy tym o płynność systemu bankowego i utrzymaniu kursu waluty krajowej na ustabilizowanym poziomie.
Bank centralny, odpowiadając za stabilizowanie kursu waluty krajowej, musi prowadzić systematyczną kontrolę wszystkich aktywów finansowych, które wywierają wpływ na kształtowanie się wydatków w gospodarce. Oznacza to konieczność analizowania aktywów finansowych od strony ich płynności: tj. łatwości ich zamiany na gotówkę i wysokości kosztów, jakie należy przy tym ponieść. Zarówno płynność, jak i koszty zamiany nie stanowią immanentnych cech poszczególnych rodzajów aktywów finansowych, które ponadto mogą zmieniać się w czasie dla jednego ich rodzaju. Rodzi to poważne trudności w ustaleniu form występowania pieniądza, które ze względu na wpływ wywierany na wydatki w gospodarce powinny być kontrolowane w celu zapewnienia skuteczności polityki pieniężnej.
W Polsce

(…)

… przedsiębiorstw, pośredniczą we wtórnym obrocie instrumentami finansowymi i prowadzą działalność analityczną.
Banki specjalistyczne finansują działalność wymagającą szczególnego rodzaju fachowej obsługi bankowej, np. projekty inwestycyjne, programy restrukturyzacyjne, zaspokajanie potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Wśród nich możemy wyróżnić:
-banki hipoteczne, zajmują się udzielaniem kredytów, finansujących…
… według przedmiotu działania na:
Czynne(aktywne)- alokacja środków pieniężnych w aktywa dochodowe:
-kredyty, faktoring, forfaiting, wykup wierzytelności, dyskonto weksli, gwarancję i poręczenia, przyrzeczenie udzielenia kredytu
-papiery wartościowe w portfelu
-lokaty międzybankowe udzielone
2. Bierne(pasywne)- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności banku:
-depozyty pieniężne(wkłady oszczędnościowe, lokaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz